Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI dla części: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina (Część 1) oraz 2)Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Golina (Część 2)

Data publikacji: 25.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2019

Numer ogłoszenia

1181846

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanych dokumentów w formacie PDF na adres e-mail sekretariat@zuwkonin.pl, lub w formie pisemnej, papierowej, na adres Zamawiającego wskazany w pkt I.5 Zapytania (sekretariat), do dnia 15.05.2019 r. do godz. 10.00.
2. Ofertę w formie elektronicznej uznaje się za złożoną w terminie, jeśli przed upływem w/w terminu dotrze ona do Zamawiającego, tzn. że będzie miał on możliwość zapoznania się w tym terminie z jej treścią – Zamawiający informuje, że ryzyko utrudnień technicznych w związku z wysłaniem wiadomości e-mail ponosi Wykonawca, dlatego zaleca się wysłanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzenie jej dostarczenia do Zamawiającego. Wysyłając ofertę, Wykonawca powinien nadać wiadomości e-mail tytuł: „OFERTA na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI dla Części: …..”.
3. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej, papierowej, oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego przed w/w terminem. Istotna jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz napisem: „OFERTA na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI dla Części: …..”.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
5. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Wiadomość e-mail lub kopertę zawierającą zmienioną ofertę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
6. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez wysłanie skanu pisma podpisanego przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy również za pomocą wiadomości e-mail. Wycofanie należy złożyć według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
7. Ofertę złożoną po terminie pozostawia się bez dokonywania jej oceny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zuwkonin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Miastkowski - e-mail: jerzy.miastkowski@zuwkonin.pl, Iwona Kowalczykiewicz - e-mail: iwona.kowalczykiewicz@zuwkonin.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

63 242 88 53

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego Zapytaniem jest nadzór budowlany dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI dla poniższych zadań inwestycyjnych stanowiących odrębne części zamówienia:
a. Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina,
b. Część 2: Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Golina.
2. Obowiązkiem Wykonawcy dla każdej z Części jest reprezentowanie Zamawiającego i sprawowanie w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1. Szczegółowy zakres obowiązków określony został w Załączniku nr 1 do Zapytania.
3. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania, dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1dyQ9O14USPJHLSNjAOBN7C-4CNMd6bpN

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: koniński Miejscowość: Golina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Obowiązkiem Wykonawcy jest reprezentowanie Zamawiającego i sprawowanie w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego Zapytaniem jest nadzór budowlany dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI dla poniższych zadań inwestycyjnych stanowiących odrębne części zamówienia:
a. Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina,
b. Część 2: Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Golina.
2. Obowiązkiem Wykonawcy dla każdej z Części jest reprezentowanie Zamawiającego i sprawowanie w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1. Szczegółowy zakres obowiązków określony został w Załączniku nr 1 do Zapytania.
3. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania, dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1dyQ9O14USPJHLSNjAOBN7C-4CNMd6bpN
4. Kody CPV przedmiotu zamówienia:
a. 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego,
b. 71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli.
5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej podane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla Części wskazanych w ust. 1 powyżej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających (zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług).
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Dopuszcza się możliwość wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców na zasadach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania (Wykonawca ma obowiązek wskazać, jaka część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawców wraz ze wskazaniem firm podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji wskazanych firm).

