Strona główna
Logo unii europejskiej

Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy- etap X” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data publikacji: 02.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-05-2019

Numer ogłoszenia

1183089

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana z dnia 13.05.2019r.
1. Zmieniono treść IDW w zakresie zgodnym z załącznikiem do ogłoszenia (zmiany zaznaczone kolorem żółtym).
2. W treści ogłoszenia:
1) Sekcja: Skrócony opis przedmiotu zamówienia: zmieniono nazwę elementu zamówienia z "przygotowanie i emisja spotu telewizyjnego" na "Materiały filmowe",
2) Sekcja: Przedmiot zamówienia: zmieniono nazwę elementu zamówienia z "przygotowanie i emisja spotu telewizyjnego" na "Materiały filmowe",
3) Sekcja Harmonogram realizacji zamówienia:
a) zmieniono nazwę elementu zamówienia z "przygotowanie i emisja spotu telewizyjnego" na "Materiały filmowe" oraz termin realizacji do 31.03.2022r.
b) zmieniono zakres elementu konferencje informacyjne i inne działania wśród lokalnej społeczności dotyczące realizacji projektu - wykreślono organizację Dnia Dziecka, organizację warsztatów ekologicznych i organizację punktu informacyjnego oraz zmieniono terminy realizacji konferencji (konferencja na rozpoczęcie - w terminie od 10 do 18 czerwca 2019r.) oraz spotkań z mieszkańcami ( w okresie pomiędzy II a IV kwartałem 2019) ,
4) Sekcja: Dodatkowe warunki- dodano punkty od 7 do 11.
3. Dodano załącznik- pytania i wyjaśnienia z dnia 13.05.2019r.

Zmiana z dnia 09.05.2019r.:
1.Zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert. Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert: do dnia 17.05.2019r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2019r. godz. 10.30
2. Dodano załącznik - informację o zmianie terminu.

Zmiana z dnia 02.05.2019r.:
Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia:
Pierwotna treść ogłoszenia:
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: betka224@poczta.fm
Zmodyfikowana treść ogłoszenia:
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: ----------

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kozy w pokoju nr 17 - Sekretariat, nie później niż do dnia 17.05.2019r. do godziny 10:00.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.
3. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana oraz dodatkowo powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
4. Jeżeli opakowanie oferty nie będzie oznaczone w sposób opisany w ppkt. 1 i 3 powyżej, Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za nieodpowiednie jej przyjęcie lub przedwczesne otwarcie.
5. Termin związania oferta: 30 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Fecko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0338298662

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie otwartym w oparciu o procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy- etap X” zgodnie z Zarządzeniem nr Nr 63/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 maja 2018r. Do niniejszego postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących działania informacyjne
i promocyjne dla Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy- etap X”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, obejmujących;
1) wykonanie tablic informacyjnych;
2) wykonanie tablic pamiątkowych;
3) wykonanie tabliczek informacyjnych;
4) publikacje drukowane (publikacje prasowe)
5) Roll-up
6) Przygotowanie i emisja spotu radiowego
7) Materiały telewizyjne
8) Ulotki informacyjne (składane)
9) Broszura informacyjna o projekcie
10) Konferencji informacyjnych i działań wśród lokalnej społeczności dotyczących realizacji projektu
Szczegółowo zakres obowiązków i czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia został opisany w Części III IDW stanowiącej Opis Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Kozy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Obsługa Projektu pod względem zapewnienia realizacji działań informacyjnych przewidzianych we Wniosku i w Umowie o dofinansowanie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących działania informacyjne
i promocyjne dla Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy- etap X”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, obejmujących;
1) wykonanie tablic informacyjnych;
2) wykonanie tablic pamiątkowych;
3) wykonanie tabliczek informacyjnych;
4) publikacje drukowane (publikacje prasowe)
5) Roll-up
6) Przygotowanie i emisja spotu radiowego
7) Materiały telewizyjne
8) Ulotki informacyjne (składane)
9) Broszura informacyjna o projekcie
10) Konferencji informacyjnych i działań wśród lokalnej społeczności dotyczących realizacji projektu
Szczegółowo zakres obowiązków i czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia został opisany w Części III IDW stanowiącej Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

