Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, nadzór nad montażem, uruchomienie linii demonstracyjnej do produkcji mieszanek bezhalogenowych wzbogaconych o nanonapełniacze HNT.

Data publikacji: 09.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1183725

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2019 o godz. 9.00
2. Oferta powinna być dostarczona:
a) osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres: Tele-Fonika Kable S.A. ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska
b) lub poczty elektronicznej na adres: oferty@tfkable.com
3. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną, decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.2
5. W ofercie proszę o wskazanie: imienia, nazwiska oraz stanowiska i adresu e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.
2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy i wszystkimi wymaganymi informacjami.
3. Termin związania ofertą powinien wynosić 6 miesięcy od dnia jej złożenia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
6. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:
a) Formularz wzoru oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy,
b) Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
c) Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą brane pod uwagę.
8. W trakcie badania ofert Zamawiający ma prawo poprosić Oferenta o jednokrotne uzupełnienie złożonej oferty.
9. Uzupełnienia mogą dotyczyć wyłącznie:
- uzupełnienia brakujących podpisów, pojedynczych stron poszczególnych formularzy, a także wymaganych informacji w formularzu oferty w przypadku stwierdzenia ich braku, specyfikacji technicznej przedmiotu dostawy,
- uzupełnień w zakresie braku załącznika nr 2, 3, w tym wymaganych dowodów, że prace zostały wykonane należycie.
10. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie brakujących informacji/dokumentów. Niedostarczenie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym zwłaszcza w zakresie stwierdzonych niespójności.
12. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@tfkable.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Jakub Siemiński e-mail: jakub.sieminski@tfkable.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 665 810 044

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, nadzór nad montażem, uruchomienie linii demonstracyjnej do produkcji mieszanek bezhalogenowych wzbogaconych o nanonapełniacze HNT o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w tabelach poniżej składająca się z następujących elementów:
a) dwuślimakowa wytłaczarka wraz z systemem zasilania surowcami, zamkniętym obiegiem wody chłodzącej, systemem podawania surowców, panelem PLC;
b) system szybkiej wymiany sit filtrujących;
c) system odgazowania wytłaczarki dwuślimakowej;
d) zestaw dozowników grawimetrycznych służących do precyzyjnego dozowania surowców;
e) powietrzny system granulacji otrzymanego tworzywa z urządzeniem do odbioru granulatu;
f) system zdawania surowców.

Linia demonstracyjna służyć będzie do produkcji innowacyjnych mieszanek bezhalogenowych wykorzystujących synergię nowoczesnych napełniaczy haloizytowych (nanorurek), glinkokrzemianów warstwowych oraz wodorotlenków i tlenków mających zastosowanie w produkcji ulepszonych kabli ognioodpornych o pożądanych przez Zamawiającego właściwościach.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych czy wariantowych, ze względu na konieczność zachowania pełnej kompatybilności poszczególnych podzespołów i ich wzajemnej współpracy. Dostawca musi zagwarantować taki sposób połączeń poszczególnych podzespołów, aby zapewnić szczelność linii i utrzymanie odpowiednich parametrów procesu. Jednocześnie zaproponowane sterowanie ma umożliwiać wzajemną współpracę poszczególnych urządzeń i możliwość sterowania nimi.
Zamawiający zapewni media w postaci wody chłodniczej (obieg wtórny), energii elektrycznej, powietrza o wymaganych przez dostawcę parametrach, w miejscach przez niego wskazanych.
Dostarczane w ramach zamówienia elementy linii muszą być nowe, spełniać wymagania wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie których urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania (np. muszą być dostarczane z deklaracją zgodności CE potwierdzającą, że wykonano ocenę zgodności urządzenia ze wszystkimi Dyrektywami Nowego Podejścia). Deklaracja zgodności CE musi dotyczyć całej instalacji demonstracyjnej i nie może być rozdzielona na poszczególne, wymienione elementy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty zostaną zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym.
Negocjacje mogą być prowadzone przede wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty (cena zryczałtowana netto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji, czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki,) jak i w pozostałych aspektach, w tym w zakresie oferowanych przez Oferentów warunków płatności.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji procedury jest wybór wykonawcy na dostawę, nadzór nad montażem, uruchomienie linii demonstracyjnej do produkcji mieszanek bezhalogenowych wzbogaconych o nanonapełniacze HNT o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w tabelach poniżej składająca się z następujących elementów:
a) dwuślimakowa wytłaczarka wraz z systemem zasilania surowcami, zamkniętym obiegiem wody chłodzącej, systemem podawania surowców, panelem PLC;
b) system szybkiej wymiany sit filtrujących;
c) system odgazowania wytłaczarki dwuślimakowej;
d) zestaw dozowników grawimetrycznych służących do precyzyjnego dozowania surowców;
e) powietrzny system granulacji otrzymanego tworzywa z urządzeniem do odbioru granulatu;
f) system zdawania surowców.
Linia demonstracyjna służyć będzie do produkcji innowacyjnych mieszanek bezhalogenowych wykorzystujących synergię nowoczesnych napełniaczy haloizytowych (nanorurek), glinkokrzemianów warstwowych oraz wodorotlenków i tlenków mających zastosowanie w produkcji ulepszonych kabli ognioodpornych o pożądanych przez Zamawiającego właściwościach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, nadzór nad montażem, uruchomienie linii demonstracyjnej do produkcji mieszanek bezhalogenowych wzbogaconych o nanonapełniacze HNT o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w tabelach poniżej składająca się z następujących elementów:
a) dwuślimakowa wytłaczarka wraz z systemem zasilania surowcami, zamkniętym obiegiem wody chłodzącej, systemem podawania surowców, panelem PLC;
b) system szybkiej wymiany sit filtrujących;
c) system odgazowania wytłaczarki dwuślimakowej;
d) zestaw dozowników grawimetrycznych służących do precyzyjnego dozowania surowców;
e) powietrzny system granulacji otrzymanego tworzywa z urządzeniem do odbioru granulatu;
f) system zdawania surowców.

