Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 09.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-05-2019

Numer ogłoszenia

1183787

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3, powinien być zaparafowany na każdej stronie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć notarialne pełnomocnictwo w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
1. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
2. Komplet załączników i dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
3. W przypadku złożenia oferty przez podmioty gospodarcze, dla każdej z osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia należy złożyć osobno załączniki oraz opinię psychologa, o której mowa w punkcie VI.
4. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
6. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 17.05.2019 r. do godziny 16.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, pok. 219, IIp. (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe nr 5/RPO/9.2/05/2019/AOON/KZ w ramach. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.
10. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty.
szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 848 01 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są 32 usługi asystenckie na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników i uczestniczek projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytanioa

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki Miejscowość: Miejscowości powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie 32 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy będą świadczyć usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością będących uczestnikami/uczestniczkami projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” w czasie pomiędzy 01.06.2019 r. a 31.05.2020 r.

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są 32 usługi asystenckie na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników i uczestniczek projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2.Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia 32 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, którzy świadczyć będą swoje usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, w łącznym wymiarze od 700 do 1044 godziny świadczenia usług asystenckich przez jednego asystenta.
3. Usługi świadczone będą w czasie zleconym pomiędzy 01.06.2019 r. a 31.05.2020 r.
4. Usługi świadczone będą na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.
5. Zlecenie dla jednego asystenta, w czasie pomiędzy 01.06.2019 r. a 31.05.2020 r. może obejmować od 700 do 1044 godzin w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługę. Zamawiający przewiduje łączny wymiar świadczenia usług asystenckich w ilości 1044 godzin, jednak zakres ten jak i rozkład godzin w ramach realizowanej usługi, w trakcie trwania całej umowy, jest całkowicie uwarunkowany rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłaszanym każdego miesiąca przez osoby z niepełnosprawnościami i nie może zostać dokładnie określony przez Zamawiającego w trakcie niniejszej procedury. Powyższe zapisy oznaczają również, że świadczenie usługi może nie być realizowane w każdym miesiącu trwania umowy. Wykonawca oświadcza, że jest świadom powyższych zapisów i że zrzeka się wszystkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zlecenie dla jednego asystenta, w czasie pomiędzy 01.06.2019 r. a 31.05.2020 r. może obejmować od 700 do 1044 godzin w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługę.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Wiedza i doświadczenie

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają (w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia osobiście) lub dysponują osobami, które spełniają poniższe warunki:
a) posiadają właściwe kwalifikacje, co oznacza, że każda z osób mających pełnić funkcję asystenta posiada ukończone szkolenie teoretyczne i przygotowanie praktyczne dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zakończonych procesem walidacji i certyfikacji.
b) osoba, która zostanie wyznaczona do pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej posiada pozytywną opinię psychologa wystawioną na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz podstawowych kompetencji społecznych.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystają w pełni z praw publicznych oraz, że nie byli karani za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Warunki zmiany umowy

Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;
b) konieczność zmiany rozpoczęcia i zakończenia terminu realizacji usług asystenckich z przyczyn leżących po stronie:
- Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) – w takim przypadku Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wyznacza niezwłocznie nowy termin świadczenia usług asystenckich, przy czym Zamawiający zastrzega, że powodem zmiany terminu nie może być brak dostępności kadry wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia usług,
- Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji usług asystenckich.
c) inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające z tzw. siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) konieczność załączenia do oferty ODPOWIEDNICH ZAŚWIADCZEŃ, DYPLOMÓW BĄDŹ CERTYFIKATÓW poświadczających ukończenie szkolenia.
2) konieczność dołączenia dokumentu (oryginał lub kopia z oryginałem do wglądu) stanowiącego OPINIĘ PSYCHOLOGA wystawionego nie później niż 6 miesięcy przed udziałem w postępowaniu.
3) Wykonawcy Oświadczą, że zostali poinformowani i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”.
4) W przypadku przedsiębiorców konieczne jest przedstawienie aktualnego wydruku wpisu do CEIDG nie starszego niż 7 dni przed złożeniem oferty lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności gospodarczej(np. KRS).
5) Oświadczą, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystają w pełni z praw publicznych oraz, że nie byli karani za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
6) W przypadku podmiotów gospodarczych - oświadczą, że wypełnili obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskali w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:

