Strona główna
Logo unii europejskiej

Doradztwo formalno-prawne dla grup inicjatywnych, istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

Data publikacji: 23.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2019

Numer ogłoszenia

1181335

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.04.2019 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura partnera: Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew lub na adres mailowy). Ofertę można składać:
- pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
- mailem na adres: kremer@dobrarobota.org
2. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1181335
3. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1181335

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kremer@dobrarobota.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kremer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 352 45 46

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa formalno-prawnego dla grup inicjatywnych oraz istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), Przedsiębiorstw Społecznych (PS) – średnio 120h/m-c. Usługi będą świadczone od dnia podpisania umowy. Planowany na etapie zapytania termin zakończenia realizacji usług – 31.12.2022. Szczegółowe warunki umowy będą uzgadniane z wyłonionym Wykonawcą. Umowa zostanie podpisana przez partnera projektu Fundację Pokolenia.

Praca stacjonarna oraz w terenie na obszarze metropolii (powiaty: Gdańsk, Gdynia, Sopot, tczewski, gdański, nowodworski, kartuski, wejherowski, pucki). Praca stacjonarna głównie w biurze partnera: Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dyspozycyjności w zakresie udziału w spotkaniach z kadrą OWES, kadrą PES/PS oraz grupami inicjatywnymi, a także w zakresie bezpośredniego kontaktu z obsługiwanymi podmiotami i grupami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: tczewski, nowodworski, gdański, kartuski, wejherowski, pucki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cele realizacji przedmiotu zamówienia:
- rozwiązanie zgłaszanych przez grupy inicjatywne, Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstwa Społeczne (PS) problemów formalno-prawnych;
- wsparcie w usamodzielnianiu się PES/PS w zakresie umiejętności radzenia sobie z podstawowymi kwestiami formalno-prawnymi adekwatnymi do specyfiki ich działalności oraz w zakresie kooperacji z innymi podmiotami i sektorami;
- profesjonalizacja usług OWES oraz zwiększenie efektywności rozwiązań prawnych w obszarze ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na:
a) Bezpośrednim i pośrednim świadczeniu usług doradztwa formalno-prawnego zgodnie z przewidzianą w projekcie ścieżką wsparcia – obsługa prawna obejmująca konsultacje dokumentów i spraw, weryfikację dokumentów, wsparcie w reprezentowaniu podmiotów i grup inicjatywnych przed innymi instytucjami. Efektem realizacji usługi ma być profesjonalne wsparcie podmiotów i grup skutkujące rozwiązaniem zgłoszonych problemów formalno-prawnych.
b) Bezpośrednim i pośrednim świadczeniu usług edukacji formalno-prawnej zgodnie z przewidzianą w projekcie ścieżką wsparcia – usługa polegająca na podnoszeniu kompetencji kadry PES/PS w zakresie bieżącego funkcjonowania na gruncie formalno-prawnym. Efektem realizacji usługi ma być usamodzielnienie PES/PS w zakresie umiejętności radzenia sobie z podstawowymi kwestiami formalno-prawnymi adekwatnymi do specyfiki ich działalności oraz w zakresie kooperacji z innymi podmiotami i sektorami.
c) Wsparciu realizacji usług doradztwa kluczowego w zakresie opiniowania istniejących i projektowanych aktów prawnych oraz rekomendowania zmian w istniejących rozwiązaniach, wdrażania dobrych praktyk w zakresie rozwiązań prawnych dedykowanych grupom inicjatywnym oraz PES/PS. Efektem realizacji usługi ma być profesjonalizacja usług OWES oraz zwiększenie efektywności rozwiązań prawnych w obszarze ekonomii społecznej.

Warunki realizacji usług:
a) Reakcja na zgłoszenie problemu w ciągu 2 dni roboczych.
b) Dostosowanie zakresu i formy usługi i kontaktu (bezpośredni lub pośredni) do zgłoszonego lub zidentyfikowanego problemu.
c) Dyspozycyjność w zakresie udziału w spotkaniach.
d) Gotowość do świadczenia usług w wymiarze średnio 120h/m-c.


W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z animatorami lokalnymi z obszaru metropolitalnego, doradcami kluczowymi i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację projektu. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie międzysektorowym. Personel projektu, w tym doradca formalno-prawny, uczestniczy w spotkaniach zespołów roboczych, spotkaniach monitoringowych i ewaluacyjnych – a także uczestniczy w opracowaniu dokumentów, regulaminów, konstruuje opinie, rekomendacje.

Wykonawca nie będzie mógł jednocześnie świadczyć odpłatnie usług dla uczestników projektu w zakresie objętym umową.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedstawić koncepcję modelu doradztwa formalno-prawnego dla grup inicjatywnych oraz PES/PS. Model rozumiany jest jako pisemne przedstawienie sposobu realizacji usługi zgodnie z zakresem wskazanym powyżej i powinien zawierać: określenie metod wsparcia w/w grup w definiowaniu celu i efektów wsparcia, w tym kroków niezbędnych do ich osiągnięcia; opis sposobu weryfikacji postępu; opis metod komunikacji i utrzymywania kontaktu; opis zasad pracy, zadań zespołu i sposobu ich realizacji oraz podziału odpowiedzialności w zespole; opis zakresu współpracy z podmiotami zewnętrznymi i kadrą OWES. Opis musi zawierać odniesienie do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

79140000-7

Nazwa kodu CPV

Doradztwo prawne i usługi informacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 31.12.2022

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
1) dysponują zespołem co najmniej 2 osób posiadających wykształcenie wyższe prawnicze (preferowane prawo administracyjne lub cywilne).
- weryfikacja: kserokopie dyplomów wraz dokumentem poświadczającym profil zawodowy oraz deklaracją współpracy lub innym dokumentem potwierdzającym współpracę np. umową.

