Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa, wyżywienia dla 35 uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 05.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2019

Numer ogłoszenia

1183177

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/5/2019/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/5/2019/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamawiana ilość zestawów: 35 Uczniów * 19 dni stażu = 665 zestawów.
Jeden zestaw składa się z: jednej konserwy i jednego napoju

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa, wyżywienia (suchy prowiant) dla 35 uczniów Technikum w Zesole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbywających staże zawodowe w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Przedmiot zamówienia

L.p Nazwa Ilość szt.
Konserwy
1 Konserwa - 300g
Składniki:
mięso wieprzowe (93%), sól, stabilizatory: trifosforany, polifosforany
pieprz, przeciwutleniacz: askorbinian sodu
substancja konserwująca: azotyn sodu

Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać: soję, mleko (łącznie z laktozą), seler, gorczycę, zboża zawierające gluten oraz ich produkty pochodne. 665

Napoje
2 Sok pomarańczowy 1l
Składniki: sok pomarańczowy 100% z zagęszczonego soku,
Zawiera naturalnie występujące cukry tylko z owoców. 665

Kod CPV

15000000-8

Nazwa kodu CPV

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Harmonogram realizacji zamówienia

3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
3.1. dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia w terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.
4. Dostarczone produkty muszą posiadać termin ważności do spożycia, minimum do 29.08.2019 r.
5. Termin realizacji zakupu i dostawy: do 14 dni od daty podpisania umowy, nie później jak do 18.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto usługi 90% 90 pkt.
2. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 10% 10 pkt.
W kryterium nr 1 liczba przyznanych punktów zależy od:W kryterium nr 2 liczba przyznanych punktów zależy od:
- termin dostarczenia przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy do 7 dni – 10 pkt.
- termin dostarczenia przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy do 14 dni – 5 pkt.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego dodatkowych ofert. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zdeklarowane w złożonych ofertach.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ALMAX – DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, NIP 713-26-95-379, Tel. 815022425
data: 16.05.2019, Godz. 09.30
cena: 5865,30 zł
Liczba wyświetleń: 101