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po podpisaniu Umowy i będzie wykonywał zadania inspektora nadzoru do dnia odbioru zadań inwestycyjnych, o których mowa w pkt II.1, a który planowany jest w następujących terminach:
a. dla Części 1 – do 27 listopada 2020 r.
b. dla Części 2 – do 27 listopada 2020 r.
2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań i udziału w kontrolach, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zapytania, w okresie do upływu roku po zakończeniu ostatnich prac budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest także do pełnienia nadzoru i wykonania usługi inspektora nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, których okres wynosi:
a. dla Części 1 – 60 miesięcy
b. dla Części 2 – 60 miesięcy
4. Za wykonywanie prac, o których mowa w pkt 2 i 3 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna:
a. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
i. dla Części 1: usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę instalacji sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5 km; usługa może być realizowana w ramach jednej, dwóch lub max. trzech odrębnych umów,
ii. dla Części 2: usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującej swoim zakresem budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację obiektu oczyszczalni ścieków, o przepustowości nie mniejszej niż 500 m3/doba i wartości inwestycji min. 2 500 000 złotych brutto,
przy czym w przypadku składania oferty dla więcej niż jednej Części, o których mowa w pkt II.1, powyższe warunki należy zsumować;
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.2.a) powyżej, również jeśli wykaże on usługi nadzoru inwestorskiego odpowiednio dla każdej z Części, które są nadal realizowane, ale nie krócej niż przez okres jednego roku przed terminem składania ofert.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie następującymi osobami, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, które Wykonawca oddeleguje do realizacji Umowy:
i. dla Części 1:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w przypadku uprawnień, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza te uprawnienia, o ile dotyczą one przynajmniej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w w/w specjalności, liczone od dnia uzyskania uprawnień. (Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji dla poszczególnych Części zamówienia – w przypadku składania oferty dla więcej niż jednej Części, Wykonawca może wykazać tę samą osobę na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla obu Części zamówienia),
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w w/w specjalności, liczone od dnia uzyskania uprawnień.
(Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji dla poszczególnych Części zamówienia – w przypadku składania oferty dla więcej niż jednej Części, Wykonawca może wykazać tę samą osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla obu Części zamówienia),
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w w/w specjalności, liczone od dnia uzyskania uprawnień.
ii. dla Części 2:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót branży konstrukcyjno – budowlanej.
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w przypadku uprawnień, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza te uprawnienia, o ile dotyczą one przynajmniej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w w/w specjalności, liczone od dnia uzyskania uprawnień.
(Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji dla poszczególnych Części zamówienia – w przypadku składania oferty dla więcej niż jednej Części, Wykonawca może wykazać tę samą osobę na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla obu Części zamówienia),
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w w/w specjalności, liczone od dnia uzyskania uprawnień.
(Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji dla poszczególnych Części zamówienia – w przypadku składania oferty dla więcej niż jednej Części, Wykonawca może wykazać tę samą osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla obu Części zamówienia),
- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru branży technologicznej w zakresie oczyszczania ścieków.
Osoby, o których mowa w pkt III.2.b Zapytania (inspektorzy nadzoru) powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile dotyczą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający zobligowany jest do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. W szczególności zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty składające ofertę wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa osobie (osobom), która uprawniona będzie do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku Postępowania oraz do zawarcia Umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia przyjmują solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z zasobów podmiotów trzecich w celu spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.

WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
a. dla Części 1: w wysokości: 3 000,00 złotych
b. dla Części 2: w wysokości: 2 000,00 złotych
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną Część zamówienia powinien zsumować wartości wadium odpowiednio dla Części, na które zamierza złożyć ofertę.
2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, tj. jako pieniądz, poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia, na warunkach określonych w ofercie,
b. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez BZ WBK O/Konin, o numerze: 61 1090 1199 0000 0000 1900 2760, tytułem wadium w postępowaniu - nr ref.: ZUW/KOSI/GG/3/2019, dla Części …………...
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokument gwarancyjny lub poręczenie należy dostarczyć do Zamawiającego (sekretariat) przed terminem składania ofert, w oryginale (Zamawiający dopuszcza także przesłanie wadium w oryginale w formie elektronicznej), a kopię dokumentu załączyć do oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium po podpisaniu Umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniu Postępowania.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w sytuacjach opisach w ust. 2 powyżej.
8. Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a. zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego, dla którego świadczona jest usługa nadzoru inwestorskiego – niezależnie od przyczyn, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,
b. zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia i kwalifikacji, na inne legitymujące się doświadczeniem spełniającym wymóg określony w Zapytaniu,
c. jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w Postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa,
d. pozostałe zmiany
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową,
- zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy; w takim przypadku zostanie zastosowana stawka podatku VAT aktualna na dzień wystawienia faktury,
- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w Umowie:
a. zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
b. zmiana, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
c. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1c,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
d. zmiana, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
4. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym Postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy,
d. zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 3c.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:
a. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, w tym wskazaniem odpowiednio długości sieci kanalizacyjnej lub przepustowości oczyszczalni, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca może przedstawić jeden dokument niezależnie od ilości Części, których dotyczy oferta, przy czym Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji wskazać, dla której z Części dana usługa potwierdza spełnianie warunku udziału w Postępowaniu,
b. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykonawca może przedstawić jeden dokument niezależnie od ilości Części, których dotyczy oferta, przy czym Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji wskazać, dla której z Części dana osoba potwierdza spełnianie warunku udziału w Postępowaniu.
2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z Postępowania Wykonawcy zobowiązani są przedstawić:
a. aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie lub wydruk o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
należy przedstawić jeden dokument niezależnie od ilości Części, których dotyczy oferta;
b. podpisane przez osoby uprawnione oświadczenie, że Wykonawca nie ma osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
należy przedstawić jeden dokument niezależnie od ilości Części, których dotyczy oferta;
c. podpisane przez osoby uprawnione oświadczenie o braku istnienia wobec Wykonawcy podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt III.4 Zapytania,
należy przedstawić jeden dokument niezależnie od ilości Części, których dotyczy oferta.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a. powyżej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt IV.3 i 4 Zapytania.
4. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez Wykonawców, dokumenty określone w pkt 2 muszą być złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę. Pozostałe warunki Wykonawcy muszą spełniać wspólnie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty, odrębnie dla każdej z Części,
o których mowa w pkt II.1, stosując kryteria oceny ofert: cena oraz czas reakcji.
2. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
a. cena – 80%,
b. czas reakcji – 20%.
3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a. liczba punktów uzyskanych w kryterium ceny będzie obliczona wg następującego wzoru:
C = C(min)/C(w)*80
gdzie:
C – liczba punktów zdobytych w kryterium „cena”
C(min) – najniższa cena za wykonanie zlecenia ze wszystkich złożonych ofert
C(w) – cena zaproponowana przez Wykonawcę
b. ocenie będzie podlegać czas reakcji inspektorów nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych branż, w przypadku wystąpienia potrzeby ich udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy lub w przypadku koniecznych konsultacji z Zamawiającym. Zgłoszenia będą realizowane przez Zamawiającego z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7-19.
Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pełnych godzinach.
Zamawiający przewidział, że czas reakcji nie może być dłuższy niż 6 godzin (maksymalny możliwy do zaoferowania czas reakcji) od odbioru przez Wykonawcę informacji przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku deklarowanego skrócenia czasu reakcji, Zamawiający przyzna odpowiednio punkty, według następującego wzoru:
R = R(min)/R(w)*20
gdzie:
R – liczba punktów zdobytych w kryterium „czas reakcji”
R(min) – najkrótszy zaoferowany czas reakcji
R(w) – czas reakcji zaproponowany przez Wykonawcę
Czas reakcji nie może być krótszy niż 1 godzina.
W przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż 6 godzin lub krótszego niż 1 godzina, oferta taka zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada Zapytaniu.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w Postępowaniu:
a. Wykonawców, którzy nie spełnili warunków udziału w Postępowaniu;
b. Wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c. Wykonawców, w przypadku których występują okoliczności wskazujące na ich osobowe lub kapitałowe powiązania z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, wskazanymi w pkt XXI Zapytania, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Podstawą wykluczenia Wykonawcy mogą być też inne powiązania osobowe lub kapitałowe, jeżeli na skutek tego powiązania dochodzi do naruszenia zasady konkurencyjności.

Ponadto Zamawiający wykluczy z Postępowania:
a. Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu
lub spełnia warunki udziału w Postępowaniu;
c. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu Postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu;
e. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
f. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
g. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
i. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zmianami),
ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
iii. skarbowe,
iv. którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
h. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4 lit g. powyżej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE

Adres

Nadbrzeżna 6a

62-500 Konin

wielkopolskie , Konin

Numer telefonu

632428853

Fax

632445716

NIP

6651005817

Tytuł projektu

UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN KONIŃSKIEGO OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI

Numer projektu

RPWP.04.03.01-30-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla obu części zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy:
Biuro Obsługi Inwestycji „ROLWOD-PLUS” Jan Chajdasz
ul. Leśna 21A, 62-513 Brzeźno

część 1:
cena: 72 570,00 złotych brutto
czas reakcji: 1 godzina

część 2:
cena: 121 770,00 złotych brutto
czas reakcji: 1 godzina

oferta wpłynęła dnia 15 maja 2019, godz. 9:55
Liczba wyświetleń: 366