W ramach wymaganych działań informacyjnych i promujących Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących usług:
1. Tablice informacyjne - do miesiąca od rzeczowego rozpoczęcia robót na pierwszym z kontraktów. Termin wykonania: II kwartał 2019r.
2. Tablice pamiątkowe - termin wykonania: do 30.04.2022 r., po usunięciu tablic informacyjnych.
3. Tabliczki informacyjne - termin wykonania: II kwartał 2019 r.
4. Publikacje drukowane (publikacja prasowa) - termin wykonania: 1 raz na rok, przy czym pierwsza publikacja winna nastąpić do 2 miesięcy od podpisania umowy a ostania w do 30 kwietnia 2022r.
5. Roll-up - termin wykonania: II kwartał 2019 r.
6. Przygotowanie i emisja spotu radiowego - emisja w II kwartale 2021r.
7. Materiały telewizyjne - termin wykonania: do 310.3.2022 r.
8. Ulotki informacyjne (składane) -
1) Zaprojektowanie, opracowanie oraz wykonanie ulotek informacyjnych o realizowanym przedsięwzięciu - termin wykonania: II kwartał 2019 r.
2) Zaprojektowanie, opracowanie oraz wykonanie ulotek informacyjnych o realizowanym przedsięwzięciu –termin wykonania: IV kwartał 2020 r.
9 Broszura informacyjna o projekcie - termin wykonania broszur do ustalenia (przewidywany I kwartał 2022)
10. Konferencje informacyjne i inne działania wśród lokalnej społeczności dotyczące realizacji projektu:
1). Konferencje informacyjne dotyczące realizacji Projektu
a) Konferencja informacyjna – na rozpoczęcie i zakończenie Projektu
termin organizacji spotkania: konferencja na rozpoczęcie -w terminie od 10-18 czerwca 2019 r., konferencja na zakończenie do 30 kwietnia 2022r. (dokładny termin organizacji spotkania zostanie podany przez Zamawiającego)
2). Spotkania z mieszkańcami - 2 spotkania z mieszkańcami na rozpoczęcie Projektu
termin organizacji spotkania: II/IV kwartał 2019 r. (dokładny termin organizacji spotkania zostanie podany przez Zamawiającego)
3). Przeprowadzenie konkursu o tematyce dotyczącej ochrony środowiska naturalnego - termin przeprowadzenia konkursu: I / II kwartał 2021r.,
Szczegółowo zakres realizacji usług i inne obowiązki Wykonawcy opisano w Części III IDW stanowiącej Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać należyte wykonanie (albo wykonywanie jeśli usługa nie została zakończona) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej;
- 1 usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych o wartości nie mniejszej niż 40.000 PLN netto łącznie, przy czym w zakres usług wchodziło co najmniej zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych, w tym folderów lub broszur i materiałów audiowizualnych oraz organizacja konferencji/spotkania informacyjnego.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej złoży:
a) wykaz usług (potwierdzających spełnianie warunku) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie).

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi
w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej IDW). Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy działań opisanych w pkt. 4 ust. 1 ppkt. 1-9, Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę innych kluczowych części zamówienia.
2) Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje działania.
3) Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Poleganie na potencjale innych podmiotów (w zakresie w jakim dotyczy):
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach technicznych i zawodowych, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2) Treść zobowiązania, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IDW.
8. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, o ile wniosek o wyjaśnienie IDW wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
9. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SIWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem – Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na swojej stronie internetowej BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) w zakładce zawierającej IDW i inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania oraz w Bazie konkurencyjności.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść IDW. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią IDW. Dokonaną zmianę treści IDW Zamawiający na swojej stronie internetowej BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) po adresem: www.bip.kozy.pl w zakładce zawierającej IDW i inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania oraz w Bazie konkurencyjności po adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1183089
11. Treść niniejszej IDW zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.bip.kozy.pl Wszelkie zmiany treści IDW, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści IDW, Zamawiający zamieszczać będzie na swojej stronie internetowej BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) po adresem: www.bip.kozy.pl w zakładce zawierającej IDW i inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania oraz w Bazie konkurencyjności po adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1183089

Warunki zmiany umowy

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do IDW wzór umowy (Część II IDW).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym Część II IDW

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty w tym;
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, przedstawi stosowne oświadczenie/zobowiązanie tych podmiotów o udostępnieniu zasobów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej złoży:
a) wykaz usług (potwierdzających spełnianie warunku) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie).
5. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca składane są w formie określonej w rozdziale 13.2.3) IDW.
6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, złożonych wraz z ofertą lub wezwać do złożenia dokumentów wymaganych wraz z ofertą wskazującymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań Zamawiającego na dzień składania ofert.
Szczegółowo warunki opisano w Części I IDW

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Opis kryteriów;
Zmawiający będzie kierował się przy wyborze oferty/ofert następującymi kryteriami:
Kryterium Waga
Cena 70 %
Doświadczenie 30%
Oferty w kryterium Cena zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena x 70 pkt
cena ocenianej oferty
Oferty w kryterium Doświadczenie zostaną ocenione wg następujacych zasad:
Punkty będą przyznawane w następujący sposób - za wykonanie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie kolejnych usług, których przedmiotem było prowadzenie działań informacyjnych
i promocyjnych, przy czym w zakres usług wchodziło co najmniej zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych, w tym folderów lub broszur i materiałów audiowizualnych oraz organizacja konferencji/spotkań informacyjnych. (nie wlicza się dokumentacji koniecznej do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) – po 15 pkt za każdą kolejną usługę – maksymalnie 30 pkt.
(W celu wykazania doświadczenia punktowanego w kryterium doświadczenie Wykonawca wypełnia tabelę zawartą w Załączniku nr 4 – wykaz usług).
Łączna ilość punktów zostanie obliczona według wzoru:
P = Pc + Pd
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie;
Pc – ilość punktów przydanych w kryterium „Cena”;
Pd – ilość punktów przydanych w kryterium „Doświadczenie”;
Pozostałe warunki związane z oceną ofert opisano w Części I do IDW

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zaqmówienia wyklucza się wykonawców, którzy:
1) nie wykazali spełnienia warunków udziałuw postępowaniu,
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KOZY

Adres

Krakowska 4

43-340 Kozy

śląskie , bielski

Numer telefonu

33 829-86-50

Fax

33 829-86-74

NIP

9372653016

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0119/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najkorzystniejsza oferta wpłynęła w dniu 17.05.2019 r. od Wykonawcy:
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 25A
41-203 Sosnowiec
Cena ofertowa: 113 159,99 zł brutto
W oparciu o kryteria wyboru oferty (cena ofertowa - 70 pkt., doświadczenie – 30 pkt.) wskazane w Instrukcji dla Wykonawców oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą ilość punktów)
Liczba wyświetleń: 324