Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 29.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-05-2019

Numer ogłoszenia

1182332

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 7 maja 2019r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską lub e-mailem na adres: katarzyna.walasek@naglowice.pl lub biuro@graczkowskidotacje.pl

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” z dopiskiem
„nie otwierać do dnia 07.05.2019” godz. 8:35.

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.
5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.walasek@naglowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 04.05.2019r. do godz. 10:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Część 1: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy

Spotkanie w Nagłowicach uczestników wycieczki o godzinie 08:00 – wyjazd w kierunku Warszawy.
Przyjazd do Warszawy ok. godz. 12:00, spacer po Starym Mieście i Krakowskim Przedmieściu - Plac Zamkowy, podziwianie Zamku Królewskiego, Kolumna Zygmunta, Katedra św. Jana, Rynek Starego Miasta, Kanonia i Gnojna Góra, Barbakan z murami miejskimi i Pomnikiem Małego Powstańca, Grób
Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski, Kościół św. Anny.
Ok. 13 obiad
O godz. 14:30 wejście do Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie m.in. Strefa Eksperymentowania, Re: generacja, Teatr Wysokich Napięć, Majsternia.
Zakończenie zwiedzania o godz. 18:00, wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd do Nagłowic ok. godziny 22:00.

Świadczenia zawarte w cenie:
- przejazd autokarem (transport do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i z powrotem
- opieka pilota
- ubezpieczenie - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- parkingi i opłaty drogowe
- usługa gastronomiczna (obiad dla 200 osób, w tym 184 uczniów, 16 opiekunów)
Wykonawca zapewni uczestnikom wyjazdu obiad wraz z napojem według poniższej gramatury posiłków:
• mięso / ryba -150g
• surówka -150 g
• dodatki skrobiowe (np. ziemniaki, frytki, ryż) -200 g
Łącznie: gramatura nie mniejsza niż 500g i kaloryczność nie mniejsza niż 800 kcal
• napój -200 ml (np. sok, woda gazowana, niegazowana, kompot)
- zapewnienie biletów wstępu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 184 uczniów i 16 opiekunów.

Cześć 2: Wynagrodzenie opiekunów
Ilość osób opiekujących się uczniami podczas wyjazdu – 16, w tym 12 nauczycieli opiekujących się uczniami + 4 nauczycieli – kierowników wycieczki. Wyjazd zorganizowany będzie zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela oraz aktami wykonawczymi do ustawy, a także rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 z późn. zmianami). Czas trwania wyjazdu edukacyjnego – 12 godzin. Metodologia wyliczenia ilości godzin przepracowanych przez wszystkich nauczycieli: 16 nauczycieli x 12 godzin = 192 godziny.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice, Warzyn Pierwszy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór usługodawców, którzy zrealizują zamówienie pn. Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach 2 części:
1: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy
2: Wynagrodzenie opiekunów

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia opisano w polu "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" oraz w "Zapytaniu ofertowym".

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Dodatkowe przedmioty zamówienia

63515000-2 Usługi podróżne
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
22457000-8 Wejściówki
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji usługi dla obu części to 12.07.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym.
Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia,
Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższego:
1.1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:
1.1 wystąpienia siły wyższej
1.2 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
1.3 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
1.4 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Zamawiającemu w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do braku realizacji usługi przekraczającej 7 dni po wyznaczonym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części osobno - nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Waga Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto danej części 100% 100
Razem 100% 100

Sposób wyboru oferty dla każdej części osobno:

A. Cena brutto dla każdej części osobno
Kryterium „cena brutto dla każdej części osobno” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 4.

Wykluczenie zostaną także Wykonawcy podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ze zm.).
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy
Wybrano ofertę firmy Iventum Sp. z o.o. - ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz za kwotę 18 960,00 zł.

Cześć 2: Wynagrodzenie opiekunów
Wybrano ofertę wspólną nauczycieli SP w Nagłowicach i SP w Warzynie Pierwszym za kwotę 3648,00 zł.
Liczba wyświetleń: 151