Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/03/2019

Data publikacji: 09.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1184232

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wykaz zmian z dnia 07.06.2019
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Czas realizacji: czas realizacji produkcji z dostawą to 12.07.2019r.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: do 12.07.2019r.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
2. Warunki dotyczące oferenta:
e) Oferent zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem co najmniej 3 realizacji produkcji i dostawy elementów zgodnym z opisem przedmiotu zapytania ofertowego w okresie 3 lat od dnia upływu terminu złożenia oferty;
3. Sposób składania oferty:
Termin składania ofert: 12.06.2019r. godzina 09.00.
(decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego)
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin otwarcia ofert: 12.06.2019r. godzina 9:30 w siedzibie Zamawiającego. Ocenie podlegać będą oferty złożone do siedziby Zamawiającego zgodnie z warunkami zapytania
FORMULARZ OFERTY
Oświadczenie nr 7 OŚWIADCZENIE OFERENTA DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w następującej formie:

• za pośrednictwem poczty na adres:
ARINET Sp. z o.o., 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102/314
lub
• dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego
lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisany skan):
m.kowalczyk@arinet.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.kowalczyk@arinet.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Kowalczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 606 11 52 52

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Produkcję i dostawę kotew wkręcanych (świdry) pełniących funkcję stabilizacji w gruncie podpory lin pełniących funkcję odciągów masztowych dla konstrukcji stalowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dokonywane jest w związku z realizacją projektu w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020..

Tytuł Projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad kompleksowym systemem Emergency Restoration System na potrzeby krajowego rynku elektroenergetycznego w oparciu o technologię Uniwersalnych Modułowych Konstrukcji Wsporczych.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa kotew wkręcanych (świdry) pełniących funkcję stabilizacji w gruncie podpory lin pełniących funkcję odciągów masztowych dla konstrukcji stalowych.

Wyprodukowanie kotew stalowych (zespołu kotwy stalowej) ZKS o następującej charakterystyce:

Zestaw kotwy pozwalający na stabilizację w gruncie odciągu linowego konstrukcji stalowej w gruncie. Pogrążanie kotew powinno następować pod kątem około 45 stopni. Sekcja pierwsza to sekcja czołowa ze spiralnymi dyskami oporowymi (talerze) umożliwiająca pogrążanie w gruncie (zakończenie odpowiednim grotem) o minimalnej długości 1,5m. Kolejna sekcja to sekcja przedłużająca w momencie nie osiągnięcia wymaganej nośności . W sekcji przedłużającej należy zastosować nie mniej niż 1 spiralny dysk oporowy, minimalna długość sekcji to 1,0m. Sekcja 3 i 4 to sekcje przedłużające cały zespół kotwy. Minimalne długości takiej przedłużki to dla sekcji nr 3 – 2,0m a dla sekcji nr 4 to 1,0m. Zakończenie kotwy ponad gruntem powinno pozwalać na mocowanie liny do zespołu kotwy (lina 1x19 zakończona kauszą). Konstrukcja kotwy musi umożliwiać łączenie różnych elementów ze sobą na przykład w postaci mufa-czop z odpowiednią blokadą lub równoważne. System musi posiadać cechy umożliwiające wielokrotne stosowanie (możliwość wykręcenia, kotwa beziniekcyjna).

Pogrążenie kotwy talerzowej (świdra) w gruncie minimum do głębokości zapewniającej osiągnięcie nośności na wyciąganie kotwy o wartości 120 kN (współczynnik bezpieczeństwa=2,0 co oznacza nośność na zerwanie w tym przypadku 240 kN). Całość przy założeniu możliwości pogrążenia zespołu kotwy – warunki gruntowe mogą na to nie pozwalać, natomiast Zamawiający określa standardowe warunki pracy konstrukcji i w nich należy osadzić swoją ofertę.

By móc korzystać w pełni z systemu kotwy Oferent zobowiązany jest do tabelarycznego określenia nośności (w kN) zespołu kotwy w zależności od warunków gruntowych i długości jej pogrążenia.
Zespołem kotwy Zamawiający określa jeden kompletny zestaw kotew o danej długości tworzący jako całość jeden punkt podparcia podpory (kotwa może być jedną kotwą o danej długości bądź składająca się z kilku łączonych ze sobą elementów).

Ze względu na narażenie na warunki atmosferyczne powinny się charakteryzować odpornością na korozję – elementy ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Niedopuszczalne jest stosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez malowanie.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o 50 % dla elementów ZKS.
Czas realizacji: czas realizacji produkcji z dostawą to 12.07.2019r.

