Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych, tj.: urządzenia cyfrowego do znakowania półfabrykatów – 1 kpl., automatu w polu szycia – 1 szt., automatu prasowalniczego – 1 szt., systemu zarządzania międzyoperacyjnego – 1 komplet, urządzenia do produkcji wymiennych narzędzi do maszyn szwalniczych – 1 szt., sprzętu komputerowego – 8 szt. (komputery stacjonarne – 4 komplety, laptopy - 4 sztuki)

Data publikacji: 09.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1184235

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie.
8.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zaproszeniu, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz oferty. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Uwaga:
Oferty złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zaproszenia zostaną odrzucone.

8.3. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy załączyć do oferty.
8.4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
8.5. Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca.
8.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do Zamawiającego następująco:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KAPICA MARKET"
Florian Kapica
ul. Kościuszki 15
23-400 Biłgoraj

oraz zatytułowana:

„Oferta na wynajem urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego”
nie otwierać przed 12.06.2019 r. godz. 09:00
Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

8.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
8.8. Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) podatek VAT.
8.9. W ofercie nie można podawać upustów.
8.10. Wycofanie oferty lub jej zmiany.
1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
2) Zmiany, poprawki i uzupełnienia dotyczące informacji wypełnianych przez Wykonawców w formularzu oferty winny zawierać:
wskazanie miejsca dokonania zmian, poprawek i uzupełnień,
treść pierwotną w przypadku zmian lub poprawek,
treść poprawioną (w przypadku zmian lub poprawek) lub treść uzupełnienia.
3) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.
4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „WYCOFANIE”.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać w formie papierowej do Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KAPICA MARKET" Florian Kapica ul. Kościuszki 15 23-400 Biłgoraj do dnia 12.06.2019r. do godz. 09.00 lub elektronicznie na e-mail: kapica@kapica.com.pl .

Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcy bez rozpatrzenia.
Przy składaniu oferty, na żądanie Wykonawcy, wydawane będzie pokwitowanie.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich doręczenia przez pocztę do Zamawiającego do dnia 12.06.2019r. włącznie do godziny 09.00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.06.2019r. o godz.10.00 w:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KAPICA MARKET"
Florian Kapica
ul. Kościuszki 15
23-400 Biłgoraj

Otwarcie ofert jest jawne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kapica@kapica.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Florian Kapica

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

84 686 15 16

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych, tj.:

• urządzenia cyfrowego do znakowania półfabrykatów – 1 kpl.,
• automatu w polu szycia – 1 szt.,
• automatu prasowalniczego – 1 szt.,
• systemu zarządzania międzyoperacyjnego – 1 komplet,
• urządzenia do produkcji wymiennych narzędzi do maszyn szwalniczych – 1 szt.,
• sprzętu komputerowego – 8 szt. (komputery stacjonarne – 4 komplety, laptopy - 4 sztuki)

w ramach projektu

„Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Biłgoraj

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych, tj.:

• urządzenia cyfrowego do znakowania półfabrykatów – 1 kpl.,
• automatu w polu szycia – 1 szt.,
• automatu prasowalniczego – 1 szt.,
• systemu zarządzania międzyoperacyjnego – 1 komplet,
• urządzenia do produkcji wymiennych narzędzi do maszyn szwalniczych – 1 szt.,
• sprzętu komputerowego – 8 szt. (komputery stacjonarne – 4 komplety, laptopy - 4 sztuki)

w ramach projektu

„Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych:

1. Urządzenie cyfrowe do znakowania półfabrykatów – 1 kpl. lub równoważne, o następujących lub równoważnych parametrach technicznych:

Specyfikacja: Urządzenia CNC do automatycznego etykietowania elementów przed rozkrojem w technologii printjet i memjet-1 komplet.

Uzasadnienie ich wykorzystywania w ramach projektu: Stworzenie i badanie prototypu zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego.

Urządzenie do znakowania ma spełniać:

a) umożliwiać druk etykiety samoprzylepnej lub nanosić oznakowanie bezpośrednio na materiał, które pod wpływem temperatury znika po spełnieniu funkcji informacyjnej (technologia memjet),
b) automatyczne etykietowanie – umożliwiać oddzielenie etykiety od materiału po wykorzystaniu informacji na stanowiskach roboczych po zakończeniu określonego etapu produkcji (technologia printjet).