1 Cena - waga kryterium 40%
2 Klauzula społeczna - waga kryterium 60%

2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena”,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 40 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Punkty za kryterium „Klauzula społeczna”: 60 %
Wykonawca lub osoba wyznaczona przez podmiot wypełniając załącznik nr 7 oświadcza, że należy lub nie należy do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą lub osobami wyznaczonymi przez podmiot będzie weryfikował to kryterium na podstawie dokumentów potwierdzających przynależność do tej grupy.
Liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 60.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.Renata Barszczewska, Dzikowiec 73, 57-432 Nowa Ruda, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
2. Monika Bedychaj, Dzikowiec 2, 57-432 Nowa Ruda, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
3. Bogumiła Brandt, Świerkowa 5, 57-300 Kłodzko, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
4. Dariusz Denysiewicz, Dzikowiec, Dębówka 5, 57-432 Nowa Ruda, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
5. Joanna Gawłowska, ul. Kościelna 7/4, 57-540 Lądek Zdrój, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
6. Piotr Jabłoński, ul. Świdnicka 8, 57-540 Nowa Ruda, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
7. Małgorzata Kawczak, ul. Kasztanowa 8, 57-300 Kłodzko, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
8. Bożena Kołacz, ul. Warszawy Centrum 23/2, 57-300 Kłodzko, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
9. Lucyna Marcisz, ul. Moniuszki 2/10, 57-300 Kłodzko, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
10. Mateusz Mikołajczyk, ul. Nadbrzeżna 36/104, 57-550 Stronie Śląskie, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
11. Małgorzata Murzyn, Dzikowiec 69, 57-432 Nowa Ruda, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
12. Barbara Nitecka, ul.Malczewskiego H1/9, 57-300 Kłodzko, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
13. Iwona Polaszczyk, ul. Nadbrzeżna 11, 57-540 Lądek Zdrój, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
14. Jadwiga Poniewierska, ul. Spółdzielcza 46/14, 57-300 Kłodzko, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
15. Barbara Sobaszek, Przygórze 20, 57-400 Nowa Ruda, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
16. Henryk Srokowski, Dzikowiec 131, 57-432 Nowa Ruda,16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
17. Zdzisław Tomasik, ul. Moniuszki 2, 57-400 Lądek Zdrój, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
18. Ewa Ucińska, ul. Obrońców Warszawy 4/3, 57-343 Lewin Kłodzki 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
19. Mirosława Urbaniak, ul. Kościuszki 40/10, 57-540 Lądek Zdrój, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
20. Eliasz Wawrzyńczak, ul. Łużycka 3/1, 57-300 Kłodzko, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
21.Barbara Zatoka - Tchórzewska, ul. Wiosenna 3/8, 57-300 Kłodzko, 16.05.2019, cena 32,00 zł brutto
22. Bożena Grabowska, Rynek 30/1, 57-220 Ziębice, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
23. Renata Hebda-Saj, Brodziszów 29/1, 57-212, Ząbkowice Śląskie, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
24. Stefania Jabłońska, 1-go Maja 23/2, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
25. Beata Kasieczka, ul. Sienkiewicza 15/3, 57-200 Ząbkowice Śąskie, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
26. Alicja Lech, Bobolice 29B/14, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
27. Henryka Przepiórska, Szklary 16/3, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
28. Grażyna Rząsa, ul. Robotnicza 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
29. Grażyna Stępień, ul. XX-to Lecia 46/21, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
30. Tadeusz Weiman, ul. Głowackiego 6a/16, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
31. Zofia Wołożonek, ul. Kasztanowa 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
32. Małgorzata Zielonka, ul. Rynek 12/18, 57-200 Ząbkowice Śląskie 17.05.2019, cena 32,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 273