Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie ofert na przeprowadzenie kursu pilota wycieczek zagranicznych przygotowującego do egzaminu nadającego uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych

Data publikacji: 18.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-04-2019

Numer ogłoszenia

1180792

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 25 kwietnia 2019 r. do godziny 24:00 drogą elektroniczną na adres kompetencje@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/2019/K090” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kompetencje@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Małyszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

585227785

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pilota wycieczek zagranicznych przygotowującego do egzaminu nadającego uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Rekreacja i Turystyka poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pilota wycieczek zagranicznych przygotowującego do egzaminu nadającego uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych.

Minimalny zakres tematyki szkoleń:

1. ZAWÓD PILOTA WYCIECZEK
1.1. Uwarunkowania prawne
1.2. Zadania pilota wycieczek
1.3. Specjalizacje
1.4. Rynek pracy

2. PRZYGOTOWANIE DO OBSŁUGI IMPREZY TURYSTYCZNEJ
2.1. Wiedza
2.2. Odprawa pilota wycieczek
2.3. Rezerwacje
2.4. Pakiety informacyjne
2.5. Bagaż pilota wycieczek

3. OBSŁUGA IMPREZ AUTOKAROWYCH
3.1. Przed wyjazdem
3.2. Podstawienie autokaru
3.3. Kontrola autokaru
3.4. Powitanie przed autokarem
3.5. Powitanie w autokarze
3.6. Animacja grupy
3.7. Postoje
3.8. Czas pracy kierowców
3.9. Współpraca z kierowcami

4. OBSŁUGA IMPREZ LOTNICZYCH
4.1. Przed wyjazdem
4.2. Rekonesans na lotnisku
4.3. Powitanie uczestników imprezy
4.4. Odprawa celna (customs)
4.5. Odprawa biletowo-bagażowa (check in)
4.6. Kontrola bezpieczeństwa (security)
4.7. Odprawa graniczna dokumentów
4.8. Strefa pasażerska (air side)
4.9. Wyjście do samolotu (gate)

5. ZAKWATEROWANIE
5.1. Przed dojazdem do obiektu noclegowego
5.2. Zakwaterowanie w obiekcie noclegowym
5.3. Kategoryzacja obiektów noclegowych
5.4. Pobyt w obiekcie noclegowym
5.5. Wykwaterowanie z obiektu noclegowego

6. ORGANIZACJA DNIA
6.1. Plan dnia
6.2. Transport
6.3. Przewodnik
6.4. Obiekty
6.5. Przerwy
6.6. Posiłki

7. METODYKA PROWADZENIA TRASY PIESZEJ I AUTOKAROWEJ
7.1. Prowadzenie trasy autokarowej
7.2. Prowadzenie trasy pieszej

8. TECHNIKI PREZENTACJI
8.1. Skuteczny komentarz
8.2. Selekcja informacji
8.3. Struktura wypowiedzi
8.4. Sposób wypowiedzi
8.5. Pytania i odpowiedzi

9. SYTUACJE TRUDNE, NAGŁE I AWARYJNE
9.1. Reklamacje
9.2. Ubezpieczenie
9.3. Opieka konsularna

10. ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE IMPREZY
10.1. Rozliczenie z klientem
10.2. Pożegnanie z grupą
10.3. Raport
10.4. Rozliczenie z touroperatorem


Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany do 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie wyższe i dyplom trenera European Federation of Tourist Guide Associations (FEG), a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą w/w kwalifikacje,
Osoba prowadząca szkolenie zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej trenerem.
• zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę (trenera), która przeprowadziła min. 5 kursów pilota wycieczek na uczelniach wyższych.

2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (trenera) prowadzącej szkolenie (oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy)), spełniającej powyższe warunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonej dokumentacji, w tym: oświadczeń, CV trenera, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i ww. certyfikatu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp.),
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia,
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
b) Życiorys zawodowy (CV) trenera obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów trenera: kopii dyplom trenera European Federation of Tourist Guide Associations (FEG) oraz kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 80
Doświadczenie TRENERA w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs 20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

C N x waga P C – otrzymane punkty
P C = C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max. 20 pkt.)

 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
 Doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV TRENERA.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty TRENERA poświadczające odnośne doświadczenie.


Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych – K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K090/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kadry Turystyka Sp. z o.o.
data wpływu: 21.04.2019
kwota: 19 200 PLN
Liczba wyświetleń: 109