Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019

Data publikacji: 17.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1180386

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Doprecyzowano opis przedmiotu zamówienia.
Wydłużono składanie ofert do 12.06.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. I niniejszego zapytania (liczy się data wpływu do Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie skanu podpisanego dokumentu
w formacie pdf. przesłanego na email na adres oferty@piskorek.com
2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2019
3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień, które nie mogą jednak prowadzić do zmiany lub uzupełnień treści oferty.
4. Ofertę papierową należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta – Urządzenie do zaparzania mąki”

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@piskorek.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Piskorek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 336 674

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do zaparzania mąki
Kocioł o pojemności do 120 l
• Wyposażony w mieszadło i skrobak
• Pojemność urządzenia od 80L do 120L
• Podnoszony manualnie
• W standardzie wyposażony w kółka
• Pojemność dzieży od 12-100 kg
Kocioł o pojemności do 200 l
• Wyposażony w podwójne mieszadło
• Pojemność urządzenia od 140L do 200L
• Podnoszony automatycznie
• Płynna regulacja prędkości
• Pojemność dzieży od 22-180 kg
Dane techniczne kotłów
• Ogrzewanie odbywające się poprzez olej grzewczy znajdujący się między dwoma ściankami kotła
• Maszyny posiadają dwie prędkości pracy i możliwość podgrzewania masy do max. temperatury podgrzania 160 st. C
• Wszystkie elementy mające bezpośredni styk z produktem spożywczym powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej.
• Zasilanie 380 V
• Moc grzałek w przedziale 9 KW – 15 KW
• Moc silnika w przedziale 0,8 – 3 KW
• Zawór kulowy co najmniej ø 50

Kod CPV: 42215000-6 Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów
4-42215200-8 Maszyny do przetwarzania żywności
42959000-3 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
42215200-8 Maszyny do przetwarzania żywności

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Nowa Wieś

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

„Wdrożenie technologii przemysłowej zautomatyzowanej produkcji pieczywa i innych wyrobów na naturalnym zakwasie spontanicznym, o cechach żywności priobiotycznej i funkcjonalnej”

Przedmiot zamówienia

Urządzenie do zaparzania mąki
Kocioł o pojemności do 120 l
• Wyposażony w mieszadło i skrobak
• Pojemność urządzenia od 80L do 120L
• Podnoszony manualnie
• W standardzie wyposażony w kółka
• Pojemność dzieży od 12-100 kg
Kocioł o pojemności do 200 l
• Wyposażony w podwójne mieszadło
• Pojemność urządzenia od 140L do 200L
• Podnoszony automatycznie
• Płynna regulacja prędkości
• Pojemność dzieży od 22-180 kg
Dane techniczne kotłów
• Ogrzewanie odbywające się poprzez olej grzewczy znajdujący się między dwoma ściankami kotła
• Maszyny posiadają dwie prędkości pracy i możliwość podgrzewania masy do max. temperatury podgrzania 160 st. C
• Wszystkie elementy mające bezpośredni styk z produktem spożywczym powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej.
• Zasilanie 380 V
• Moc grzałek w przedziale 9 KW – 15 KW
• Moc silnika w przedziale 0,8 – 3 KW
• Zawór kulowy co najmniej ø 50

Kod CPV: 42215000-6 Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów
4-42215200-8 Maszyny do przetwarzania żywności
42959000-3 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
42215200-8 Maszyny do przetwarzania żywności

Kod CPV

42215000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 31.10.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak

Wiedza i doświadczenie

Brak

Potencjał techniczny

Brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak

Dodatkowe warunki

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

4. Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

nazwa kryterium waga kryterium
cena oferty (netto) 80%
Okres gwarancji 20%

Ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena netto za całość zamówienia wskazaną w Załączniku nr 1 do Zaproszenia/Ogłoszenia.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriówa. obliczonego w poniższy sposób:

S= C*0,80 + G*0,20
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena netto
G – punkty z kryterium gwarancja (punktowane powyżej okresu gwarancji: 24 miesięcy, lecz nie więcej niż 96m-cy)
Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty
G = (Gof/Gmax) x 100
gdzie:
G– ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w miesiącach (punktowane powyżej okresu gwarancji: 24 miesięcy, lecz nie więcej niż 96m-cy)
Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach, Gof – proponowany okres gwarancji w miesiącach danej oferty

6. W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu, zamawiający będzie musiał rozstrzygnąć wybór wykonawcy z pomiędzy kilku ofert najkorzystniejszych pod względem ekonomicznym zwróci się do takich oferentów z dodatkowym zapytaniem z kryterium oceny z pkt widzenia oddziaływania na środowisko i klimat
7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z pkt widzenia ochrony środowiska ze względu na rodzaj zamówienia, zamawiający dokona wyboru oferty z niższą ceną.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i gwarancji krótszej niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PIEKARNIA PISKOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

32-651 Nowa Wieś

małopolskie , oświęcimski

Numer telefonu

338451670

Fax

338451672

NIP

5492239062

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii przemysłowej zautomatyzowanej produkcji pieczywa i innych wyrobów, na naturalnym zakwasie spontanicznym, o cechach żywności probiotycznej i funkcjonalnej.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0741/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MECH-MASZ Szczeciński
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
Jaroszewo 80
88-400 ŻNIN
Liczba wyświetleń: 233