Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6035/18-00

Data publikacji: 10.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1184471

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty na załączonym Formularzu Oferty (Załącznik nr 1) wraz załącznikami należy składać w formie elektronicznej na adres zamowienia@englishsquare.pl lub - w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Zamawiającego: ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego: ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF i powinny mieć formę zeskanowanego podpisanego dokumentu (obrazu dokumentu).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2019 r. o godzinie 12:00. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej decyduje data wpływu wiadomości e-mail, a w przypadku ofert składanych w formie pisemnej dostarczonych na adres ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz, decyduje data dostarczenia przesyłki.
3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Ofertę należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (Załącznik nr 1).
6. Oferta powinna być podpisana przez samego Wykonawcę (w sytuacji gdy jest on osobą fizyczną prowadzącą bądź nieprowadzącą działalności gospodarczej) bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w dokumencie rejestrowym. Oferta może być również podpisana przez prokurenta lub osobę umocowaną przez osoby wskazane w zdaniu poprzedzającym na podstawie stosownego pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego sporządzonego w formie pisemnej.
7. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby oraz za błędy lub opóźnienia w działaniu systemu teleinformatycznego w przypadku wysłania korespondencji w formie elektronicznej.
8. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.
9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i jest liczony od chwili upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o wydłużenie okresu związania ofertą.
10. W przypadku podania przez Wykonawcę w treści oferty informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z wyjaśnieniem, które informacje stanowią taką tajemnicę.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego złożenia oferty przez Wykonawców, na zasadach opisanych w art. 23 ustawy Pzp.
16. W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty lub wątpliwości dotyczących treści Zapytania ofertowego zamówieniu, pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: zamowienia@englishsquare.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania, które wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia roboczego (do 16:00) w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na pytania składający Zamówienie odpowie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, co nie przedłuża w żaden sposób terminu składania przez Wykonawcę oferty. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz przesyłane drogą mailową do osoby, która złożyła prośbę o wyjaśnienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@englishsquare.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Dziakiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6035/18-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Siedziba Zamawiającego i/lub inne uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę miejsce.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy nagrań lektorskich w języku polskim na potrzeby projektu nr POWR.02.10.00-00-6035/18 pn. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, dofinansowanego w ramach w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI, Działanie 2.10 WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY, typ operacji Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim na potrzeby stworzenia e-materiałów dydaktycznych z filozofii dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum, dostosowanych dla uczniów/uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących) zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju uczniów/uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia/uczennicy.
2. Usługa będzie świadczona w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6035/18-00.
3. Usługa musi być realizowana zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załącznikach Konkursowych, tj. w załącznikach do Regulaminu Konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18, w ramach którego dofinansowanie uzyskał projekt pt. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” (załączniki te są dostępne na stronie internetowej https://efs.men.gov.pl/nabory/e-materialy2/).
4. Usługa musi być realizowana we współpracy z personelem wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca musi zapewnić gotowość do wykonywania nagrań lektorskich w wymiarze miesięcznym wskazanym w pkt. II.6.1.7 Zapytania ofertowego.
6. Wykonawca musi ponadto zapewnić gotowość do wykonywania nagrań lektorskich w wymiarze dziennym określonym w pkt. II.6.1.8 Zapytania ofertowego.
7. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do serwisu prac wytworzonych w ramach usługi będącej Przedmiotem Zamówienia, przy czym serwis ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy od terminu zakończenia realizacji usługi będącej Przedmiotem Zamówienia. Za prace realizowane w ramach serwisu nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia objęte są również modyfikacje wykonanych nagrań lektorskich, wynikające z realizacji procedury współpracy z ekspertami Ośrodka Rozwoju Edukacji (opisanej w załączniku nr 22 do Regulaminu konkursu, dostępnym na stronie internetowej https://efs.men.gov.pl/nabory/e-materialy2/), mającej na celu weryfikację zgodności e-materiałów dydaktycznych z założeniami, przyjętymi koncepcjami i standardami
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania modyfikacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym termin ten będzie nie krótszy niż 2 dni robocze liczone od dnia przekazania Wykonawcy wytycznych wskazujących sposób wykonania modyfikacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, do przekazania dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację usługi.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, z uwzględnieniem podpisanych i oczekujących na wejście w życie przepisów prawa oświatowego, na dzień zakończenia realizacji projektu.

Wymiar świadczenia usług:
1. Nagrania lektorskie należy wykonać w wymiarze 2490 stron A4 (standaryzowanego maszynopisu tj. 1800 znaków ze spacjami).
2. Wymiar świadczenia usług obejmuje zarówno wykonanie nagrań lektorskich (zgodnie z opisem w pkt. II.6.1 Zapytania ofertowego), jak i dokonanie ich modyfikacji (zgodnie z opisem w pkt. II.6.2 Zapytania ofertowego).

Ze względu na obowiązujące limity znaków, pełny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 3/05/2019/FIL.

