Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 11/FREE/POPC/3.2 - organizacja dni wyjazdowych

Data publikacji: 03.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2019

Numer ogłoszenia

1183164

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Wykonawca prześle ofertę za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na
adres Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (ul. Konwiktorska 9/6, 00-216 Warszawa) w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: „Oferta – organizacja zajęć wyjazdowych”.
b) Termin składania ofert: do dn. 15.05.2019 r., godz. 10:00.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej (skan dokumentów z podpisem) na adres e-mail: kontakt@free.org.pl. Oferty można składać osobiście w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie.
e) Koperta powinna być opatrzona danymi Oferenta oraz opisana: “Oferta – organizacja zajęć wyjazdowych”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@free.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kamińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 803 599

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja maksymalnie 331 w ramach części pierwszej oraz 376 w ramach części drugiej zajęć z programowania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, zwanych dalej „uczniami”, w ramach projektu "Kod do przyszłości "na zasadach określonych w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Kod i nazwa kodu CPV:
63511000-4 - Organizacja wycieczek

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 11/FREE/POPC/3.2
Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na organizację maksymalnie 331 w ramach części pierwszej oraz 376 w ramach części drugiej zajęć z programowania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, zwanych dalej „uczniami”, w ramach projektu "Kod do przyszłości".
Postępowanie prowadzone jest przez Fundacje Rozwoju Edukacji Elektronicznej w ramach
projektów:
POPC.03.02.00-00-0179/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Elbląski”
POPC.03.02.00-00-0177/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Łódzki”
POPC.03.02.00-00-0182/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości - podregion Świecki”
POPC.03.02.00-00-0178/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Warszawski Zachodni”
POPC.03.02.00-00-0176/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości - podregion Siedlecki”.
Celem Projektów jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów klas 1-3 szkół podstawowych i ich nauczycieli oraz lokalnych edukatorów w zakresie umiejętności programowania oraz zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w edukacji.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja maksymalnie 331 w ramach części pierwszej oraz 376 w ramach części drugiej zajęć z programowania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, zwanych dalej „uczniami”, w ramach projektu "Kod do przyszłości "na zasadach określonych w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Kod i nazwa kodu CPV:
63511000-4 - Organizacja wycieczek

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1.1 Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie zamówienia w ramach części pierwszej, tj.
POPC.03.02.00-00-0179/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Elbląski”
POPC.03.02.00-00-0177/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Łódzki”
POPC.03.02.00-00-0182/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości - podregion Świecki”
oraz części drugiej, tj.
POPC.03.02.00-00-0178/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Warszawski Zachodni”
POPC.03.02.00-00-0176/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości - podregion Siedlecki”.
Wykonawca może złożyć ofertę w ramach części pierwszej lub części drugiej lub w ramach obu części.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę maksymalnie 21 dni po ogłoszeniu wyników.
Liczba szkół uczestniczących w projekcie w ramach części pierwszej wyniesie między 52, a maksymalnie 56 oraz w ramach części drugiej miedzy 60, a maksymalnie 64. Zamawiający przewiduje, że realizacja minimum 20% zajęć w ramach obu części odbędzie się do 30.10.2019 r. Wszystkie zajęcia w ramach obu części odbędą się nie później niż do: 30.10.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

2.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
W ramach części pierwszej i części drugiej:
a. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
b. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania, w szczególności przedmiot Zamówienia i terminy realizacji Zamówienia.
e. Wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem co najmniej jednego zamówienia na organizację wyjazdów/wycieczek/zajęć/wydarzeń w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o łącznej ilości przeszkolonych dzieci z zakresu kodowania nie mniejszej niż 3000 osób.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji bezpośrednio u odbiorców usług.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący wykazania się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem co najmniej jednego zamówienia na organizację wyjazdów/wycieczek/zajęć/wydarzeń w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o łącznej ilości przeszkolonych dzieci z zakresu kodowania nie mniejszej niż 3000 osób, jest taki sam dla obu części, w związku z tym w przypadku składania oferty na obie części Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania się należytym wykonaniem jednego zamówienia, tj. nie ma koniczności wykazywania dwóch odrębnych usług.
Pozostałe warunki udziału w postępowaniu dla obu części:
f. Wykonawca składa ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w sposób i w terminie określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
g. Oferta Wykonawcy uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w szczególności w pkt. 1 Zapytania ofertowego i w Załączniku nr 2.
h. Oferta ani oświadczenia nie zawierają zastrzeżeń co do warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
i. Oferta zawiera informacje o ewentualnych podwykonawcach i partnerach (jeżeli dotyczy).
j. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które dostarczy Wykonawca. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z w/w warunków wymienionych w pkt 2.1 lit. a-k niniejszego Zapytania ofertowego, zostanie odrzucony w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

7. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
a. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
• terminu, do którego należy wykonać przedmiot zamówienia,
• zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian prawnych lub innych okoliczności, które nie są znane stronom w chwili podpisywania umowy.
b. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
- Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.: katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),
- zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
- zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu.
- Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.
- Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zaraz zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych
c. Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy:
c1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c2. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c3. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
c4. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2.2. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w ramach każdej części Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz dołączyć do niej:
a. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
b. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert są takie same dla obu części
Zamawiający wyznaczył kryteria oceny ofert oraz przypisał im odpowiednie wagi procentowe i punktowe:
Łączna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta
KRYTERIUM 1: CENA (40%).
waga kryterium: 40%,
- maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 40,00 pkt.;
- punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 ×40%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.
KRYTERIUM 2: DOŚWIADCZENIE W ORGANIZOWANIU WYJAZDÓW/WYCIECZEK (30%)
- waga kryterium: 30%,
- maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 30,00 pkt.;
- punkty oblicza się za lata doświadczenia:
powyżej 5 lat – 30,00 pkt.;
od 3 do 5 lat – 20,00 pkt;
do 2 lat – 0,00 pkt.
KRYTERIUM 3: DOŚWIADCZENIE W PRZEPROWADZANIU SZKOLEŃ/WARSZTATÓW
(30%)
- waga kryterium: 30%,
- maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 30,00 pkt.;
- punkty oblicza się za ilość osób przeszkolonych :
powyżej 3 tys osób – 30,00 pkt.;
do 3 tys osób – 0,00 pkt.
Ocena spełnienia kryterium: na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ

Adres

Konwiktorska 9/6

00-216 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228431428

NIP

5252619658

Tytuł projektu

Kod do Przyszłości - podregion Elbląski

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0179/17-00

Inne źródła finansowania

Postępowanie prowadzone jest przez Fundacje Rozwoju Edukacji Elektronicznej w ramach
projektów:
POPC.03.02.00-00-0179/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Elbląski”
POPC.03.02.00-00-0177/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Łódzki”
POPC.03.02.00-00-0182/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości - podregion Świecki”
POPC.03.02.00-00-0178/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Warszawski Zachodni”
POPC.03.02.00-00-0176/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości - podregion Siedlecki”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część pierwsza:
Pracownia APeKIJO Anna Kijo, ul. Piotrkowska 67, Łódź na kwotę 317 760 zł brutto, data oferty: 15.05.2019 r.
Cześć druga:
Indukti – Tomasz Rupniewski, Zabłocińska 11a/20, Warszawa, na kwotę 324 864 zł brutto, data oferty: 15.05.2019 r.
Liczba wyświetleń: 157