Strona główna
Logo unii europejskiej

1/J&C/2.2.1/2019 Stworzenie dedykowanej platformy B2B/B2C wraz z wdrożeniem i objęciem gwarancją

Data publikacji: 07.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-05-2019

Numer ogłoszenia

1183455

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego: J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, Plac Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia.
2. Oferta powinna zostać złożona w terminie: do końca dnia 20.05.2019 r. (do godziny 23:59)
3. Oferty w wersji papierowej składane muszą być w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj.
w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego.
4. Oferty składane w formie papierowej umieszczone muszą być w nieprzezroczystej kopercie, opatrzone notatką: „Oferta w sprawie ZO nr 1/J&C/2.2.1/2019”.
5. Oferty składane elektronicznie należy przesyłać na adres: jurkiewicz.robert@gmail.com, w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta w sprawie ZO nr 1/J&C/2.2.1/2019”. Skany dokumentów muszą być czytelne.
6. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferta powinna być sporządzona na wzorach stanowiących Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
9. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia, powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub udzielonego pełnomocnictwa.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jurkiewicz.robert@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502060134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie dedykowanej platformy B2B/B2C wraz z wdrożeniem i objęciem gwarancją, zgodnie z założeniami opisanymi w załączniku nr 4.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Stworzenie dedykowanej platformy B2B/B2C wraz z wdrożeniem i objęciem gwarancją, zgodnie z założeniami opisanymi w załączniku nr 4.

Przedmiot zamówienia

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - stworzenie dedykowanej platformy B2B/B2C wraz z wdrożeniem i objęciem gwarancją (Moduł administracyjny, moduł monitorowania, moduł integracyjny, moduł baz danych, moduł rozliczania, moduł aplikacji mobilnej, moduł platformy e-learningowej, moduł ewaluacji, moduł raportowania). Szczegóły w załączniku nr 4.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 180 dni kalendarzowych od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert (tj. 20.05.2019), nie później jednak niż do 16.11.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o posiadanych zasobach ekonomicznych, technicznych, osobowych oraz doświadczeniu niezbędnym do zrealizowania zamówienia.
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis zamówienia.
5. Potwierdzenie wpłaty wadium.
6. Listy polecające/referencje/protokoły zdawczo-odbiorcze.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

LP. KRYTERIUM [SYMBOL] WAGA
1. Cena oferty [C] 60%
2. Termin realizacji [T] 20%
3. Gwarancja [G] 20%

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM:
1. Kryterium: C – Cena oferty – waga 60%:
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60 pkt.
a. cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
b. cena powinna być wyrażona w złotych polskich;
c. ceny w złotych należy podać do dwóch miejsc po przecinku;
d. cenę oferty należy podać w formie ryczałtu
W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena oferty” wyliczonych w oparciu o wzór:
C = [Cena oferty najniższej / Cena rozpatrywanej oferty] x 60 = liczba punktów
2. Kryterium T - termin realizacji – waga 20%
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu realizacji przedmiotu zamówienia wg następującego wzoru:
a. termin realizacji 180 dni kalendarzowych = 0 pkt.;
b. termin realizacji poniżej 180 dni do 120 = 10 pkt.;
c. termin realizacji poniżej 120 dni = 20 pkt.
3. Kryterium G – Okres przyznanej gwarancji wraz z nieodpłatnym wsparciem technicznym - waga 20%
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.
W ramach tego kryterium wartość punktowa zostanie wyliczona wg wzoru:
a. zaproponowany okres gwarancji 18 miesięcy = 0 pkt;
b. zaproponowany okres gwarancji powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy = 10 pkt;
c. zaproponowany okres gwarancji powyżej 24 miesięcy = 20 pkt.

Minimalny, oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 18 miesięcy.
Maksymalny, oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:
Ʃ = C + T + G
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”
T – liczba punktów przyznana w kryterium „TERMIN REALIZACJI”
G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA WRAZ Z NIEODPŁATNYM WSPARCIEM TECHNICZNYM”
W przypadku uzyskania jednakowej najwyższej liczby punktów przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający wybierze tego Oferenta, który posiada największe doświadczenie (wykaże największą ilość zrealizowanych zleceń, zgodnie z zapisami w dziale V. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA, pkt 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ J&C GROUP

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

58 620 94 96

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0186/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CODECORE Kordian Kowalewski, Przelewice 80, 74-210 Przelewice, 20.05.2019, netto 420 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 201