Wiedza i doświadczenie

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usługi doradztwa formalno-prawnego, w tym co najmniej 6 miesięcy w obsłudze prawnej grup inicjatywnych i/lub PeS celem ich ekonomizacji i/lub przedsiębiorstw społecznych.
- weryfikacja: min. 1 rekomendacja poświadczająca wykonanie usług. Wykonawcy świadczący poprzednio usługi dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej nie są zobowiązani załączać rekomendacji, a oświadczenie Wykonawcy o zakresie i terminie współpracy z danym OWES – dotyczy współpracy z istniejącymi OWESami.
2) posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie edukacyjne związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w formie wykładu, kursu, szkolenia, seminarium, warsztatu.
- weryfikacja: rekomendacje poświadczające wykonanie min. 3 usług lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie – min. 3 usługi (np. umowy).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają udokumentowaną współpracę z podmiotami publicznymi, organizacjami społecznymi i/lub partnerstwami międzysektorowymi oraz dodatkowo organizacjami typu think -tank tj. uczestniczącymi w procesach: kształtowania i prowadzenia polityk publicznych, tworzenia projektów aktów normatywnych i ich uzasadnień, prowadzenia badań stanowiących podstawę do powyższych czynności.
- weryfikacja: min. 2 rekomendacje od każdego podmiotu (publiczny, społeczny lub partnerstwo międzysektorowe) lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie (np. umowy).

Dodatkowe warunki

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.

Warunki zmiany umowy

W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 2 koncepcja modelu doradztwa formalno-prawnego dla grup inicjatywnych, PES/PS.
b) Załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych - wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
c) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie zaangażowanej kadry wraz dokumentami poświadczającymi profil zawodowy (jeżeli nie wynika z dyplomu) oraz deklaracjami współpracy lub innymi dokumentami potwierdzającymi współpracę np. umowami.
d) Kopie min. 2 rekomendacji od każdego podmiotu (publiczny, społeczny lub partnerstwo międzysektorowe) lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie (np. umowy).
e) Kopia min. 1 rekomendacji poświadczającej wykonanie usług. Wykonawcy świadczący poprzednio usługi dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej nie są zobowiązani załączać rekomendacji, a oświadczenie Wykonawcy o zakresie i terminie współpracy z danym OWES – dotyczy współpracy z istniejącymi OWESami.
f) Kopie rekomendacji poświadczających wykonanie min. 3 usług lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie – min. 3 usługi (np. umowy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów:

1. Koszt usługi - Cena brutto za 1 godz. świadczenia usługi – waga 40%
- Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego cenę brutto za 1 godz. świadczenia usługi

2. Zasoby opcjonalne – przedstawione do realizacji zasoby, wykraczające ponad wymagania minimalne – dotyczy zasobów kadrowych – waga 10%
- Weryfikacja na podstawie załączonych dokumentów (kopie dyplomów oraz deklaracji współpracy lub umów)

3. Koncepcja modelu wykonania usługi – waga 50%.
- Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:

1. Koszt usługi - Cena brutto za 1 godz. świadczenia usługi
CRn
KU = --------------------------- x 40 pkt.
CRo

KU - wartość punktowa: Koszt Usługi
CRn - cena brutto za 1 godz. usługi wg najkorzystniejszej oferty.
CRo - cena brutto za 1 godz. usługi wg ocenianej oferty.

2. Zasoby opcjonalne - przedstawione do realizacji usługi, a wykraczające ponad wymagania minimalne:
5 pkt – zapewnienie od 4-5 osób spełniające kryteria wskazane w warunkach udziału,
10 pkt – zapewnienie powyżej 5 osób spełniających kryteria wskazane w warunkach udziału.
ZOKo
ZOK = ---------------- x 10 pkt.
ZOKn

ZOK - wartość punktowa: zasoby opcjonalne kadrowe przedstawione do realizacji usługi
ZOKo - wartość punktowa oferty ocenianej.
ZOKn - wartość punktowa oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenianym kryterium.

3. Koncepcja modelu doradztwa formalno-prawnego dla grup inicjatywnych, PES/PS.
Zamawiający w tym kryterium przyzna punkty za:
- Kompletność koncepcji w doniesieniu do efektów zamówienia – max. 15 pkt. (15 pkt. oznacza, że przedstawiona koncepcja obejmuje wszystkie istotne zagadnienia, jest spójna i zgodna z celami zamówienia, 10 pkt – że obejmuje większość istotnych zagadnień, jest spójna i zgodna z celami zamówienia, 5 – że obejmuje w pewnym stopniu istotne zagadnienia, a ich opis jest zrozumiały i logicznie powiązany z celami zamówienia, 0 – nie obejmuje żadnych istotnych zagadnień tj. jest niezgodna z efektami zamówienia).

ZOLo
ZOL = ---------------- x 50 pkt.
ZOLn

ZOL - wartość punktowa: koncepcja modelu wykonania usługi
ZOLo - wartość punktowa oferty ocenianej.
ZOLn - wartość punktowa oferty, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenianym kryterium.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

Wykluczenia

Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK- GDYNIA-SOPOT”

Adres

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 526 81 42

Fax

583036307

NIP

5833151748

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny

Numer projektu

RPPM.06.03.01-22-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowany jest przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Funkcję Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu pełni Fundacja Pokolenia.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca: Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban, ul. I Armii Wojska Polskiego 13 lok. 115 81-383 Gdynia - oferta złożona dn. 23.04.2019 r drogą elektroniczną- cena 40 zł brutto/h
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymogi formalne i merytoryczne, uzyskała 90/100 punktów i jest jedyną ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie
Liczba wyświetleń: 158