Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyżywienie uczestników złazów i rajdów do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 25.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-05-2019

Numer ogłoszenia

1181878

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 9.05.2019r. do godz. 12:00
UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław i opisać: Wyżywienie uczestników złazów i rajdów do projektu „Dolnośląskie Podwórka” Nie otwierać przed dniem: 9 maja 2019r., przed godz. 12:15.
3. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Stec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 736 01 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyżywienia cateringowego uczestników złazów i rajdów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
•„Harmonogramie złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyżywienie uczestników złazów i rajdów organizowanych w ramach projektu "Dolnośląskie Podwórka"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyżywienia cateringowego uczestników złazów i rajdów w okresie które odbędą się na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegółowy harmonogram został przedstawiony w załączniku Harmonogram złazów i rajdów wraz z ilością i rodzajem posiłków

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55320000-9 usługi podawania posiłków
55321000-6 usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia podzielony jest na cztery wydarzenia, które odbędą się w niniejszych terminach:
1) 24-25 maja 2019 r. Zgorzelec
2) 14-15 września 2019 r. Szklarska Poręba
3) Maj/czerwiec 2020 r. miejsce zostanie podane w kwietniu 2020 r. (Dolny Śląsk)
4) Wrzesień 2020 r. Szklarska Poręba

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
-wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwa zamówienia polegające na usłudze cateringowej o wartości co najmniej 30.000,00zł brutto
-posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę nie niższą niż 1 000 000 zł.,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Brak dodatkowych warunków

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:
a)zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym
w postępowaniu,
b)zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
c)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim wypadku zmiana termin wykonania umowy zostanie wydłużony o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
d)zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy.
e)Zmiany ilości danych posiłków bądź składu produktu zachowując ustaloną wartość za jednostkowy posiłek

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Do oferty (sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kopię polisy OC.
2.Zaakceptowaną Klauzulę RODO zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom zamieszcza informacje o Podwykonawcach w załączniku nr 2 do SIWZ pkt. G.
5.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu:
a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, załącznik nr 3 do SIWZ,
b) dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ.
5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Zbiorcze zestawienie ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 i nr 8 do SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Każde zadanie będzie oceniane osobno.
2.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%)
1 Cena /C/ 80%
2 Czas reakcji Wykonawcy lub osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia /CR/ 10%
3 Ilość zapewnionej obsługi kelnerskiej /OK/ 10%

1) Cena /C/
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 80 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
cena najtańszej oferty
Ci = ------------------------------- x 80 pkt
cena oferty badanej
gdzie:
i - numer oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” oferty badanej.

2) Czas reakcji Wykonawcy lub osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia /CR/
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 10 punktów. Ilość punktów przyznawana jest według poniższej tabeli
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia usługi cateringu muszą odbywać się zgodnie z harmonogramem złazów i rajdów. Gotowość do realizacji zamówienia nie później niż w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – waga 10% (maksymalnie 10 pkt)
Zamawiający przyzna punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym odbycie gotowość do realizacji usługi w terminie krótszym, na następujących zasadach:
1) w terminie nie późniejszym niż 6 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 3 pkt.
2) w terminie nie późniejszym niż 5 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 6 pkt.
3) w terminie nie późniejszym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 10pkt.
Wykonawca, który nie zadeklaruje w formularzu ofertowym czasu reakcji otrzyma 0 pkt. I zobowiązany będzie przeprowadzić usługę w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

3) Ilość zapewnionej obsługi kelnerskiej /OK/
Zamawiający dokona oceny w skali od 0 do 10 punktów.

Ilość obsługi kelnerskiej na jednej imprezie Liczba pkt.
12-10 osób 10
9- 7 osób 5
Poniżej 7 osób 0

4)W celu wyboru najkorzystniejszej oferty punkty za ww. kryteria dla danej oferty zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty wg wzoru:
Wi = Ci +CR + OK
gdzie:
i - numer oferty badanej
Wi - suma punktów oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)
CR - liczba punktów za kryterium „Czas realizacji” (oferty badanej)
OK – liczba punktów za kryterium „Obsługa kelnerska” (oferty badanej)

5)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów Wi.
6)Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Wykluczenia

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj. Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019 poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498,
z późn. zm.).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Adres

Nowa 6

50-082 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48713438666

NIP

8971720540

Tytuł projektu

Dolnośląskie Podwórka

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

F.H.U „LIDO” Mariusz Ciesielski HOTEL „LIDO”, 09.05.2019 10:30, 108.000,00 zł
Liczba wyświetleń: 281