Celem prac badawczych jest opracowanie wymogów/specyfikacji poszczególnych elementów procesu współpracujących ze sobą, które spełnia następujące wymagania:

a) wykorzystanie danych wejściowych (zlecenie produkcyjne) w całym procesie produkcji,
b) automatyzacja procesu produkcji w maksymalnym stopniu,
c) automatyczne zarządzanie kolejnymi etapami procesu produkcji (w tym równoległa realizacja kilku różnych zleceń), dostosowanie ścieżki realizacji każdego zlecenia w zależności od aktualnej sytuacji (obecność pracowników na poszczególnych stanowiskach, wykorzystywane programy/ustawienia w urządzeniach, inne),
d) realizacja zlecenia indywidualnego w koszcie nie większym niż 1,2 aktualnego kosztu jednostkowego zleceń seryjnych,
e) analiza kosztu wytworzenia zlecenia oraz pojedynczych egzemplarzy w odniesieniu do produkcji seryjnej.

W ramach planowanego zadania przewidziano realizację następujących prac badawczych:

1. Przygotowanie prototypów poszczególnych elementów systemu będących wynikami poprzednich etapów prac badawczo-rozwojowych do testowania w warunkach rzeczywistych,
2. Testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych,
3. Połączenie elementów poprzednich etapów prac badawczych w jeden prototypowy system,
4. Testy prototypu i kalibracja systemu w warunkach rzeczywistych,
5. Produkcja eksperymentalna.

2. Automat w polu szycia – 1 szt. lub równoważne, o następujących lub równoważnych parametrach technicznych:

Specyfikacja: Automat w polu szycia o polu około 200x1100 mm -1 szt., programowalny, z pełną automatyką, z możliwością komunikacji Ethernet (lub innej) z systemem zarządzania produkcją wraz z 2 szt. maszyn automatycznych szyjących ściegiem stębnowym typu DDL z możliwością komunikacji Ethernet (lub innej) z systemem zarządzania produkcją.

Uzasadnienie ich wykorzystywania w ramach projektu: Stworzenie i badanie prototypu zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego.

Urządzenie daje pełną kontrolę pracownikowi nad produkowanym elementem w czasie pracy za pomocą wifi lub ekranu w terminalach stanowiskowych. Dodatkowy moduł oprogramowania umożliwi pozyskanie danych zlecenia produkcyjnego, które automatycznie zaprogramuje maszynę do pracy w określonych w zleceniu parametrach dla poszczególnych elementów produkowanej odzieży.

Ciąg dalszy poniżej.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Ciąg dalszy

3. Automat prasowalniczy – 1 szt. lub równoważne, o następujących lub równoważnych parametrach technicznych:

Specyfikacja: Automat prasowalniczy - 1 szt. – sterowanie za pomocą mikroprocesora, pamięć minimum 30 programów, automatyczna diagnostyka usterek, możliwość transmisji i zabezpieczenia wprowadzonych danych, bezstopniowo (cyfrowo) programowane ustawianie ciśnienia, z nadmuchem, parowaniem i odsysaniem, urządzenia zabezpieczające operatora, klamry zaciskowe poruszane na elemencie jezdnym, warstwowe poszycia na formy, ciśnienie pary min. 5,5 bar, vacuum min. 130 mbar, ciśnienie sprężonego powietrza min. 6 bar.

Urządzenie daje możliwość zdalnej współpracy z innymi elementami tworzącymi cały proces produkcji. Parametry pracy są automatycznie przekazywanie ze zlecenia przy nadawaniu numeru egzemplarzowego i uwzględniają specyfikę materiałów użytych do produkcji wyrobu gotowego oraz zapewnia logowanie półfabrykatu lub produktu do urządzenia na podstawie testowanego znakowania. Dodatkowy moduł oprogramowania umożliwi pozyskanie danych zlecenia produkcyjnego, które automatycznie zaprogramuje automat do pracy w określonych w zleceniu parametrach.

Celem prac badawczych jest opracowanie wymogów/specyfikacji poszczególnych elementów procesu współpracujących ze sobą, które spełnia następujące wymagania:

a) wykorzystanie danych wejściowych (zlecenie produkcyjne) w całym procesie produkcji,
b) automatyzacja procesu produkcji w maksymalnym stopniu,
c) automatyczne zarządzanie kolejnymi etapami procesu produkcji (w tym równoległa realizacja kilku różnych zleceń), dostosowanie ścieżki realizacji każdego zlecenia w zależności od aktualnej sytuacji (obecność pracowników na poszczególnych stanowiskach, wykorzystywane programy/ustawienia w urządzeniach, inne),
d) realizacja zlecenia indywidualnego w koszcie nie większym niż 1,2 aktualnego kosztu jednostkowego zleceń seryjnych,
e)analiza kosztu wytworzenia zlecenia oraz pojedynczych egzemplarzy w odniesieniu do produkcji seryjnej.

