Strona główna
Logo unii europejskiej

na wykonanie zamówienia pod nazwą świadczenie zadań Specjalisty ds. Centrum Społecznościowego w Chrzanowie w ramach projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 07.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2019

Numer ogłoszenia

1182713

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA - podany adres email mimo nazwy pola nie służy składaniu ofert - Ofertę należy dostarczyć drogą pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - zapytania prosimy kierować poprzez BazęKonkurencyjności.
Zamawiającym w ramach niniejszego ogłoszenia jest Gmina Chrzanów. Projekt realizowany w Partnerstwie. Lider projektu tj. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z przyczyn technicznych jedynie wprowadza ogłoszenie.
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów,
NIP: 628 226 06 65

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 15 maja 2019 r. do godziny 15:00 - dostarczyć drogą pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres: 32-500 Chrzanów, Aleja Henryka 20). Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mam@chrzanow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Gawroński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 75 85 142

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest usługa świadczenia zadań Specjalisty ds. Centrum Społecznościowego w Chrzanowie w ramach projektu pt. „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”,” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś Priorytetowa IV Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” zawartą w dniu 11 września 2018 r. pomiędzy Gminą Chrzanów a Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji Projektu nr POWR.04.03.00-00-0091/17 „Miejsce Aktywnych Mieszkańców.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: chrzanowski Miejscowość: Chrzanów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja Projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym Zapytaniu ofertowym - Punkt 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV

79421000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 28.02.2021 r. -
czynności określone w zapytaniu ofertowym Wykonawca będzie realizował w sposób elastyczny (dostosowany terminowo do potrzeb realizacji projektu) w wymiarze 120 godzin w miesiącu, w centrum społecznościowym zlokalizowanym w Chrzanowie oraz w siedzibie Lidera projektu zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Krasickiego 18
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do realizacji przedmiotu umowy nie są wymagane uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osoby przedstawione do realizacji zamówienia muszą spełniać poniższe warunki:
a) posiadać wykształcenie minimum średnie,
b) posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną potwierdzone min. 1 dokumentem/rekomendacją.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował samodzielnie lub osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia zrealizowały działania polegające na świadczeniu usług dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnej społeczności czy podmiotów ekonomii społecznej.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Składający ofertę musi zapoznać się z załączonym zapytaniem ofertowym w całości - złożenie oferty jest rozumiane jako zapoznanie się z tym dokumentem i akceptacji wszelkich wymagań / uwarunkowań w nim ujętych.
Ponadto
Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą i możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w tym w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty.
b) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik).
c) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).
d) Wykaz rekomendacji (według wzoru stanowiącego załącznik).
e) Dokumenty poświadczające doświadczenie jak w opisie kryteriów oceny oferty jak wskazano w punkcie 11. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY Zapytania ofertowego
f) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz jeśli wymagane – właściwe pełnomocnictwo jak wskazano w punkcie 8.A. lit. c - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Opisane w załączonym Zapytaniu Ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opisane w załączonym Zapytaniu ofertowym - Punkt 11. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Ignacego Krasickiego 18/1p

30-503 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124121524

Fax

124121524

NIP

9452102152

Tytuł projektu

Miejsce Aktywnych Mieszkańców

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0091/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. A. Nazwa i adres
Stowarzyszenie Cześć, ul. Kopernika 20/56, 32-540 Trzebinia, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000735593,
1. B. Data wpłynięcia oferty oraz jej cena
15 maja 2019 r., 4 500zł brutto miesięcznie
Liczba wyświetleń: 268