Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/05/19/KL dotyczące transportu, załadunku i rozładunku maszyn oraz obsługi spedycyjnej na Targi Przemysłowe ITM Polska Mach-Tool w Poznaniu, 04-07.06.2019r.

Data publikacji: 07.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-05-2019

Numer ogłoszenia

1183568

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na konieczność pełnego demontaż maszyny Hartford HCMC-1682 po zakończonych targach, aby bezpiecznie opuściła halę targową, jej transport będzie odbywał się w częściach. Wprowadzamy korektę do zapytania w zakresie pkt. 3 i pkt 4.
Jednocześnie wydłużamy termin składania ofert do dnia 17.05.2019r. do godziny 15:00

Załącznik: zmieniona treść zapytania ofertowego.
Zmianie uległ opis maszyny Hartford HCMC-1682:
Było:
Maszyna: Hartford HCMC-1682
Paleta 1: 4000x3417x3380, waga: 15 000 kg

Jest:
Maszyna: Hartford HCMC-1682
Paleta 1: 360 x 232x 255 cm, waga: 9 318 kg
Paleta 2: 397 x 232 x200 cm, waga: 1 484 kg
Paleta 3: 397 x232 x 200 cm, waga: 2 278 kg

Miejsce i sposób składania ofert

III. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres mailowy a.nieznanowska@apx.pl lub osobiście w siedzibie firmy APX Technologie Sp. z o.o., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, z dopiskiem: „Oferta dotyczy zapytania nr 1/05/19/KL” lub pocztą na adres siedziby firmy. Termin składania ofert: 14.05.2019r. do godziny 15:00.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 5 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować.
Ofertę należy złożyć w walucie PLN.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.nieznanowska@apx.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Nieznanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(022) 759 62 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport maszyn/urządzeń na targi oraz ich odbiór po zakończeniu targów a także obsługa spedycyjna podczas targów, tj.: rozładunek z dostawą na stoisko, odbiór ze stoiska i załadunek, magazynowanie pustych opakowań, magazynowanie eksponatów, ustawienie eksponatów na stoisku, wynajem wózka widłowego do montażu/demontażu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybranie wykonawcy/wykonawców zamówienia polegającego na transporcie maszyn/urządzeń na Targi przemysłowe ITM Polska Mach-Tool, Poznań, 04-07.06.2019r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport wszystkich n/w maszyn/urządzeń na targi oraz ich odbiór po zakończeniu targów (ładunek musi być zabezpieczony na czas transportu przed działaniem czynników atmosferycznych) oraz obsługa spedycyjna podczas targów, tj.: rozładunek z dostawą na stoisko, odbiór ze stoiska i załadunek, magazynowanie pustych opakowań, magazynowanie eksponatów, ustawienie eksponatów na stoisku, wynajem wózka widłowego do montażu/demontażu, wg poniższej specyfikacji:

1) Zakres usługi: odbiór maszyn wraz z odprawą celną z lokalizacji nr 1 i transport na targi – lokalizacja nr 2. Data dostawy na targi: 28.05.2019r.

Maszyna: Goodway SW-32, #96E298
Paleta 1: 430x212x218, waga: 4 745 kg
Paleta 2: 430x76x150, waga: 1 000 kg
Paleta 3: 106x79x80, waga:230 kg
Maszyna: Hartford HCMC-1682
Paleta 1: 360 x 232x 255 cm, waga: 9 318 kg
Paleta 2: 397 x 232 x200 cm, waga: 1 484 kg
Paleta 3: 397 x232 x 200 cm, waga: 2 278 kg

Lokalizacja nr 1 (adres odbioru)
BCT Gdynia
ul. Kwiatkowskiego 60
81-127 Gdynia

Lokalizacja nr 2 (adres dostawy)
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

