Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 / ŚAK / OIPH / 2019

Data publikacji: 30.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-05-2019

Numer ogłoszenia

1182532

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć:
- osobiście w biurze Zamawiającego (ul. Grota-Roweckiego 42 pok. 331, 43-100 Tychy), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/ŚAK/OIPH/2019”
lub
- kurierem w biurze Zamawiającego (ul. Grota-Roweckiego 42 pok. 331, 43-100 Tychy), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/ŚAK/OIPH/2019”
lub
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@izba.tychy.pl, z tytułem wiadomości „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/ŚAK/OIPH/2019
Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkolenia@izba.tychy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Sykta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 327 72 77, 32 327 73 77, kom. 792 032 107

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do 480 kompletów materiałów dydaktycznych (tj. podręcznik i ćwiczenia) do nauki ogólnego języka obcego dla min. 120 Uczestników/-czek Projektu „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” WND-RPSL.11.04.03-24-08A5/17, tj. w szczególności: średnio 240 kompletów materiałów dydaktycznych do nauki ogólnego języka angielskiego, średnio 192 kompletów materiałów dydaktycznych do nauki ogólnego języka niemieckiego, średnio 48 kompletów materiałów dydaktycznych do nauki ogólnego języka francuskiego
2. Przez „komplet” rozumie się zestaw obejmujący podręcznik + ćwiczenia dla danego języka na danym poziomie biegłości językowej dla 1 semestru nauki obejmującego 60 godzin lekcyjnych), niezależnie od tego z ilu tomów komplet się składa
3. Ilość kompletów w ramach danego języka może ulec zmianie w zależności od potrzeb.
4. W związku z powyższym Zamawiający obliguje Wykonawcę do przyjęcia na etapie składania oferty uśrednionej ceny za 1 komplet, bez względu na poziom zaawansowana oraz do utrzymania średniej ceny kompletu w trakcie realizacji Umowy.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa do 480 kompletów materiałów dydaktycznych (tj. podręcznik i ćwiczenia) do nauki ogólnego języka obcego angielskiego i/lub niemieckiego i/lub francuskiego dla min. 120 Uczestników/-czek Projektu „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” WND-RPSL.11.04.03-24-08A5/17. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do 480 kompletów materiałów dydaktycznych (tj. podręcznik i ćwiczenia) do nauki ogólnego języka obcego dla min. 120 Uczestników/-czek Projektu „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” WND-RPSL.11.04.03-24-08A5/17, tj. w szczególności: średnio 240 kompletów materiałów dydaktycznych do nauki ogólnego języka angielskiego, średnio 192 kompletów materiałów dydaktycznych do nauki ogólnego języka niemieckiego, średnio 48 kompletów materiałów dydaktycznych do nauki ogólnego języka francuskiego. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Potencjał techniczny

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający przy wyborze oferty zakłada przeprowadzenie dwuetapowej oceny:

ETAP 1 – weryfikacja formalna pod kątem spełniania wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we wskazanym w zapytaniu terminie. Weryfikowana będzie kompletność oraz zgodność oferty ze wzorami określonymi w niniejszym zapytaniu.

ETAP 2 – merytoryczna ocena ofert. Do etapu drugiego oceny zakwalifikowane zostaną oferty spełniające wymogi formalne.

W ramach drugiego etapu oceny oferty zostaną ocenione według poniższych kryteriów:

a) Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – waga 70%

Ocenie podlegać będzie cena brutto w PLN ogółem za realizację przedmiotu zamówienia tj. zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w par IV. ust. 2. z uwzględnieniem zapisów par. V. Zapytania. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto.

b) Termin realizacji – waga 30%

Najwyższą ocenę (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach roboczych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy zamówienia, a dniem dostawy przedmiotu zamówienia.

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TYCHACH

Adres

Stefana Grota-Roweckiego 42/331

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

NIP

6462129955

Tytuł projektu

Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych

Numer projektu

RPSL.11.04.03-24-08A5/17-00

Inne źródła finansowania

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.
Liczba wyświetleń: 192