Strona główna
Logo unii europejskiej

Nadzór Towarzystwa Klasyfikacyjnego w tym zatwierdzenie dokumentacji technicznej Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP)

Data publikacji: 30.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2019

Numer ogłoszenia

1182661

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 14.00 pod adresem 70-966 Szczecin, ul. Łady 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej).
2. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
- przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego, 70-966 Szczecin, ul. Łady 2.
4. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej złożenia.
4.1. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do Zapytania Ofertowego formularzem ofertowym.
4.2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem III Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 4).
4.3. Oferta powinna być sporządzona komputerowo, w sposób czytelny.
4.4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i spięte.
4.5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
4.6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
4.7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
4.8. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożonej po terminie.
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
4.9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia lub bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
4.11. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
4.12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem:
Oferta na nadzór i zatwierdzenie dokumentacji technicznej Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).
4.13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Michalak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601140385

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup usługi nadzoru Towarzystwa Klasyfikacyjnego nad projektem, w tym zatwierdzenie dokumentacji technicznej Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).
Nadzór i zatwierdzenie dokumentacji dotyczyć będą Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP), której funkcjonowanie oparte jest na rozwiązaniach opatentowanych przez Finomar Sp. z o.o. „Sposób zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych oraz urządzenie do zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi nadzoru Towarzystwa Klasyfikacyjnego nad projektem, w tym zatwierdzenie dokumentacji technicznej Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).

Przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia (zadania): nadzór Towarzystwa Klasyfikacyjnego i zatwierdzenie dokumentacji technicznej Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).
Zamówienie realizowane będzie w :
- 70-966 Szczecin przy ul. Łady 2 (dotyczy nadzoru nad projektem),
- zatwierdzenie dokumentacji realizowane będzie w siedzibie Towarzystwa Klasyfikacyjnego.
2. Przedmiotem zamówienia jest: zakup usługi nadzoru Towarzystwa Klasyfikacyjnego nad projektem w tym zatwierdzenie dokumentacji technicznej Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).
Nadzór i zatwierdzenie dokumentacji dotyczyć będą Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP), której funkcjonowanie oparte jest na rozwiązaniach opatentowanych przez Finomar Sp. z o.o. „Sposób zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych oraz urządzenie do zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych” (Decyzja DP.P400426.13.jwyr Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu z 20.10.2015) – kopia w załączeniu (Załącznik nr 3). Pływająca Pochylnia Pontonowa (PPP) będzie miała możliwość zwodowania obiektu z jej pokładu przez jej kontrolowane zanurzenie i/lub pochylenie, oraz możliwość transportu obiektów wielkogabarytowych na pokładzie w rejonie morza przy udziale holownika. W konstrukcji Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP) wydzielone zostaną zbiorniki balastowe, których sekwencyjne napełnianie wodą balastową lub opróżnianie spowoduje obniżanie lub podwyższanie pokładu głównego względem lustra wody. Pokład główny zostanie odpowiednio wzmocniony, dzięki czemu możliwe jest umieszczanie na jego powierzchni demontowanych torów do przesuwania lub budowanych obiektów. Balastowanie Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP) odbywać się będzie przy pomocy ręcznego (indywidualnego) sterowania balastowaniem poszczególnych zbiorników, balastowanie odbywać się będzie za pomocą pomp zewnętrznych.
Wymiary główne (założenia) Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP):
- Długość L = 48,00 m
- Szerokość B = 18,00 m
- Wysokość do pokładu głównego H = 4,00 m
- Zanurzenie pontonu pustego = 0,86 m
- Zanurzenie z ładunkiem 500 t = 1,582 m
- Zanurzenie maksymalne z zachowaniem zdolności do pływania = 3,06 m
Uwagi:
a. Wymiary główne L i B mogą być skorygowane podczas prac projektowych w granicach ±3%.
b. Wysokość H i wartości zanurzenia określone zostały jako orientacyjne i zostaną określone w toku prac projektowych przy spełnieniu warunku funkcjonalności projektu.
c. Wielkości zanurzeń na etapie projektowania mogą ulec niewielkim zmianom.
Finomar Sp. z o.o. dostarczy do zatwierdzenia komplet dokumentacji wymaganej przez Towarzystwo Klasyfikacyjne, wraz z obliczeniami wymaganymi jego przepisami.
Dostarczona dokumentacja zawierać będzie minimum rysunki wyszczególnione w załączniku "Zapytanie Ofertowe"
Dokumentacja zostanie dostarczona w wersji elektronicznej, w postaci plików pdf.
3. Pływająca Pochylnia Pontonowa (PPP) zostanie zaprojektowania w oparciu o przepisy Towarzystwa Klasyfikacyjnego zgodnie klasą lodową pozwalającą na samodzielną żeglugę w rozrzedzonych, drobno pokruszonych lodach na morzach poza arktycznych w lekkich warunkach lodowych oraz na uzyskanie w/w funkcjonalności w warunkach zalodzenia. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przepisami wskazanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz z wiedzą i sztuką budownictwa okrętowego, normami technicznymi i w sposób umożliwiający realizację projektu. Usługa nadzoru Towarzystwa Klasyfikacyjnego wymagana jest przez cały okres budowy Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP), zakres pracy zgodnie z przepisami Towarzystwa Klasyfikacyjnego.