2) Zakres usługi: odbiór maszyn/urządzeń z lokalizacji nr 3 i transport na targi – lokalizacja nr 2. Data dostawy na targi: 28.05.2019r.
Maszyna: Robot Cellro
Paleta 1: 1,80 x 1,40 x2,6m waga: 2 200kg
Paleta 2: 1,2 x 0,8 x 2,32m, waga: 500 kg
Urządzenie: Głowica Correa
Paleta 1: 1,5x1,5x2,5m, waga: 1 000 kg

Lokalizacja nr 3 (adres odbioru)
APX Zakład Produkcyjny
Ciencisko 21A
88-320 Strzelno

Lokalizacja nr 2 (adres dostawy)
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

3) Spedycja targowa n/w maszyn/urządzeń (rozładunek z dostawą na stoisko, odbiór ze stoiska i załadunek, magazynowanie pustych opakowań, magazynowanie eksponatów, ustawienie eksponatów na stoisku, wynajem wózka widłowego do montażu/demontażu):

Maszyna: Robocut
Paleta 1: 2,82x2,03x2,45m, waga: 4 550 kg
Paleta 2: 1,23x1,15x2,13m, waga: 490 kg
Paleta 3: 2,70x1,31x1,61m, waga: 604 kg
Paleta 4: 0,88x0,88x1,20m, waga:110 kg
Paleta 5: 0,77x0,68x1,20m, waga: 110 kg
Paleta 6: 0,88x0,76x0,80m, waga: 80 kg
Maszyna: Robodrill
Paleta 1: 2320x2360x2555, waga: 2700 kg
Maszyna: Goodway SW-32, #96E298
Paleta 1: 430x212x218, waga: 4 745 kg
Paleta 2: 430x76x150, waga: 1 000 kg
Paleta 3: 106x79x80, waga:230 kg
Maszyna: Hartford HCMC-1682
Paleta 1: 360 x 232x 255 cm, waga: 9 318 kg
Paleta 2: 397 x 232 x200 cm, waga: 1 484 kg
Paleta 3: 397 x232 x 200 cm, waga: 2 278 kg
Maszyna: Robot Cellro
Paleta 1: 1,80 x 1,40 x2,6m waga: 2 200kg
Paleta 2: 1,2 x 0,8 x 2,32m, waga: 500 kg
Urządzenie: Głowica Correa
Paleta 1: 1,5x1,5x2,5m, waga: 1 000 kg

4) Zakres usługi: odbiór maszyn/urządzeń z targów – lokalizacja nr 2 i transport powrotny lokalizacja nr 3 i 4. Data odbioru z targów: od 07.06.2019 od godz. 17:00 do 10.06.2019r. Ostateczny termin dostawy na adres lokalizacji 3 i 4: 12.06.2019r.

Maszyna: Goodway SW-32, #96E298
Paleta 1: 430x212x218, waga: 4 745 kg
Paleta 2: 430x76x150, waga: 1 000 kg
Paleta 3: 106x79x80, waga:230 kg

Lokalizacja nr 2 (adres odbioru)
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

Lokalizacja nr 4 (adres dostawy)
PERUN SA
ul. Kolejowa 25
08-200 Łosice

Maszyna: Hartford HCMC-1682
Paleta 1: 360 x 232x 255 cm, waga: 9 318 kg
Paleta 2: 397 x 232 x200 cm, waga: 1 484 kg
Paleta 3: 397 x232 x 200 cm, waga: 2 278 kg
Maszyna: Robot Cellro
Paleta 1: 1,80 x 1,40 x2,6m waga: 2 200kg
Paleta 2: 1,2 x 0,8 x 2,32m, waga: 500 kg
Urządzenie: Głowica Correa
Paleta 1: 1,5x1,5x2,5m, waga: 1 000 kg

Lokalizacja nr 2 (adres odbioru)
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

Lokalizacja nr 3 (adres dostawy)
APX Zakład Produkcyjny
Ciencisko 21A
88-320 Strzelno

