Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie oferty na przeprowadzenie warsztatów aktywizujących dla osób będących uczestnikami projektu

Data publikacji: 29.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-05-2019

Numer ogłoszenia

1182469

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 10 maja 2019 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres mpienicka@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2019/T165” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.

Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Wykonawca może zgłosić tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mpienicka@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Pienicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

585227700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie warsztatów aktywizujących dla ok. 165 osób z branży TSL będących uczestnikami projektu „Uniwersytet Transportu - trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla zagubionych na pomorskim rynku pracy”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdansk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu. Celem projektu jest rozwój oferty WSB w Gdańsku w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez program realizowany przy współpracy z podmiotem działającym na rzecz edukacji – Zakładem Doskonalenia Zawodowego, co przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa u 132 osób niestandardowych odbiorców edukacji na poziomie wyższym w okresie 01.04.2019 – 31.03.2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów, których celem jest aktywizacja osób zagubionych na rynku pracy w kierunku powrotu na rynek pracy i rozpoczęcia aktywnego życia zawodowego w branży TSL. Uczestnicy w trakcie warsztatów mają nabyć umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania ofert pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, a także technik autoprezentacji potrzebnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty mają również na celu uświadomienie uczestnikom ich potencjału i możliwości rozwoju zawodowego. Jeden z modułów musi dotyczyć aktywizacji kobiet w logistyce. Projekt zakłada przeciwdziałanie stereotypom i wykluczaniu kobiet z pracy w branży TSL. Podczas warsztatów uczestnicy projektu powinni rozwiązywać test, który wskaże ich luki kompetencyjne w obszarze i skieruje ich na odpowiednie szkolenia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania do
31 marca 2022 roku.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą warsztaty dla 10 grup (ok. 16 os./gr.) w wymiarze 16 godzin lekcyjnych dla każdej grupy.
Terminy szczegółowe spotkań wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• Posiadają wykształcenie minimum wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie warsztatów aktywizujących;
• Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w dziedzinie związanej z tematyką warsztatów, w tym min. 60h w realizacji warsztatów/szkoleń/zajęć w przedmiotowym zakresie

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonej dokumentacji, w tym: oświadczeń, portfolio/CV trenera, kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopii certyfikatów/zaświadczeń szkoleń i kursów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
2. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( w tym koszty opracowania programu warsztatów oraz materiałów dydaktycznych, dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, itp. )
b) Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
c) Portfolio/CV trenera obrazujące wymogi zawarte w pkt. IV.
d) Kopię certyfikatów posiadanych przez trenera lub dyplomu ukończenia przez trenera studiów wyższych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:+

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 100

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

Punkty za kryterium „cena ofertowa brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.


Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz portfolio/CV trenerów. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
2. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
3. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
5. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Uniwersytet Transportu - trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla zagubionych na pomorskim rynku pracy

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-T165/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy: Centrum Aktywizacji i Kariery Monika Kaczmarek
Data wpłynięcia oferty: 09.05.2019 r.
Cena: 12 800,00 zł.
Liczba wyświetleń: 224