Linia demonstracyjna służyć będzie do produkcji innowacyjnych mieszanek bezhalogenowych wykorzystujących synergię nowoczesnych napełniaczy haloizytowych (nanorurek), glinkokrzemianów warstwowych oraz wodorotlenków i tlenków mających zastosowanie w produkcji ulepszonych kabli ognioodpornych o pożądanych przez Zamawiającego właściwościach.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych czy wariantowych, ze względu na konieczność zachowania pełnej kompatybilności poszczególnych podzespołów i ich wzajemnej współpracy. Dostawca musi zagwarantować taki sposób połączeń poszczególnych podzespołów, aby zapewnić szczelność linii i utrzymanie odpowiednich parametrów procesu. Jednocześnie zaproponowane sterowanie ma umożliwiać wzajemną współpracę poszczególnych urządzeń i możliwość sterowania nimi.
Zamawiający zapewni media w postaci wody chłodniczej (obieg wtórny), energii elektrycznej, powietrza o wymaganych przez dostawcę parametrach, w miejscach przez niego wskazanych.
Dostarczane w ramach zamówienia elementy linii muszą być nowe, spełniać wymagania wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie których urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania (np. muszą być dostarczane z deklaracją zgodności CE potwierdzającą, że wykonano ocenę zgodności urządzenia ze wszystkimi Dyrektywami Nowego Podejścia). Deklaracja zgodności CE musi dotyczyć całej instalacji demonstracyjnej i nie może być rozdzielona na poszczególne, wymienione elementy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty zostaną zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym.
Negocjacje mogą być prowadzone przede wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty (cena zryczałtowana netto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji, czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki,) jak i w pozostałych aspektach, w tym w zakresie oferowanych przez Oferentów warunków płatności.

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
42000000-6 - Maszyny przemysłowe
51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń

