Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób

Data publikacji: 29.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-05-2019

Numer ogłoszenia

1182473

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: Navigator International Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@navigator.edu.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór podwykonawcy Treningu kompetencji społeczno-zawodowych w ramach realizacji projektu „Podkarpacie z POWERem!” nr projektu POWR.01.02.01-18-0013/18. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do 09.05.2019 r. do godziny 9:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanie@navigator.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Fedirko

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa podkarpackiego, w ramach realizacji projektu „Podkarpacie z POWERem!” numer POWR.01.02.01-18-0013/18 (wartość całego projektu 954.057,00 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Treningu kompetencji społeczno-zawodowych dla maksymalnie 12 Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP) z grupy 1 w planowanym okresie maj 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Przemyśl.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zrealizuje Trening kompetencji społeczno-zawodowych dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu z grupy 1 w miejscowości Przemyśl. Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę spotkań grupowych UP z psychologiem (łącznie maksymalnie 32 h na grupę, w wymiarze 8 spotkań grupowych x 4 h, średnio 2-3 razy w tygodniu). Przyjmuje się, iż 1 godzina to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

Przedmiot zamówienia

Grupę docelową projektu stanowią 84 osoby młode, w wieku 18-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, pozostające bez pracy, z następujących grup: bierne zawodowo w szczególności, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET) oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, zamieszkujące wyłącznie na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (powiaty: leżajski, jarosławski, przeworski, przemyski, łańcucki), w tym osoby o niskich kwalifikacjach oraz zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maj 2019 r. ,zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226520854

Fax

226520854

NIP

5272619549

Tytuł projektu

Podkarpacie z POWERem!

Numer projektu

POWR.01.02.01-18-0013/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. sp. k.
ul. Henryka Pobożnego 14,
35-617 Rzeszów
07.05.2019
Liczba wyświetleń: 156