Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach POIR Działanie 1.2 INNOCHEM (Zapytanie nr 1/2019)

Data publikacji: 10.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1184486

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 12.06.2019 roku do godz. 16.00 w formie:
Oryginał oferty w siedzibie Wnioskodawcy (osobiście, pocztą, kurierem, itp.) na adres:
Brenntag Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionu w Jankowicach
Oddział Ropy i Gazu
Ul. Przemysłowa 2, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne

lub
Mailowo (skan oryginału) na adres: agnieszka.walsh@brenntag.pl
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
2. Ofertę należy sporządzić na Załączniku nr 1, Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca w ramach niniejszego zapytania może złożyć tylko jedną ofertę.
3. W przypadku błędów lub omyłek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnień lub korekt z zachowanym min. 2-dniowym terminem na dostarczenie uzupełnień.
4. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni licząc od daty upływu terminu na składanie ofert.
5. Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.walsh@brenntag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Walsh – Specjalista ds. Koordynacji Projektów

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 811 379

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu na potrzeby realizowanego projektu badawczo-rozwojowego POIR.01.02.00-00-0033/16 pn. „Opracowanie technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej nanoemulsji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu sektorowego INNOCHEM

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usług polegających na przeprowadzeniu zewnętrznego audytu na potrzeby realizowanego projektu badawczo-rozwojowego POIR.01.02.00-00-0033/16 pn. „Opracowanie technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej nanoemulsji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu sektorowego INNOCHEM

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został dookreślony w Załączniku nr 5 - Przedmiot zamówienia.

Kod CPV

79212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe przedmioty zamówienia
79411100 - 9 - usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji usługi: 25.06.2019 do 30.09.2019. Zamawiający we wskazanym planowanym terminie wezwie wybranego oferenta do rozpoczęcia audytu. Audyt musi rozpocząć się w ciągu 7 dni od dnia wezwania i zakończyć maksymalnie do 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Zakończenie realizacji usługi potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Audyt może zostać przeprowadzony przez audytora, którym może być:
1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1).
Audytorem nie może być:
1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy oraz Załącznika nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Do realizacji zamówienia dopuszczone są podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych usług.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże się należytym wykonaniem co najmniej jednego audytu projektu o wartości kosztów kwalifikowanych równej lub większej niż 500 tys. PLN.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy oraz Załącznika nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Audyt może zostać przeprowadzony przez audytora, którym może być:
1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1).
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 – Formularz ofert oraz Załącznika nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1. Zmiana terminu lub zakresu realizacji umowy, w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy;
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian;
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
3. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
4. Zmiana wynagrodzenia wyłącznie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

a) cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych / Cena brutto wskazana w badanej ofercie x 100 = ilość punktów.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienie wyklucza się:
1. Oferentów, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
2. Oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
3. Osoby prawne oraz Spółki, których wspólnika lub urzędującego członka władz zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Dodatkowo audytorem w projekcie nie może być:
a) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
b) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
Weryfikacja odbędzie się na podstawie wypełnionego Załącznika nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań oraz Załącznika nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Józefa Bema 21

47-224 Kędzierzyn-Koźle

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

+48 605 169 80

NIP

7491515495

Tytuł projektu

Opracowanie technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej nanoemulsji

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0033/16-00

Inne źródła finansowania

Realizowany projekt POIR.01.02.00-00-0033/16 pn. „Opracowanie technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej nanoemulsji”, w ramach którego Zamawiający przeprowadza niniejsze postepowanie, jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu sektorowego INNOCHEM.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Audim Andrzej Dwórnik, Ul. Działkowa 26/8, 50-538 Wrocław.
Oferta wpłynęła 07.06.2019
Cena: 3 547,32 PLN.
Liczba wyświetleń: 345