Kod CPV

80420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi e-learning

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 92100000-2 Usługi kinematograficzne oraz wideo;
CPV 92312200-3 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów;
CPV 92370000-5 Usługi techników dźwięku

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przewidywany okres świadczenia usługi opisanej w pkt. II.6 Zapytania ofertowego to okres od 17 czerwca 2019 roku do 16 sierpnia 2020 roku.
2. Łączny wymiar usługi dla całości zamówienia jest wskazany w punkcie II.6.3.1.
3. Zaangażowanie Wykonawcy może być zmienne w okresie świadczenia usługi w zależności od harmonogramu realizacji projektu.
4. Rozliczenie łącznego wymiaru usługi wskazanego w punkcie II.6.3.1 nastąpi najpóźniej do 16 sierpnia 2020 roku.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi, pod warunkiem że zostanie ona zaakceptowana przez Wykonawcę.
6. Ze względów formalnych Wykonawca przedstawi rozliczenie wykonanych nagrań po wykonaniu zlecenia lub rozliczenie okresowe po wykonaniu części zlecenia maksymalnie do wymiaru wskazanego dla przedmiotu zamówienia. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu zapisów z pkt. II.6.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności. Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełnienia wskazanego warunku.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie formułuje sposobu oceny spełnienia ww. warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które taki warunek spełniają. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż każda z osób wskazanych do realizacji zamówienia:
a) Posiada minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług lektorskich
b) Zrealizowała w okresie ostatnich dwóch lat minimum 15 udokumentowanych nagrań, w jakości studyjnej.
W celu potwierdzenia, że osoby wskazane do realizacji zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym) wraz z opisem wiedzy i doświadczenia każdej z tych osób, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1a oraz dokumentami potwierdzającymi stan rzeczy wskazany w Załączniku nr 1a. Warunki wskazane w ppkt. a) i b) muszą spełnić wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób wskazanych do realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę informacji w Załączniku nr 1, Załączniku nr 1a oraz dodatkowych dokumentach potwierdzających stan rzeczy wskazany w Załączniku nr 1a. Zamawiający zastrzega, że w toku oceny oferty może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających oświadczenia Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

1. Łączne zaangażowanie każdej z osób, które będą zaangażowane ze strony Wykonawcy w realizację przedmiotu zamówienia, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
2. Żadna z osób wykonujących całość lub część niniejszego zamówienia nie może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę u Zamawiającego lub Partnerów, tj. w EDUEXPERT Sp. z o. o., Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz w LPE Sp. z o.o.
3. Żadna z osób wykonujących całość lub część niniejszego zamówienia nie może być zatrudniona na podstawie stosunku pracy w Instytucji Pośredniczącej czy w Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
4. Żadna z osób wykonujących całość lub część niniejszego zamówienia nie może być zaangażowana w realizację innych projektów PO WER lub/i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności u Zamawiającego na podstawie stosunku pracy.
5. Potwierdzenie przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 1, 2, 3 i 4 powyżej, odbywa się poprzez złożenie stosownych oświadczeń w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 1, 2, 3 i 4 powyżej odbywa się na zasadzie spełnia – nie spełnia.
7. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji. Zamawiający w takim wypadku udzieli Wykonawcy odpowiedniego terminu z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie oferta zostanie odrzucona. Zamawiający informuje, iż wyjaśnienia treści oferty prowadzone będą w oparciu o metodykę określoną w art. 87 ustawy Pzp tj. nie będą prowadziły do negocjowania treści oferty. Uzupełnienia treści oferty mogą dotyczyć jedynie informacji i dokumentów oraz oświadczeń służących potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia.
8. Zamawiający może dokonywać poprawek w treści oferty w zakresie dotyczącym oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. W takim przypadku Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia może nie wyrazić zgody na dokonane poprawki. W takiej sytuacji oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.
9. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z wymaganiami określonymi w treści Zapytania ofertowego.
10. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy lub rozwiąże umowę, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
11. Projekt umowy został przedstawiony w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
12. Rozliczenia odbywać się będą wyłącznie w złotych polskich, na zasadach opisanych w umowie, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
13. Jeżeli w toku realizowania usługi będącej przedmiotem zamówienia powstanie utwór (opracowanie) i będzie on wynikiem wykonywania obowiązków ze stosunku umowy cywilno-prawnej będącej przedmiotem zamówienia, to autorskie prawa majątkowe łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do całego utworu (opracowania) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zostaną przeniesione na Zamawiającego. Wykonawca przenosi wskazane wyżej prawa i udziela upoważnienia do wykonywania praw osobistych w ramach wynagrodzenia określonego w projekcie Umowy (stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania).
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych, wynikającą z przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
15. Ze względu na obowiązujące limity znaków, pozostałe informacje dotyczące dodatkowych warunków postępowania, zawarte są w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 3/05/2019/FIL.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
- W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nieumocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach,
- Oświadczenie dotyczące wiedzy i doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1a wraz z dokumentami potwierdzającymi stan rzeczy wskazany w Załączniku nr 1a. Załącznik nr 1a należy sporządzić odrębnie dla każdej z osób wskazanych do realizacji zamówienia,
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta Wykonawcy, spełniająca warunki określone w pkt. V Zapytania ofertowego, zostanie oceniona według następujących kryteriów:

a) Kryterium Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia [C] - w ramach kryterium Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, porównując całkowite ceny brutto ofert w złotych polskich (PLN). Całkowita cena brutto w złotych polskich (PLN) powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
C = Cmin/Co x 40 pkt, gdzie:

C – punkty otrzymane w ramach kryterium Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Cmin – cena brutto najniższej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena brutto ocenianej oferty

Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Podana przez Wykonawcę cena obejmować będzie również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu na wskazanych w umowie polach eksploatacji, jak również wynagrodzenie za zezwolenie do wyłącznego wykonywania określonych w umowie z Wykonawcą praw zależnych do utworów, w tym wynagrodzenie za nabycie od Wykonawcy prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do utworu.

