Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Data publikacji: 08.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-05-2019

Numer ogłoszenia

1183765

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście z dopiskiem:
„Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży”.
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża, Sekretariat.
Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w Zapytaniu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Szymańska - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 506175604; Olgierd Koleśnik – w sprawach dotyczących procedury przetargowej tel. 695919938

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Szymańska - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 506175604; Olgierd Koleśnik – w sprawach dotyczących procedury przetargowej tel. 695919938

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu pn. wykonanie modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowana w ramach projektu, składającego się z dwóch etapów działań: I ETAP „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020 w ramach projektu RPO.08.04.01-20-0068/18 i II ETAP „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo – leczniczego.”
Cel zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w treści istotnych postanowień przyszłej umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Łomża Miejscowość: Łomża

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Przedmiot zamówienia

Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w treści istotnych postanowień przyszłej umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania.

Kod CPV

71330000-0

Nazwa kodu CPV

Różne usługi inżynieryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do: 25 września 2020 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych: czerwiec 2019 r.
Przewidywany termin realizacji robót budowlanych Etapu I: 31 sierpnia 2020 r.
Przewidywany termin realizacji robót budowlanych Etapu II: 16 grudnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku;

Wiedza i doświadczenie

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na prowadzeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednej inwestycji, polegającej na kompleksowej realizacji robót budowlano – montażowych, instalacji i sieci sanitarnych oraz instalacji i sieci energetycznych i drogowych w obiekcie przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o całkowitej wartości inwestycji co najmniej 8.000.000,- PLN brutto.
 - jako wykonanie usługi, o której mowa w lit. a należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do wystawienia protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu potwierdzającego zakończenie robót budowlanych.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą (Koordynator inspektorów nadzoru) posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Osoba ta musi posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego i w ciągu tego okresu pełnić funkcję inspektora nadzoru przy wykonaniu minimum 1 obiektu budowlanego obejmującego kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w obiekcie przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o całkowitej wartości inwestycji co najmniej 6.000.000,- zł brutto,
b) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Osoba ta musi posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego i w ciągu tego okresu pełnić funkcję inspektora nadzoru przy wykonaniu minimum 1 obiektu budowlanego obejmującego kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w obiekcie przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o całkowitej wartości inwestycji, co najmniej 6.000.000,-zł brutto, wyposażonego co najmniej w instalacje: wentylacji i klimatyzacji, wod. - kan., c.o. ciepła technologicznego, gazów technicznych,
c) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Osoba ta musi posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego i w ciągu tego okresu pełnić funkcję inspektora nadzoru przy wykonaniu minimum 1 obiektu budowlanego obejmującego kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w obiekcie przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o całkowitej wartości inwestycji, co najmniej 6.000.000,- zł brutto, wyposażonego co najmniej w instalacje: elektryczną, siłową, teletechniczną i strukturalną, odgromową, przeciwpożarową,
d) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Osoba ta musi posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.
 - w przypadku warunku dysponowania osobami Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w lit. a, b, c i d oraz dopuszcza możliwość wykazania spełnienia stawianych warunków przez jedną osobę;
 - w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku;

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia przyszłej umowy:
Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, której treść stanowi załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zmiana postanowień umowy:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w istotnych postanowieniach przyszłej umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania, oraz w sytuacji jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że nie wystąpi odwrotne obciążenie VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający – wykonawca a przed zakończeniem realizacji zamówienia zamawiający otrzyma wiążącą indywidualną interpretację podatkową, która wskaże na występowanie odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający – wykonawca, zamawiający przewiduje zmianę umowy z wykonawcą polegającą na zmianie zasad rozliczania VAT zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany druk formularza oferty - wzór zał. nr 3;
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 3 niniejszego zapytania:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania,
b) wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania;
3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy (tylko jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
Cena (C) 100
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 5.1.
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C = (Cn/Cb) x 100 x 100% pkt
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

Adres

Rybaki 3

18-400 Łomża

podlaskie , Łomża

Numer telefonu

862162820

Fax

862162820

NIP

7181638364

Tytuł projektu

Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową

Numer projektu

RPPD.08.04.01-20-0068/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Unieważnienie
W nawiązaniu do Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pod nazwą „Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży” Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie zostaje unieważnione.
Do zamawiającego do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła oferta firmy: Obsługa Inwestycji w Budownictwie
Rafał Wróblewski
Jednaczewo
ul. Podleśna 11
18-400 Łomża
wrubelmc@poczta.fm
Cena złożonej oferty:
Etap I – 40.000,00 zł. brutto
Etap II – 110.000,00 zł. brutto
Razem Etap I i II – 150.000,00 zł. brutto
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 97.351,40 zł. brutto.
W związku z ceną złożonej oferty przewyższającą przeznaczone na realizacje zadania środki Zamawiający unieważnia przedmiotowe zapytanie.
Liczba wyświetleń: 580