Tryb udzielania zamówienia: zasada konkurencyjności

Dostarczane systemy winny posiadać funkcjonalności oraz parametry techniczne wskazane w punkcie I. zapytania ofertowego: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności stawianych przedmiotowi zamówienia (o których mowa w punkcie I. zapytania ofertowego) weryfikowane będzie na podstawie testów odbiorczych, wykonywanych po dostawie i uruchomieniu przedmiotu zamówienia. Testy odbiorcze wykonywane będą zgodnie z wymienionymi parametrami technicznymi, dokumentacją techniczną i innymi normami technicznymi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w punkcie I. zapytania ofertowego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.
Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie z wybranym Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.
2. Termin realizacji umowy uzależniony jest od rozstrzygnięcia postępowania, opartego o zasadę konkurencyjności. Termin realizacji przedmiotu umowy, zostanie określony w umowie z wybranym Wykonawcą. Przewiduje się podpisanie umowy w czerwcu / lipcu 2019.
3. Oferty z okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.
4. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy od jej złożenia.
6. Miejsce realizacji zamówienia oraz instalacji, uruchomienia urządzeń: Tele-Fonika Kable S.A. - Kraków, ul. Wielicka 114.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w punkcie IX.2.
8. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z umową lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane
w punkcie II.9.
9. Zamawiający zastrzega sobie, że w umowie z wybranym Wykonawcą zostaną sformułowane następujące zapisy dotyczące kar umownych z tytułu opóźnienia w terminie realizacji zamówienia:
a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może:
- w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
- w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od upłynięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. Warunki dostawy - DAP Tele-Fonika Kable S.A. - Kraków, ul. Wielicka 114 , zgodnie z Incoterms 2010.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy udokumentują, że wykonali/dostarczyli/zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 3 instalacje o zbliżonym charakterze tj. dedykowanych do produkcji tworzyw bezhalogenowych wyposażonych w system grawimetrycznego zdawania surowców, dwuślimakowej wytłaczarki, systemu wymiany sit filtrujących oraz powietrznego systemu granulacji, których wydajność wahała się od 500 kg/h do 2000 kg/h, celem wdrożenia w działalności gospodarczej odbiorcy tej instalacji.
Za spełnienie wymaganego doświadczenia nie będzie uznawane dostarczenie instalacji podmiotowi celem jego dalszej odsprzedaży.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego popartego dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z odbiorcami wskazanymi w załączniku nr 3 w sprawie udzielenia dodatkowych informacji lub dostarczenia dokumentów celem potwierdzenia wiarygodności złożonych oświadczeń.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają zdolności techniczne do realizacji zamówienia i oświadczą, że wyrażają zgodę na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych i środków kontroli jakości, z których będą korzystać podczas realizacji zamówienia.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z odbiorcami wskazanymi w załączniku nr 3 w sprawie udzielenia dodatkowych informacji lub dostarczenia dokumentów celem potwierdzenia wiarygodności złożonych oświadczeń.

Dodatkowe warunki

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA
1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym poszczególnym częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urządzeń niespełniających wymagań wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce (np. deklaracja zgodności CE potwierdzająca wykonanie oceny zgodności i inne wymagane prawem) podlegają odrzuceniu.
3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
a) Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy podlegają odrzuceniu,
b) Oferty z czasem usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki powyżej 7 dni kalendarzowych podlegają odrzuceniu.
4. Oferty z deklarowanym okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.
5. Oferty z terminem ważności poniżej 6 miesięcy zostaną odrzucone.
6. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy - polisy OC o wartości nie niższej niż wartość netto przedmiotu zamówienia.
Niedostarczenie dokumentu skutkować będzie brakiem możliwości podpisania
umowy/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
b) udokumentują, że wykonali/dostarczyli/zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –:
- min. 3 instalacje o zbliżonym charakterze tj. dedykowanych do produkcji tworzyw bezhalogenowych wyposażonych w system grawimetrycznego zdawania surowców, dwuślimakowej wytłaczarki, systemu wymiany sit filtrujących oraz powietrznego systemu granulacji, których wydajność wahała się od 500 kg/h do 2000 kg/h, celem wdrożenia w działalności gospodarczej odbiorcy tej instalacji.
Za spełnienie wymaganego doświadczenia nie będzie uznawane dostarczenie instalacji podmiotowi celem jego dalszej odsprzedaży.
c) posiadają zdolności techniczne do realizacji zamówienia i oświadczą, że wyrażają zgodę na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych i środków kontroli jakości, z których będą korzystać podczas realizacji zamówienia.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego popartego dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z odbiorcami wskazanymi w załączniku nr 3 w sprawie udzielenia dodatkowych informacji lub dostarczenia dokumentów celem potwierdzenia wiarygodności złożonych oświadczeń.
8. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/realizacji umowy, stanowiącą załącznik nr 4 zapytania ofertowego i zobowiązuje się do ich dostarczenia w przypadku wyboru oferty do realizacji przed podpisaniem umowy/w trakcie realizacji umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości podpisania/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.
11. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
12. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu i odrzuceniem oferty.
WARUNKI PŁATNOŚCI, CENA - inf.znajdują się w pkt.III i VIII. zap.ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
a) gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
b) z powodu okoliczności działania siły wyższej,
c) z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” i „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
d) z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia,
e) z powodu zmiany terminu płatności faktury,
f) zmiany ceny (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). W przypadku wzrostu kursu waluty, w której udzielone zostało zamówienie w stosunku do kursu z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy o min 5 %, Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegocjacji ceny,
g) z powodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamówienia za zgodą Stron,
h) z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia na życzenie Zamawiającego w przypadku, gdy odbiór przedmiotu dostawy będzie uzależniony od obecności innych, niezbędnych, współpracujących urządzeń, tj. w sytuacji, gdy odbiór i weryfikacja poprawności funkcjonowania urządzenia dostarczanego w ramach zamówienia, będzie uzależniona od obecności pozostałych urządzeń nabywanych w ramach projektu,
i) z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia- maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
3. Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i rękojmi na warunkach opisanych w punkcie VII.6. zapytania ofertowego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. W przypadku wyboru Wykonawcy zagranicznego umowa zostanie sporządzona w języku angielskim. W przypadku wyboru Wykonawcy krajowego umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria obligatoryjne:

