Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 06.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-05-2019

Numer ogłoszenia

1183222

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

09.05.2019 r. - załączono pytanie oferenta nr 1 oraz odpowiedź nr 1.
13.05.2019 r. - załączono pytanie oferenta nr 2 i 3 oraz odpowiedź.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 14.05.2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 9/RPO/9.2/05/2019/AOON w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Ziółkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74/ 84-80-100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu wspomagającego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” przez okres minimum 3 lat.
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Kod CPV

33196200-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37400000-2 – Artykuły i sprzęt sportowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia - najpóźniej 28 dni od dnia podpisania umowy. Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Potencjał techniczny

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG, nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Dodatkowe warunki

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełnione, zaparafowane i podpisane załączniki do zapytania ofertowego:
-załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między oferentem a zamawiającym
-załącznik nr 2 - formularz oferty
-załącznik nr 3 - zaparafowany na każdej stronie wzór umowy
-załącznik nr 4 - obowiązek informacyjny
-aktualny wydruk wpisu do CEIDG, nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).
-specyfikacja przedmiotów oferowanych przez Wnioskodawcę.

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) cena oferty – max. 80 pkt.
2) okres gwarancji - max. 5 pkt.
3) termin realizacji zamówienia – max. 15 pkt

1) Cena oferty
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty
brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym . Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
cena najniższa/ cena oferty x 80 pkt.

2) Okres gwarancji
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu
gwarancji dla sprzętu, wskazanego w formularzu ofertowym. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w miesiącach, przy czym nie może on wynosić mniej niż 24 miesiące, i tak:
Okres gwarancji od 12-23 miesięcy -1 punkt
Okres gwarancji od 24 do 35 miesięcy – 4 punkty
Okres gwarancji 36 do 60 miesięcy (i więcej) – 5 punktów
Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny określony przez
Zamawiającego, tj. poniżej 24 miesięcy, będzie traktowane jako niezgodność oferty
i będzie skutkowało jej odrzuceniem.

3) Termin realizacji zamówienia
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu
realizacji zamówienia podanego w formularzu ofertowym. Termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w dniach, przy czym nie może on wynosić więcej niż 28 dni od dnia podpisania umowy.
I tak:
Termin dostawy od 15 do 28 dni – 5 pkt.
Termin dostawy od 8 do 14 dni – 10 pkt.
Termin dostawy do 7 dni – 15 pkt.
Wskazanie przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 28 dni będzie traktowane jako niezgodność oferty i będzie skutkowało jej odrzuceniem.

Wykluczenia

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku weryfikacji i oceny ofert złożonych do zapytania ofertowego nr 9/RPO/9.2/05/2019/AOON, Zamawiający wybrał następujące oferty:
1. WÓZEK ELEKTRYCZNY TERENOWO-POKOJOWY - Ronomed sp. z o.o. sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U, 58-030 Wrocław - 94 punkty, cena 10.990,00 zł.
2. WÓZEK INWALIDZKI ZE STOPÓW LEKKICH Z HAMULCEM POMOCOWYM- "Reha-Med",ul. Lwowska 3, 15-252 Białystok - 89 punktów, cena 3.092,00 zł.
3. BALKONIK ALUMINIOWY,CZTERY KÓŁKA Z SIEDZISKIEM- Ronomed sp. z o.o. sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U, 58-030 Wrocław - 100 punktów, cena 780,00 zł.
4. ROTOR ELEKTRYCZNY DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH- L.W.P. Romar, ul.J. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wielkopolska - 89 punktów, cena 8.100,00 zł.
5. ROWER ELEKTROMAGNETYCZNY,POZYCJA PIONOWA - Zakmed sp. z o.o. sp.k., ul. Chrobrego 14, 58-300 Wałbrzych- 99 punktów, cena 5.977,80 zł.
6. ODTWARZACZ KSIĄŻEK - brak ofert spełniających kryteria.
7. LUPA ELEKTRONICZNA - brak ofert spełniających kryteria.
8. PRZENOŚNY KOMUNIKATOR MOWY- brak ofert spełniających kryteria.
Liczba wyświetleń: 288