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium - 40 punktów

b) Gotowość do wykonywania nagrań lektorskich w wymiarze co najmniej 270 stron A4 miesięcznie oraz 13 stron A4 dziennie [G] - w ramach kryterium Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty i przyzna punkty według zasady:
- Wykonawca deklaruje, że zapewni jednocześnie gotowość do realizacji usługi w wymiarze co najmniej 270 stron A4 miesięcznie (standaryzowanego maszynopisu tj. 1800 znaków ze spacjami) oraz co najmniej 13 stron A4 (standaryzowanego maszynopisu tj. 1800 znaków ze spacjami) dziennie (od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na zasadach określonych w pkt. VI.2.1.b Zapytania ofertowego - 30 punktów.
- Wykonawca nie deklaruje, że zapewni jednocześnie gotowość do realizacji usługi w wymiarze co najmniej 270 stron A4 miesięcznie (standaryzowanego maszynopisu tj. 1800 znaków ze spacjami) oraz co najmniej 13 stron A4 (standaryzowanego maszynopisu tj. 1800 znaków ze spacjami) dziennie, na zasadach określonych w pkt. VI.2.1.b Zapytania ofertowego - 0 punktów.

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 30 punktów

c) Kryterium Serwis prac wytworzonych w ramach usługi będącej Przedmiotem Zamówienia [S] - w ramach kryterium Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty i przyzna punkty według zasady
- Wykonawca deklaruje, że zapewni serwis prac wytworzonych w ramach usługi będącej Przedmiotem Zamówienia przez okres 12 miesięcy od terminu zakończenia realizacji usługi będącej Przedmiotem Zamówienia – 30 punktów,
- Wykonawca deklaruje, że zapewni serwis prac wytworzonych w ramach usługi będącej Przedmiotem Zamówienia przez okres 9 miesięcy od terminu zakończenia realizacji usługi będącej Przedmiotem Zamówienia – 15 punktów,
- Wykonawca deklaruje, że zapewni serwis prac wytworzonych w ramach usługi będącej Przedmiotem Zamówienia przez okres 6 miesięcy od terminu zakończenia realizacji usługi będącej Przedmiotem Zamówienia – 0 punktów

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 30 punktów


2. Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie ze wzorem:

P = C(pkt) + G(pkt) + S(pkt), gdzie:

P - liczba punktów ocenianej oferty
C - liczba punktów przyznanych w kryterium Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
G – liczba punktów przyznanych w kryterium Gotowość do wykonywania nagrań lektorskich w wymiarze co najmniej 270 stron A4 miesięcznie oraz 13 stron A4 dziennie
S – liczba punktów przyznanych w kryterium Serwis prac wytworzonych w ramach usługi będącej Przedmiotem Zamówienia

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 100 punktów.
4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że co najmniej dwie oferty uzyskają taką samą całkowitą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
7. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający zamieści informacje o wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności korekty/uzupełnienia/wyjaśnienia otrzymanych ofert, termin 7 dni roboczych liczony będzie od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dostarczenie korekt/uzupełnień/wyjaśnień.
9. Szczegółowe zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty opisano w pkt. VI.2 oraz VI.4 załączonego Zapytania ofertowego nr 3/05/2019/FIL.

Wykluczenia

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków określonych w punkcie V.1 Zapytania ofertowego oraz wykonawca:
1.1. którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjęciu korzyści majątkowych lub osobistych, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowe;
1.2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
1.3. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.4. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono;
1.5. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.6. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są również Wykonawcy powiązani z Zamawiającym lub Partnerami Zamawiającego (EDUEXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z siedzibą w Łodzi, LPE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Partnerami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnerów lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnerów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu Wykonawcy z Zamawiającym/Partnerem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
3. W celu wykazania przez Wykonawcę braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega, że w toku oceny oferty może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wiarygodność oświadczeń Wykonawcy.
4. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENGLISH SQUARE SP. Z O.O.

Adres

Fabryczna 1

62-800 Kalisz

wielkopolskie , Kalisz

Numer telefonu

625940109

Fax

625940102

NIP

6182143196

Tytuł projektu

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-6035/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt. IV.12. ppkt. c) Zapytania ofertowego. Złożone oferty wskazują na niejednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie dotyczące wykonania nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6035/18-00, w najbliższym czasie zostanie ogłoszone ponownie.
Liczba wyświetleń: 164