Strona główna
Logo unii europejskiej

Indywidualny trening psychologiczny dla kobiet doświadczających przemocy domowej w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”

Data publikacji: 02.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-05-2019

Numer ogłoszenia

1183033

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do 13.05.2019 r. do godz. 14.30 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ. Decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu.
Osobiście bądź za pośrednictwem poczty albo kuriera na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, 24-100 Puławy-Sekretariat pok.1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na zamówienie: Indywidualny trening psychologiczny dla kobiet doświadczających przemocy domowej w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”, lub

a) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl (np. skan w pdf wypełnionego formularza oferty z podpisem i pieczątką Wykonawcy) UWAGA: Wysłanie oferty nie oznacza automatycznego jej doręczenia Zamawiającemu.
b) Poza ofertą i określonymi w niej wymaganiami, Zamawiający nie żąda innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

centrum@pcpr.pulawy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Mokrzycki, Marta Mazur

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego treningu psychologicznego dla 10 osób, po 8 h/os., (łącznie 80 h) w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. Nr 2 do SWZ.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym są zwiększone szanse osób z niepełnosprawnością oraz kobiet doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami z terenu powiatu puławskiego na równy dostęp do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz na rynku pracy poprzez realizację usług aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Przedmiot zamówienia

Indywidualny trening psychologiczny dla 10 osób, po 8 h/os., (łącznie 80 h) w związku z realizacją projektu pt. „Aktywni zawodowo i społecznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działania 11.1 Aktywne włączenie. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. Nr 2 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 6 grudnia 2019 r. (z przerwą na miesiące VII-VIII 2019r.).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na zasadach określonych w zapytaniu :
-osoba prowadząca indywidualny trening psychologiczny dla kobiet doświadczających przemocy

Warunki zmiany umowy

Na zasadach określonych w § 5 umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na etapie składania ofert wyłącznie oferta.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrany będzie Wykonawca, którego oferta spełniać będzie warunki określone przez Zamawiającego, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w ramach poniższego kryterium) zgodnie z poniższymi kryteriami:
cena oferty – waga kryterium - (waga kryterium- 100%)- 100 punktów. Oferty z wyższą ceną otrzymają proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną. W przypadku możliwości wyboru ofert z taką samą ceną, Zamawiający dopuszcza składanie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Wykluczony będzie Wykonawca którego oferta nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT PUŁAWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH

Adres

al. Królewska 3

24-100 Puławy

lubelskie , puławski

Numer telefonu

818880492

Fax

818880492

NIP

7162657633

Tytuł projektu

AKTYWNI ZAWODOWO I SPOŁECZNIE

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0015/18-00

Inne źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Rozwoju Sens Katarzyna Dorosz-Dębska ul. gen. Fieldorfa Nila 16/10A, 24-100 Puławy z ceną oferty: 6 400 zł. Wynagrodzenie psychologa prowadzącego indywidualny trening psychologiczny dla kobiet doświadczających przemocy domowej- cena jednostkowa brutto: 80 zł. Oferta otrzymała 100 punktów w jedynym kryterium oceny ofert: cena. Data wpływu oferty do Zamawiającego: 13.05.2019r.
Liczba wyświetleń: 227