Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie badań elementów składowych nowego systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowych i stalowych NOVOPER, opracowanego w ramach projektu finansowanego przez NCBiR nr POIR.01.01.01-00-1151/15

Data publikacji: 13.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-05-2019

Numer ogłoszenia

1184406

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie firmy Kadet Izolacje Ogniotrwałe, 44-100 Gliwice, ul. Leśna 48.
2. Listownie na adres Kadet Izolacje Ogniotrwałe, 44-100 Gliwice, ul. Leśna 48.
3. Pocztą elektroniczną na adres lab@kadet.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lab@kadet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Kleta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48502331710

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań własności elementów składowych Systemu NOVOPER , niezbędnych do opracowania i wydania Krajowej Oceny Technicznej dla nowego systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowych i stalowych.
Zakres badań:
1. Badania na płytach perlitowych NOVOPER:
Gęstość pozorna wg PN-EN 12467:2013
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny płyty wg PN-EN 319:1999+Ap1:2002
Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do płaszczyzny płyty wg PN/EN 789:2005
2. Badania gładzi wykończeniowej
Przyczepność warstwy wykończeniowej do płyty wg PN-EN ISO 4624:2016:05
3. Badania kleju GLUPER
Mrozoodporność wg PN-EN 1239:2011
Wytrzymałość na odzieranie wg PN-EN 1372:2001
Wytrzymałość na ścinanie wg PN-EN 1373:2001
Wszystkie badania, łącznie z uzyskaniem Krajowej Oceny Technicznej prowadzone są w w ramach projektu finansowanego przez NCBiR nr POIR.01.01.01-00-1151/15.
Nadmieniamy, że nie możemy wypłacać zaliczek a rozliczenia finansowe odbywać się będą po wykonaniu pracy, zgodnie z zawartą umową.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie badań własności elementów składowych Systemu NOVOPER , niezbędnych do opracowania i wydania Krajowej Oceny Technicznej dla nowego systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowych i stalowych.
Zakres badań:
1. Badania na płytach perlitowych NOVOPER:
Gęstość pozorna wg PN-EN 12467:2013
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny płyty wg PN-EN 319:1999+Ap1:2002
Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do płaszczyzny płyty wg PN/EN 789:2005
2. Badania gładzi wykończeniowej
Przyczepność warstwy wykończeniowej do płyty wg PN-EN ISO 4624:2016:05
3. Badania kleju GLUPER
Mrozoodporność wg PN-EN 1239:2011
Wytrzymałość na odzieranie wg PN-EN 1372:2001
Wytrzymałość na ścinanie wg PN-EN 1373:2001
Wszystkie badania, łącznie z uzyskaniem Krajowej Oceny Technicznej prowadzone są w w ramach projektu finansowanego przez NCBiR nr POIR.01.01.01-00-1151/15.
Nadmieniamy, że nie możemy wypłacać zaliczek a rozliczenia finansowe odbywać się będą po wykonaniu pracy, zgodnie z zawartą umową.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań własności elementów składowych Systemu NOVOPER , niezbędnych do opracowania i wydania Krajowej Oceny Technicznej dla nowego systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowych i stalowych.
Zakres badań:
1. Badania na płytach perlitowych NOVOPER:
Gęstość pozorna wg PN-EN 12467:2013
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny płyty wg PN-EN 319:1999+Ap1:2002
Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do płaszczyzny płyty wg PN/EN 789:2005
2. Badania gładzi wykończeniowej
Przyczepność warstwy wykończeniowej do płyty wg PN-EN ISO 4624:2016:05
3. Badania kleju GLUPER
Mrozoodporność wg PN-EN 1239:2011
Wytrzymałość na odzieranie wg PN-EN 1372:2001
Wytrzymałość na ścinanie wg PN-EN 1373:2001
Wszystkie badania, łącznie z uzyskaniem Krajowej Oceny Technicznej prowadzone są w w ramach projektu finansowanego przez NCBiR nr POIR.01.01.01-00-1151/15.
Nadmieniamy, że nie możemy wypłacać zaliczek a rozliczenia finansowe odbywać się będą po wykonaniu pracy, zgodnie z zawartą umową.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do uzgodnienia w umowie z wybranym wykonawcą

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca w swojej ofercie musi wykazać, że posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w swojej ofercie musi wykazać, że
a) posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zlecenia.

Potencjał techniczny

Wykonawca w swojej ofercie musi wykazać, że posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca w swojej ofercie musi wykazać, że
a) posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zlecenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Oferent powinien dysponować akredytowanym laboratorium badawczym.
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto.
Oferta powinna zawierać termin ważności.
Oferta powinna zawierać termin wykonania usługi.
Ponadto Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej ( rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia ( rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawaniu w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Wypełniony i dostarczony drogą elektroniczną , pocztą lub osobiście załącznik nr 1 " oświadczenie o braku powiązań".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

oświadczenie o braku powiązań

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium : Cena wykonania usługi 100%
Wnioskodawca udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełni wszystkie wymagania opisane w niniejszym zapytaniu.

Wykluczenia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KADET IZOLACJE OGNIOTRWAŁE ANDRZEJ KLETA

Adres

Leśna 48

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

32/2972606

NIP

6310003591

Tytuł projektu

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów perlitowych oraz systemów ochrony cieplnej i ogniowej wybranych obiektów i konstrukcji budowlanych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1151/15-00
Liczba wyświetleń: 190