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44316000-8 Drobne wyroby żelazne, 44316400-2 Drobne artykuły metalowe

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: do 12.07.2019r.
MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ: teren OSD w Polsce.
DOSTAWA: Incoterms 2010 DDP.
ODBIÓR: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru fabrycznego FAT.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Oferent powinien posiadać potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym.
b) Oferent jest związany ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.
d) Oferent zobowiązany jest do wykazania się spełniania norm jakościowych potwierdzonych certyfikatem ISO 9001 (Oferent lub zakład produkcji kotew).
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi obligatoryjne załączniki do oferty – wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone bez oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Wiedza i doświadczenie

e) Oferent zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem co najmniej 3 realizacji produkcji i dostawy elementów zgodnym z opisem przedmiotu zapytania ofertowego w okresie 3 lat od dnia upływu terminu złożenia oferty;
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi obligatoryjne załączniki do oferty – wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone bez oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Potencjał techniczny

d) Oferent zobowiązany jest do wykazania się spełniania norm jakościowych potwierdzonych certyfikatem ISO 9001 (Oferent lub zakład produkcji kotew).
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi obligatoryjne załączniki do oferty – wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone bez oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a) Oferent powinien posiadać potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym.
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi obligatoryjne załączniki do oferty – wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone bez oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

r) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
- wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;
- terminów realizacji; pod warunkiem:
- wystąpienia siły wyższej, co oznacza zdarzenie niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia lub do zapobieżenia mimo zachowania należytej staranności, które wystąpiło po dacie zawarcia Umowy i uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę tj. zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do Zamawiającego lub Wykonawcy, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec. Do zdarzeń tych zalicza się w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania).
- po stronie Zamawiającego: wydłużenia/zmiany terminów dostaw wynikających z postępowania ofertowego na dostawę konstrukcji przewidzianych do produkcji i dostawy;
- po stronie Zamawiającego zmiany terminu/harmonogramu realizacji projektu;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz odpowiedzi (stron 2).
2. Rysunek złożeniowy oferowanego zespołu kotwy wraz z parametrami charakterystycznymi.
3. Tabelaryczne określenia nośności (w kN) zespołu kotwy w zależności od warunków gruntowych i długości jej pogrążenia
4. Oświadczenie Oferenta dotyczące potencjału.
5. Oświadczenie Oferenta dotyczące związania z ofertą.
6. Oświadczenie Oferenta dotyczące posiadania certyfikatów ISO.
7. Oświadczenie Oferenta dotyczące doświadczenia.
8. Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań.
9. Aktualny odpis z KRS lub dokument tożsamy potwierdzający umocowanie do złożenia oferty

Zamówienia uzupełniające

p) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o 50 % dla elementu ZKS.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert obejmuje 2 etapy:
1. Ocena formalną oferty polegająca na weryfikacji czy oferta:
a) została złożona w terminie i miejscu zgodnym z zapytaniem
b) została złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub innym formularzu, który zawiera informacje tożsame z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz zawiera wskazane w zapytaniu i załączniku nr 1 oświadczenia oferenta
c) została podpisana wraz z oświadczeniami oferenta zgodnie z reprezentacją właściwą dla oferenta, należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy nie starszy niż 12 miesięcy.
Ocena ma charakter zero-jedynkowy w oparciu o to, czy oferent spełnia/nie spełnia ww. wymogi formalne.
Oferta musi spełnić wszystkie ww. warunki, aby przejść do etapu oceny merytorycznej.
Oferentowi przysługuje prawo do wycofania/poprawy złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert.
Oferentowi przysługuje prawo do uzupełnienia/poprawienia oferty po upływie terminu składania ofert jedynie na pisemne (mail lub pismo tradycyjne) wezwanie Zamawiającego i jedynie w zakresie spełnienia kryteriów formalnych.

2. Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej pod kątem wskazanych kryteriów oceny:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryteria oceny Waga - Ilość punktów
1 Cena netto za element każdego typu przy założonej ilości zgodnie z opisem zapytania ofertowego 100 punktów
Razem maksymalnie 100

Obliczanie punktów zgodnie z poniższą metodologią:

Kryterium 1
Cena

= WARTOŚĆ PUNKTOWA OFERTY
cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100pkt
Kryteria – opis:
Kryterium 1: oceniana jest oferta cenowa oferenta, co przekłada się na punkty w porównaniu z innymi ofertami tj.: oferta najtańsza uzyskuje najwyższą ilość punktów, natomiast kolejne proporcjonalnie mniej. Sposób obliczania punktów przyznanych oferentowi przedstawia równanie:
Ca(Of)=(Cmin/Cof)xCa [pkt]
Ca(Of) - liczba punktów przyznanych oferentowi w kryterium
Cmin - najniższa zaoferowana cena
Cof - cena badanej oferty
Ca(Of) - liczba punktów w kryterium

Wykluczenia

c) Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Toszecka 102/314

44-117 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

608 332 828

NIP

9691610035

Tytuł projektu

Prace badawczo-rozwojowe nad kompleksowym systemem Emergency Restoration System na potrzeby krajowego rynku elektroenergetycznego w oparciu o technologię Uniwersalnych Modułowych Konstrukcji Wsporczych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0792/17-00

Inne źródła finansowania

Wkład własny Beneficjenta

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GEOD
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik
ul. Skośna 12
30-382 Kraków
12.06.2019 8:41
NIP 679 102 57 48
cena netto: 144 600,00 zł
Liczba wyświetleń: 207