Strona główna
Logo unii europejskiej

Montaż pieca indukcyjnego oraz dostawa i montaż urządzeń i instalacji wraz z ich uruchomieniem składających się na linię topialni

Data publikacji: 17.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1181777

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W pkt 6. "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" ppkt 2 "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI NAWIEWNEJ do komory transformatorowej i zaplecza energetycznego zapewniającej temperaturę ≤ 40°C w pomieszczeniu transformatorów i w pomieszczeniu zaplecza oraz odpowiednie nadciśnienie, zgodnie z wytycznymi producenta pieców. Wymiana powietrza w pomieszczeniu musi być na poziomie min. 20 000 m3/h." zmianie ulega treść ppkt 2 na następującą:

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI NAWIEWNEJ do komory transformatorowej i zaplecza energetycznego zapewniającej temperaturę ≤ 40°C w pomieszczeniu transformatorów i w pomieszczeniu zaplecza oraz odpowiednie nadciśnienie, zgodnie z wytycznymi producenta pieców. Wymiana powietrza w pomieszczeniu musi być na poziomie min. 40 000 m3/h, tak dla pomieszczenia transformatorów, jak również pomieszczenia zaplecza.

W związku ze zmianą termin składania ofert wydłużony zostaje do dnia 31.07.2019 r.


Poniżej punkty, w których dokonano zmian w dniu 18.07.2019.
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

4. DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA obejmująca:
c) INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ NISKIEGO NAPIĘCIA zasilającą szafy wg pkt. a i b, w skład której wchodzą:
- połączenia kablowe pomiędzy zakładową rozdzielnią niskiego napięcia a szafami zasilająco – sterowniczymi
- układ opomiarowania.
10. DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA:
ZADANIE OBEJMUJE:
• wykonanie linii kablowej,
• wykonanie rozdzielnicy średniego napięcia, wyposażonej w urządzenia umożliwiające pomiar energii elektrycznej dla układu topienia i dla układu podtrzymania
• dostawa i uruchomienie transformatora 1000 kVA 15/0,4,


12. DOSTAWA I MONTAŻ SUWNICY NAMIAROWEJ.
Test wydajności suwnicy:
Suwnica winna być poddana testowi wydajnościowemu, którego pozytywny wynik będzie jednym z elementów do zatwierdzenia protokołu odbioru suwnicy. Materiał wsadowy, który będzie użyty do testów to złom w postaci pakietów stalowych o wymiarach ok. 450x450x450 mm, luźno upakowanych.
Test będzie polegał na załadunku 8 ton materiałów do każdego wozu załadowczego. Na podstawie tego zostanie określony czas załadunku wozu oraz ilość cykli pracy suwnicy konieczna do załadowania 8 ton materiału. Dla sprawdzenia, czy suwnica wytrzyma podobne natężenie pracy należy przez całą zmianę prowadzić próby przenoszenia materiału wsadowego (pakiety stalowe) z zachowaniem wysokości roboczej potrzebnej do załadowania wozu oraz analogicznej jak w cyklu roboczym długości przemieszczania.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00.
12. TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2019 roku w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO o godzinie 14.00 . Otwarcie ofert jest jawne.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest jest siedziba Zamawiającego: ul. Zielona 22, 26-200 Końskie, woj. Świętokrzyskie. Oferent może złożyć ofertę osobiście w siedzibie ZAMAWIAJĄCY, w takim przypadku wpłynięcie oferty zostanie potwierdzone wraz z podaniem daty i godziny jej wpływu. Dla ofert przesłanych pocztą decydująca dla oceny zachowania terminu składania ofert jest data i godzina wpływu oferty do ZAMAWIAJĄCY, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Krawczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509257240

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż pieca indukcyjnego dwutyglowego, średniej częstotliwości przeznaczonego do wytapiania żeliwa o pojemności minimalnej tygla wynoszącej 8000 kg oraz wykonanie, dostawa i montaż urządzeń towarzyszących, stanowiących wyposażenie kompletnej topialni indukcyjnej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: konecki Miejscowość: Końskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybranie najkorzystniejszej oferty na montaż pieca indukcyjnego oraz dostawę i montaż urządzeń towarzyszących topialni.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace montażowe pieca oraz dostawa urządzeń towarzyszących, stanowiących kompletne wyposażenie topialni indukcyjnej.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie wino być zrealizowane do 28.02.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty które nie zostaną odrzucone, na etapie weryfikacji dopełnienia warunków udziału w postępowaniu, oceniane będą wg następujących zasad:CENA NETTO
WAGA KRYTERIUM – 80 %

Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

C = (CENA MINIMALNA )/(CENA OFEROWANA) x 0,8 x 100
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych lub Euro, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień wyznaczony jako termin złożenia ofert.


GWARANCJA
WAGA KRYTERIUM: 20%
Punkty w ramach kryterium „gwarancja” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G = (OKRES GWARANCJI OFEROWANY (OCENIANY) )/( OKRES GWARANCJI MAKSYMALNY WŚRÓD OFERT) x 0,2 x 100
Gdzie:
G – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „gwarancja”
Gwarancja oferowana – okres gwarancji przedstawiony w badanej ofercie
Gwarancja maksymalna – okres gwarancji maksymalny spośród wszystkich złożonych ofert
Okres gwarancji określony w formularzu oferty winien być wyrażony jako liczba pełnych miesięcy.
W przypadku ww. kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na środek trwały będący przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega termin maksymalny okresu gwarancji 48 miesięcy.

SPOSÓB PRZYZNANEJ PUNKTACJI
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej niż jedna oferta uzyska taką samą ilość punktów w przeprowadzonej ocenie ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ODLEWNIA ŻELIWA "FANSULD" J. POSTUŁA, R. RUDZIŃSKI, R. POSTUŁA SPÓŁKA JAWNA

Adres

Zielona 22

26-200 Końskie

świętokrzyskie , konecki

Numer telefonu

509257240

NIP

6580001627

Tytuł projektu

ROZBUDOWA INFARSTRUKTURY PRODUKCYJNEJ ODLEWNI „FANSULD”, POPRZEZ WDROŻENIE NOWEJ METODY PRODUKCJI (INNOWACJA PROCESOWA), W CELU OSIĄGNIĘCIA ZDOLNOŚCI DO WYTWARZANIA ZAAWANSOWANYCH KONSTRUKCYJNIE ODLEWÓW Z WYSOKOJAKOŚCIOWEGO ŻELIWA

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0660/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PRODUCENT URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH WAMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą
ul. Strzelecka 5, 42-600 Tarnowskie Góry.
Data wpłynięcia oferty: 14.08.2019 r.
Kwota ryczałtowa: 2847000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy 00/100 PLN) netto.
Liczba wyświetleń: 243