Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowego systemu backup

Data publikacji: 06.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2019

Numer ogłoszenia

1183213

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w języku polskim należy składać pocztą elektroniczną na adres: mburylo@mggpaero.com
W temacie wiadomości należy umieścić następujący opis: OFERTA – Postępowanie numer 15 / 2.1 / 2019
Oferta powinna zawierać:
a. Cenę netto (bez podatku VAT) w wyrażoną w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku– zaleca się użycie Formularz ofertowy cz. A
b. Zgodnie z wymaganiami pkt. II. 1.1: Opis oferowanego przedmiotu wraz z podaniem warunków gwarancji i wymaganymi oświadczeniami
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym – Formularz Ofertowy cz.B
d. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mburylo@mggpaero.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Buryło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

14 631 80 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu backup o wskazanych w załączonym Zapytaniu Ofertoweym w pkt.II 1.1 parametrach bądź lepszych

Warunki gwarancji
36 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia z czasem szybkiej wymiany komponentów. Czas przyjmowania zgłoszeń serwisowych 9x5. Wymagana jest możliwość rozszerzenia oferowanego serwisu do minimum 60 miesięcy.

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą:
Pisemnego oświadczenia wystawionego przez producenta:
- o gwarancji realizowanej przez producenta lub jego autoryzowany serwis posiadający certyfikat ISO9001 na usługi serwisowe wraz z potwierdzeniem możliwości przedłużenia gwarancji do 60 miesięcy. W oświadczeniu wymagane jest podanie wszystkich danych kontaktowych z serwisem (mail, telefon, adres)
- że oferowane urządzenie jest zgodne z europejskimi normami dotyczącymi CE i WEEE

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego systemu backup dla potrzeb Centrum-Badawczo Rozwojowego MGGP Aero Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu backup o wskazanych w załączonym Zapytaniu Ofertowym w pkt.II 1.1 parametrach bądź lepszych

Warunki gwarancji
36 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia z czasem szybkiej wymiany komponentów. Czas przyjmowania zgłoszeń serwisowych 9x5. Wymagana jest możliwość rozszerzenia oferowanego serwisu do minimum 60 miesięcy.

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą:
Pisemnego oświadczenia wystawionego przez producenta:
- o gwarancji realizowanej przez producenta lub jego autoryzowany serwis posiadający certyfikat ISO9001 na usługi serwisowe wraz z potwierdzeniem możliwości przedłużenia gwarancji do 60 miesięcy. W oświadczeniu wymagane jest podanie wszystkich danych kontaktowych z serwisem (mail, telefon, adres)
- że oferowane urządzenie jest zgodne z europejskimi normami dotyczącymi CE i WEEE

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30200000-1 – Urządzenia komputerowe
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

Harmonogram realizacji zamówienia

termin dostawy do: 31 maja 2019; zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy po konsultacji z wybranym oferentem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający zastrzega, że oferty mogą być składane przez oferentów, którzy:
1. Nie posiadają powiązań kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

Warunki wykluczenia z postępowania przetargowego:
Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
1. Mają powiązanie kapitałowe z Zamawiającym.
2. Nie spełnili wymagań dotyczących formalnej części przetargu.
3. Złożyli oferty po ustalonym terminie składania ofert.

Warunki zmiany umowy

zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy po konsultacji z wybranym oferentem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferty w języku polskim należy składać pocztą elektroniczną na adres: mburylo@mggpaero.com
W temacie wiadomości należy umieścić następujący opis: OFERTA – Postępowanie numer 15 / 2.1 / 2019
Oferta powinna zawierać:
a. Cenę netto (bez podatku VAT) w wyrażoną w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku– zaleca się użycie Formularz ofertowy cz. A
b. Zgodnie z wymaganiami pkt. II. 1.1: Opis oferowanego przedmiotu wraz z podaniem warunków gwarancji i wymaganymi oświadczeniami
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym – Formularz Ofertowy cz.B
d. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100%

a. Ocenianym elementem jest oferowana cena za wszystkie elementy zamówienia;
b. W przypadku gdy oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od Oferenta informacji na temat sposobu kalkulacji ceny poszczególnych składników, które maja wpływ na wysokość ceny całkowitej;
c. Oferent, który przedstawi najniższą cenę uzyska 100 punktów, punktacja pozostałych oferentów zostanie obliczona na podstawie poniższej formuły:

Pi = Cmin/Ci x 100;

gdzie,
Pi – ilość punktów przyznanych danemu oferentowi w kryterium ceny;
Cmin – najniższa oferowana cena;
Ci – cena oferowana przez danego oferenta;

Wykluczenia

Zamawiający zastrzega, że oferty mogą być składane przez oferentów, którzy:
1. Nie posiadają powiązań kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III. 2. Warunki wykluczenia z postępowania przetargowego:
Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
1. Mają powiązanie kapitałowe z Zamawiającym.
2. Nie spełnili wymagań dotyczących formalnej części przetargu.
3. Złożyli oferty po ustalonym terminie składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MGPP AERO SP. Z O.O.

Adres

Juliusza Słowackiego 33/37

33-100 Tarnów

małopolskie , Tarnów

NIP

8731256310

Tytuł projektu

Centrum Badawcze Innowacyjnych Technologii Teledetekcyjnych MGGP Aero Sp. zo.o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0055/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. RAFcom Tomasz Spyra
ul. Zabłocie 18a, 43-600 Jaworzno
Data wpływu; 14.05.2019
Cena netto: 21 460, 00 zł
Liczba wyświetleń: 141