1) Cena netto (linia demonstracyjna do produkcji mieszanek bezhalogenowych)
Opis sposobu przyznawania punktacji:
Pc – liczba punktów w zakresie ceny netto (linia demonstracyjna do produkcji mieszanek bezhalogenowych – łączna cena zryczałtowana netto)
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C bad. – cena badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji:
Pc=(C min/C bad) × 100 pkt × waga kryterium
Waga kryterium: 0,50
Maksymalna punktacja: 50 pkt.

2) Termin realizacji zamówienia (w pełnych miesiącach )
Opis sposobu przyznawania punktacji:
Pt – liczba punktów w zakresie terminu realizacji zamówienia
T min – najniższa ilość miesięcy spośród złożonych ofert
T bad – ilość miesięcy wskazanych w badanej ofercie

Sposób przyznawania punktacji :
Pt=(T min/T bad) × 100 pkt × waga kryterium
Waga kryterium: 0,20
Maksymalna punktacja: 20 pkt.
Maksymalny okres realizacji zamówienia to 12 miesięcy. Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym niż 12 miesięcy podlegają odrzuceniu.


3) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)

Opis sposobu przyznawania punktacji:
Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji
Gbad – ilość miesięcy wskazanych w badanej ofercie
Gmax – najwyższa ilość miesięcy spośród złożonych ofert

Pg=(G bad/G max) × 100 pkt × waga kryterium
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy podlegają odrzuceniu.
Waga kryterium: 0,10
Maksymalna punktacja: 10 pkt.

4) Czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki (w dniach kalendarzowych)
Opis sposobu przyznawania punktacji:
Pa – liczba punktów w zakresie czasu usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki
A min – najkrótszy czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki spośród złożonych ofert
A bad – czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji:
Pa =( A min/ A bad ) × 100 pkt × waga kryterium
Waga kryterium: 0,20
Maksymalna punktacja: 20 pkt.
Maksymalny czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki to 7 dni. Oferty z czasem usunięcia awarii w dniach powyżej 7 dni kalendarzowych podlegają odrzuceniu.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligatoryjnych:100 pkt.

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru:
P = Pc+Pt+ Pg+Pa
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym parametrów technicznych.
3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
4. Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert częściowych.
W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do Oferentów o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.

Wykluczenia

Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

32-400 Myślenice

małopolskie , myślenicki

Numer telefonu

126525437

NIP

6260004386

Tytuł projektu

Ulepszone kable ognioodporne z wykorzystaniem opracowanych innowacyjnych mieszanek bezhalogenowych wykorzystujących synergię nowoczesnych napełniaczy haloizytowych (nanorurek), glinokrzemianów warstwowych oraz wodorotlenków i tlenków metali.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0148/17-00
Liczba wyświetleń: 173