Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja wyjazdu dla dzieci/młodzieży w ramach projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Data publikacji: 30.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2019

Numer ogłoszenia

1182840

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę prosimy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie 05-462 Wiązowna, Radiówek 25), z napisem
Organizacja wyjazdu dla dzieci/młodzieży w ramach projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres ośrodka w terminie do dnia 8 maja 2019r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu do GOPS).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Chodnicka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdu wakacyjnego dla grupy do 90 dzieci w wieku szkolnym ze świetlic środowiskowych wraz z 8 wychowawcami świetlic w terminie 15-19 lipca 2019r.

Opis w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

Przedmiot zamówienia

Organizacja wyjazdu dla dzieci/młodzieży
w ramach projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Harmonogram realizacji zamówienia

w terminie 15-19 lipca 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

w zapytaniu

Wiedza i doświadczenie

w zapytaniu

Potencjał techniczny

w zapytaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

w zapytaniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

w zapytaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

10 Kryterium oceny ofert: cena 100%
W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:
Otrzymane punkty = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena badanej oferty ) x 100 %

Wykluczenia

4. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 1

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WIĄZOWNA

Adres

Lubelska 59

05-462 Wiązowna

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

+225125800

Fax

+225125802

NIP

5320000234

Tytuł projektu

Bezpieczna "Przystań"

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-A140/18-00

Inne źródła finansowania

Nabywca: Gminą Wiązowna z siedzibą ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, NIP 532 00 00 234 //
Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. FAST STEP Alicja Borchert-Piwińska, ul. F. Marciniaka 15, 04-682 Warszawa - wpłynęła 08.05.2019r. godz. 9.30 - kwota 740,00 zł za dziecko.
Liczba wyświetleń: 205