Strona główna
Logo unii europejskiej

Kurs: "palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (g2)".

Data publikacji: 08.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1183917

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16.05.2019 r. godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).
Ofertę można składać:
pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)
mailem na adres: pkremer@fundacjapokolenia.pl
1. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1183917
2. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1183917

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pkremer@fundacjapokolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Melzacka, tel. (058) 352-45-46, e-mail: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(058) 352-45-46

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kurs palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (g2) zakończony egzaminem na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.). dla łącznie 56 osób uczestniczących w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: tczewski Miejscowość: Centrum Leczenia Uzależnień w Opaleniu ul. Hutten-Czapskiego 49

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem kursów zawodowych jest uzyskanie przez osoby uczestniczące wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy.

Przedmiot zamówienia

Wszelkie zajęcia w ramach kursu odbywają się w Centrum Leczenia Uzależnień w Opaleniu ul. Hutten-Czapskiego 49 . Po ukończeniu kursu osoby uczestniczące otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu każdego kursu, świadectwo potwierdzające kwalifikacje - po zdaniu państwowego egzaminu zewnętrznego.
W ramach kursów Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia osób uczestniczących od NNW, zapewnienie możliwości jednokrotnego przystąpienia do egzaminu zewnętrznego oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminu oraz materiałów dla osób uczestniczących.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie kursu, przeprowadzenie procesu certyfikacji, zgłoszenia uczestników do odpowiednich instytucji przeprowadzających egzaminy, wydania certyfikatów, materiałów szkoleniowych.
Planowany harmonogram kursu zakłada zajęcia w dwóch grupach:
I grupa (28 osób) - 18-19.05. 2019
II grupa (28 osób) – 08-09-06.2019
Egzaminy muszą odbyć się do 30.06.2019 r.
W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. list obecności/dzienników zajęć, harmonogramów, programów kursów, zaświadczeń, certyfikatów.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany harmonogram kursu zakłada zajęcia w dwóch grupach:
I grupa (28 osób) - 18-19.05. 2019
II grupa (28 osób) – 08-09-06.2019
Egzaminy muszą odbyć się do 30.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, jak i organizacje pozarządowe.

Wiedza i doświadczenie

Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki minimalne w ramach zasobów kadrowych
weryfikacja: „Wykaz osób zaangażowanych do realizacji usługi wraz z podpisanymi z nimi porozumieniami o współpracy i/lub umowami o pracę i/lub umowami cywilno-prawnymi obejmującymi okres realizacji usługi” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
b) Posiadają doświadczenie w realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Przez kwalifikacyjne kursy zawodowe rozumie się pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.
weryfikacja: Opis doświadczenia (nie mniej niż 3 lata, nie więcej niż 5 lat doświadczenia) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 .
d) przedstawią programy kursów zgodne z przepisami prawa i wytycznymi określającymi ich standardy
weryfikacja: programy kursów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe warunki

Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia danych osobowych w ramach projektu - wzór w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzach, których wzór przedstawiono jako załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 1 uwzględniający cenę brutto za świadczenie usługi za jedną osobę uczestniczącą w kursie
b) Załącznik nr 2 wykaz osób zaangażowanych do realizacji usługi wraz z podpisanymi z nimi porozumieniami o współpracy i/lub umowami o pracę i/lub umowami cywilno-prawnymi obejmującymi okres realizacji usługi
c) Załącznik nr 3 - Opis doświadczenia.
d) Załącznik nr 4 – Program kursu
e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów:

Koszt usługi - Cena brutto za świadczenie usługi za jedną osobę uczestniczącą w kursie– waga 75 %
weryfikacja: na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego cenę brutto za świadczenie usługi za jedną osobę uczestniczącą w kursie
Doświadczenie w realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych
weryfikacja: Opis doświadczenia (nie mniej niż 3 lata, nie więcej niż 5 lat doświadczenia) wg Załącznika nr 3 - waga 15 %


Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

Ad. a) Koszt usługi - Cena ryczałtowa brutto za świadczenie usługi za jedną osobę uczestniczącą w kursie
CRn
KU = --------------------------- x 75 pkt.
CRo

KU - wartość punktowa: Koszt Usługi
CRn - Cena ryczałtowa brutto za świadczenie usługi za jedną osobę uczestniczącą w kursie wg najkorzystniejszej oferty.
CRo - Cena ryczałtowa brutto za świadczenie usługi za jedną osobę uczestniczącą w kursie wg ocenianej oferty.


b) Doświadczenie w realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych

5 pkt – 3 lata doświadczenia w realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych
10 pkt – 4 lata doświadczenia w realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych
15 pkt – 5 lat doświadczenia w realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych
DOo
DO = ---------------- x 15 pkt.
DOn

DO - wartość punktowa: zasoby opcjonalne przedstawione do realizacji usługi
DOo - wartość punktowa oferty ocenianej.
Don - wartość punktowa oferty, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenianym kryterium.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału oferenci którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA POKOLENIA

Adres

83-130 Janiszewko

pomorskie , tczewski

Numer telefonu

58 352 45 46

NIP

5932343037

Tytuł projektu

Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim

Numer projektu

RPPM.06.01.01-22-0001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Kształcenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 6 83-200 Starogard Gdański, wpłynęło 14.05.2019 r. godz. 13.00. Cena: 346 zł brutto
Liczba wyświetleń: 93