4. System zarządzania międzyoperacyjnego - 1 komplet lub równoważne, o następujących lub równoważnych parametrach technicznych:

Specyfikacja: System zarządzania międzyoperacyjnego typu ETON (zawiera terminale -44 kompletów, KD (tj. kontrola dostępu) i RCP (tj. rejestracja czasu pracy) -1 komplet, system zarządzania produkcją -1 komplet).
Uzasadnienie ich wykorzystywania w ramach projektu: Stworzenie i badanie prototypu zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego.

Celem prac badawczych jest opracowanie wymogów/specyfikacji poszczególnych elementów procesu współpracujących ze sobą, które spełnia następujące wymagania:

a) wykorzystanie danych wejściowych (zlecenie produkcyjne) w całym procesie produkcji,
b) automatyzacja procesu produkcji w maksymalnym stopniu,
c) automatyczne zarządzanie kolejnymi etapami procesu produkcji (w tym równoległa realizacja kilku różnych zleceń), dostosowanie ścieżki realizacji każdego zlecenia w zależności od aktualnej sytuacji (obecność pracowników na poszczególnych stanowiskach, wykorzystywane programy/ustawienia w urządzeniach, inne),
d) realizacja zlecenia indywidualnego w koszcie nie większym niż 1,2 aktualnego kosztu jednostkowego zleceń seryjnych,
e)analiza kosztu wytworzenia zlecenia oraz pojedynczych egzemplarzy w odniesieniu do produkcji seryjnej.

5. Urządzenie do produkcji wymiennych narzędzi do maszyn szwalniczych – 1 szt. lub równoważne, o następujących lub równoważnych parametrach technicznych:

Specyfikacja: Urządzenie drukujące w 3D z oprogramowaniem o polu pracy adekwatnym do pola pracy automatu w polu szycia – 1 szt. Urządzenie typu waterjet (cięcie wodą) z oprogramowaniem 1 szt. o polu pracy adekwatnym do formatek materiałów i surowców występujących na rynku.

Uzasadnienie ich wykorzystywania w ramach projektu: Stworzenie i badanie prototypu zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego.

6. Sprzęt komputerowy – 8 szt. (komputery stacjonarne – 4 komplety, laptopy - 4 sztuki)
lub równoważne, o następujących lub równoważnych parametrach technicznych:

Specyfikacja: Komputer do zastosowań uniwersalnych (4 szt.):

- procesor Intel Core i3/równoważny lub wyższy
- płyta główna mATX SATA3 USB 3.0 równoważny lub wyższy
- pamięć RAM co najmniej 8 GB równoważny lub wyższy
- dysk SSD co najmniej 120 GB równoważny lub wyższy
- karta graficzna GeForce GTX660/równoważna lub wyższa bądź zintegrowana równoważny lub wyższy
- dysk HDD co najmniej 1 TB, 7200 rpm równoważny lub wyższy
- system operacyjny Windows 7 PRO równoważny lub wyższy
- zasilacz minimum 400W równoważny lub wyższy
- monitor co najmniej 20” matryca LED matowa, rozdzielczość 1920x1080 równoważny lub wyższy.

Laptop do zastosowań uniwersalnych (4 szt.):

- procesor Intel Core i3/równoważny lub wyższy
- dysk HDD co najmniej 500 GB równoważny lub wyższy
- dysk SSD co najmniej 120 GB równoważny lub wyższy
- pamięć RAM co najmniej 4GB równoważny lub wyższy
- matryca matowa równoważny lub wyższy
- system operacyjny Windows 7 PRO równoważny lub wyższy

Uzasadnienie ich wykorzystywania w ramach projektu: Stworzenie i badanie prototypu zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

II. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Przedmiot zamówienia ma być dostarczony Zamawiającemu w terminie do 21.06.2019 r.

Okres wynajmu do 31.12.2019 roku z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy w przypadku, gdy wyniki badań wskażą taką konieczność i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyrazi na to zgodę. Wydłużenie okresu wynajmu nie wpływa na wartość zamówienia. Wykonawca usługi akceptuje wydłużenie okresu realizacji usługi i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. W kalkulacji oferty wykonawcy zamówienia proszeni są o skalkulowanie również powyższego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

W załączeniu harmonogram realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV.4.1-IV.4.3 (zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia lub załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze,
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy Zamawiający i Wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2) CV co najmniej jednego członka zespołu nadzorującego, posiadającego doświadczenie w mechanice, automatyce i informatyce,
3) Oświadczenie o realizacji napraw gwarancyjnych w terminie do 24 godz. od wystąpienia usterki lub wymianę maszyny wolnej od wad,
4) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę wysokości zamówienia dla podmiotu, który wykaże się zasobami finansowymi gwarantującymi wykonanie zamówienia lub kaucja gwarancyjna na kwotę ¼ wysokości zamówienia,
5) Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na realizację zamówienia.

Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wiedza i doświadczenie

4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

2) CV co najmniej jednego członka zespołu nadzorującego, posiadającego doświadczenie w mechanice, automatyce i informatyce.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia lub załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze,
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy Zamawiający i Wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2) CV co najmniej jednego członka zespołu nadzorującego, posiadającego doświadczenie w mechanice, automatyce i informatyce,
3) Oświadczenie o realizacji napraw gwarancyjnych w terminie do 24 godz. od wystąpienia usterki lub wymianę maszyny wolnej od wad,
4) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę wysokości zamówienia dla podmiotu, który wykaże się zasobami finansowymi gwarantującymi wykonanie zamówienia lub kaucja gwarancyjna na kwotę ¼ wysokości zamówienia,
5) Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na realizację zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

4) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę wysokości zamówienia dla podmiotu, który wykaże się zasobami finansowymi gwarantującymi wykonanie zamówienia lub kaucja gwarancyjna na kwotę ¼ wysokości zamówienia,
5) Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunku realizacji zamówienia:

• Okres wynajmu do 31.12.2019 roku z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy w przypadku, gdy wyniki badań wskażą taką konieczność i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyrazi na to zgodę. Wydłużenie okresu wynajmu nie wpływa na wartość zamówienia. Wykonawca usługi akceptuje wydłużenie okresu realizacji usługi i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. W kalkulacji oferty wykonawcy zamówienia proszeni są o skalkulowanie również powyższego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.
• Stały nadzór informatyczny,
• Stały nadzór mechaniczny.

Warunki zmiany umowy

Określone we wzorze umowy – załącznik nr 3

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia lub załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze,
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2) CV co najmniej jednego członka zespołu nadzorującego, posiadającego doświadczenie w mechanice, automatyce i informatyce,
3) Oświadczenie o realizacji napraw gwarancyjnych w terminie do 24 godz. od wystąpienia usterki lub wymianę maszyny wolnej od wad,
4) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę wysokości zamówienia dla podmiotu, który wykaże się zasobami finansowymi gwarantującymi wykonanie zamówienia lub kaucja gwarancyjna na kwotę ¼ wysokości zamówienia,
5) Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na realizację zamówienia.

Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OCENY OFERTY.

1) Cena - waga 60%

Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.
C=Cn+VAT

gdzie:
C- cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT

2) Szybkość realizacji napraw gwarancyjnych - waga 40 %

Zamawiający wymaga napraw gwarancyjnych w terminie do 24 godz. od wystąpienia usterki lub wymianę maszyny wolnej od wad.

Punkty zostaną przyznane na podstawie liczby godziny szybkości realizacji gwarancji zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu oferty w następujący sposób:

do 12 godz. - 40 pkt.
od 13 godz. do 24 godz. - 20 pkt.
powyżej 24 godz. - 0 pkt.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Każda oferta będzie oceniana wg poszczególnych kryteriów i może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punkty będą obliczane w następujący sposób:

1) maksymalną liczbę 60 punktów w kryterium cena otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów wg wzoru:

Cena (C):

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
----------------------------------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena oferty rozpatrywanej

2) w kryterium szybkość realizacji napraw gwarancyjnych (SZG) Wykonawca może otrzymać następujące ilości punktów:

do 12 godz. - 40 pkt.
od 13 godz. do 24 godz. - 20 pkt.
powyżej 24 godz. - 0 pkt.

Końcowa wartość punktowa dla danej oferty stanowić będzie suma punktów otrzymanych w poszczególnych kategoriach i obliczana będzie w sposób następujący:

Otrzymana ilość punktów = C +SZG.

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta otrzyma największą ilość punktów spośród wszystkich złożonych ofert.

Wykluczenia

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV.4.1-IV.4.3 (zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „KAPICA MARKET” FLORIAN KAPICA

Adres

Tadeusza Kościuszki 15

23-400 Biłgoraj

lubelskie , biłgorajski

Numer telefonu

48 501 137 110

NIP

9180001068

Tytuł projektu

Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienia użytkownika końcowego

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0059/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddział. 1.2 - Sektor. INNOTEXTILE.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 127