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

Data dostawy na targi: 28.05.2019r.
Data odbioru z targów: od 07.06.2019r. od godz. 17:00 do 10.06.2019r.
Ostateczny termin dostawy na adresy odbiorców po zakończonych targach: do 12.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Odpowiednie do wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Odpowiednie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Odpowiedni do wykonania zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

II. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przy wyborze oferty na realizację zamówienia zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
1. Cena brutto 90% Całkowita Cena oferty brutto
waga kryterium: 90%
a) poprzez całkowitą cenę brutto oferty rozumie się cenę przedmiotu sprzedaży wraz z niezbędnymi kosztami do wykonania zamówienia tj.: koszty transportu, opłaty celne, rozładunek.
b) ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C = Cn/Cbx100x90%gdzie:
C – oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Całkowita cena oferty”
Cn –oznacza najniższą całkowitą cenę zamówienia ofertową spośród ocenianych ofert
Cb – oznacza całkowitą cenę oferty ocenianej
Dla ofert częściowych wartość przyznanych punktów zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi przy założeniu:
a) Zakres wykonania usługi w zakresie 1 – 20% wartości całkowitej ceny oferty brutto
b) Zakres wykonania usługi w zakresie 2 – 25 % wartości całkowitej ceny oferty brutto
c) Zakres wykonania usługi w zakresie 3 – 25 % wartości całkowitej ceny oferty brutto
d) Zakres wykonania usługi w zakresie 4 – 20 % wartości całkowitej ceny oferty brutto
Porównanie ofert w takiej sytuacji nastąpi z przeliczeniem wszystkich wartości punktowych
na wartości cząstkowe jak dla ofert częściowych.
2. Termin płatności 10% Termin płatności do 14 dni – 0 pkt, 15-30 dni – 5 pkt, pow. 30 dni 10 pkt.
waga kryterium: 10%
Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „cena brutto” oraz „termin płatności” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ostateczną liczbę punktów (Po), która będzie stanowiła sumę: ilość punktów uzyskana w kryterium „Cena brutto” (C) oraz ilości punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności” (G) według następującego wzoru:
RAZEM max. 100 pkt. (Po) = max. 90 pkt. w kryterium najniższa cena brutto (C)+ max. 10 pkt.
w kryterium termin płatności (G).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY

Adres

85-717 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 515 30 7

NIP

5542761241

Tytuł projektu

LIDERZY EKSPORTU – ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Numer projektu

RPKP.01.05.02-04-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LENMAR Sp. z o.o. Sp. K., ul. Bp. Dominika 25/10, 81-402 Gdynia, data wpływu oferty: 15.05.2019r. godz. 13:22
w zakresie 1) usługi, tj. odbiór maszyn wraz z odprawą celną z lokalizacji nr 1 i transport na targi – lokalizacja nr 2. Oferta wyniosła: 2.600,00 zł netto, 3.198,00 zł brutto

RUGER EXPO Sp. z o.o., ul. Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice, data wpływu oferty: 17.05.2019r. godz. 11:47
w zakresie 2) usługi, tj. odbiór maszyn/urządzeń z lokalizacji nr 3 i transport na targi – lokalizacja nr 2. Oferta wyniosła: 1.200,00 zł netto, 1.476,00 zł brutto

w zakresie 3) usługi, tj. spedycja targowa n/w maszyn/urządzeń (rozładunek z dostawą na stoisko, odbiór ze stoiska i załadunek, magazynowanie pustych opakowań, magazynowanie eksponatów, ustawienie eksponatów na stoisku, wynajem wózka widłowego do montażu/demontażu). Oferta wyniosła: 9.900,00 zł netto, 12.177,00 zł brutto

w zakresie 4) usługi, tj. odbiór maszyn/urządzeń z targów – lokalizacja nr 2 i transport powrotny lokalizacja nr 3 i 4. Oferta wyniosła: 3.800,00 zł netto, 4.674,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 97