Kod CPV

71248000-8

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad projektem i dokumentacją

Harmonogram realizacji zamówienia

Zatwierdzenie projektu technicznego – do 30 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentacji do zatwierdzenia.
Nadzór nad projektem do dnia 30.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymagania:
a) są Towarzystwem Klasyfikacyjnym zrzeszonym w IACS,
b) dysponują polisą OC Wykonawcy na kwotę równą min. wielkości zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawców w postępowaniu, zgodnie z formułą 'spełnia / nie spełnia', na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI pkt. 4.11 Zapytania ('W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.').
Brak któregokolwiek z wymaganych Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi Zapytaniem - będzie skutkowało odrzuceniem oferty dotkniętej ww. brakami i oferta taka nie będzie podlegała ocenie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Towarzystwa Klasyfikacyjnego o członkostwie w IACS,
b) Polisa OC Wykonawcy.

Dokumenty, wymienione powyżej, należy załączyć do oferty w oryginale lub poświadczyć kopię za zgodność z oryginałem, z pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kopia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje/ą osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

Potencjał techniczny

Wykonawca winien posiadać uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego Zamówienia, oraz posiadać wystarczający potencjał techniczny do jego wykonania.

Dodatkowe warunki

Pozostałe warunki umieszczono w oryginale Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 4) oraz Załącznikach:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – wzór.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania usługi w następujących przypadkach (A i B):

A. Zatwierdzenie dokumentacji:
- wystąpienie siły wyższej,
- w przypadku gdy dostarczony projekt techniczny będzie wymagał uzupełnienia braków, poprawę błędów projektowych, przedstawienia dodatkowych obliczeń,
W powyższych przypadkach zmiana terminu wykonania usługi nastąpi na podstawie aneksu do umowy, termin zostanie wydłużony proporcjonalnie o czas dostawy wymaganych dokumentów lub korekt projektu.
W innych przypadkach opóźnień powstałych z winy Wykonawcy zostaną naliczone umowne kary kontraktowe w wysokości 1% od wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki.

B. Nadzór Towarzystwa Klasyfikacyjnego nad projektem:
- wystąpienie siły wyższej,
- w przypadku gdy termin zakończenia budowy Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP) ulegnie zmianie.
W powyższych przypadkach zmiana terminu wykonania usługi nastąpi na podstawie aneksu do umowy, termin zostanie wydłużony proporcjonalnie o czas wymagany do zakończenia budowy Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oświadczenie Towarzystwa Klasyfikacyjnego o członkostwie w IACS,
b) Polisa OC Wykonawcy.
Dokumenty, wymienione powyżej należy załączyć do oferty w oryginale lub poświadczyć kopię za zgodność z oryginałem, z pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kopia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje/ą osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

c) Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny / znaczenie procentowe:
- cena brutto / 100%.

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
A. Sposób oceny kryterium ceny brutto (max 100%).
(Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 = liczba pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, przy czym punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
- oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FINOMAR SP. Z O.O.

Adres

Łady 2/n/d

70-966 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

(91) 43 24 600

NIP

8511002398

Tytuł projektu

Budowa wielofunkcyjnego pontonu zatapialnego (pływającej pochylni pontonowej) do budowy, wodowania i transportu kadłubów statków i ich elementów oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i sposobu działania opatentowanego przez Finomar Sp. z o.o.

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-S003/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polski Rejestr Statków S.A.
Al. Gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

Data wpłynięcia oferty: 09.05.2019

Cena: 95000 zł + 0% VAT
Liczba wyświetleń: 172