Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2019/ASA na dostawę tokarki CNC

Data publikacji: 17.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2019

Numer ogłoszenia

1180367

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 24-05-2019 r. do godziny 14:00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego), według wyboru:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej, opieczętowanej i datowanej oferty) na adres e-mail: anna@krystian.us,
b) pocztą lub pocztą kurierską (oryginał podpisanej, opieczętowanej i datowanej oferty) na adres: Klementowicz Krystian KRYSTIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ul. Nowy Świat 42, 20-418 Lublin,
c) osobiście (oryginał podpisanej, opieczętowanej i datowanej oferty) w Sekretariacie Zamawiającego pod wyżej wskazanym adresem.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

1.Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.Oferowana cena musi być wyrażona cyfrowo w złotych lub w EURO, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania ceny oferty w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia oferowanej kwoty na PLN według średniego kursu NBP z dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.Do oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć:
a)Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
b)Wykaz dostaw potwierdzających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z referencjami od Zamawiających
c)Specyfikację techniczną oferowanej maszyny
d)Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – jeśli inny niż dostępny w KRS lub CEIDG.
4.Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, kompletna i przygotowana zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
5.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, pod warunkiem, że nastąpi to przed upływem terminu złożenia ofert. Zmiany w ofercie lub decyzja o jej wycofaniu winny być doręczone Zamawiającemu z zachowaniem sposobu złożenia pierwotnej oferty.
8.W razie potrzeby, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji w zakresie treści oferty. Niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
9.Zamawiający odrzuci, bez wzywania do wyjaśnienia/uzupełnienia, oferty:
-złożone po terminie,
-złożone przez Wykonawcę, który podlegał wykluczeniu, w związku z istniejącymi powiązaniami osobowymi lub kapitałowymi,
-nie odpowiadające treścią, treści zapytania ofertowego,
-nie spełniające warunków udziału w postępowaniu,
-nie zawierające wypełnionych załączników, dołączonych do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3)
-nie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne oczywiste omyłki, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni, liczone od upływu terminu składania ofert.
13. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca.
14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna@krystian.us

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Piech

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505087067

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej maszyny – tokarki CNC (1 szt.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w polu Opis przedmiotu zamówienia – Przedmiot zamówienia oraz w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup nowej tokarki CNC jest niezbędny do realizacji przez Zamawiającego projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego produktu stacji klejowych ASA do zaklejania papieru w masie będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 3. 7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej maszyny – tokarki CNC (1 szt.)

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNOŚCI:
1. Maksymalna średnica toczenia - co najmniej fi 340 mm
2. Maksymalna długość toczenia - co najmniej 1000 mm
3. Maksymalny przelot wrzeciona - co najmniej fi 81 mm
4. Maksymalna prędkość wrzeciona - co najmniej 3500 obr/min
5. Minimalna moc silnika wrzeciona - 15 kW/ 11 kW
6. Ilość narzędzi napędzanych w głowicy - co najmniej 12 sztuk
7. Sterowanie CNC - wymagane
8. Monitor - o przekątnej minimum 10''
9. Elektrowrzeciono chłodzone cieczą - wymagane
10. Wielkość uchwytu głównego wrzeciona - co najmniej fi 10''
11. Maksymalny moment obrotowy elektrowrzeciona - co najmniej 350 Nm
12. Minimalny przyrost osi C - 0,001°
13. Wielkość narzędzia do obróbki zewnętrznej - co najmniej 25 mm
14. Wielkość narzędzia do obróbki wewnętrznej - co najmniej 40 mm
15. Wielkość narzędzia obrotowego - co najmniej 20 mm
16. Minimalna moc silnika wrzeciona frezującego - co najmniej 4 kW
17. Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona frezującego - co najmniej 4500 obr/min
18. Maksymalny moment obrotowy wrzeciona frezującego - co najmniej 40 Nm
19. Synchroniczne gwintowanie wrzecionem frezarskim - wymagane
20. Sonda pomiarowa narzędzi - wymagane
21. Konik sterowany NC - wymagane
22. Ciśnienie chłodziwa - co najmniej 15 bar
23. Taśmowy transporter wiórów - wymagane
24. Interfejs podajnika pręta - wymagane

Oferta powinna spełniać wszystkie parametry i funkcjonalności wymienione powyżej, jako minimalne lub zawierać parametry lepsze od wskazanych minimalnych.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dodatkowo następujące działania, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać nieodpłatnie: transport maszyny do miejsca realizacji zamówienia, montaż/instalację i uruchomienie maszyny, przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny w miejscu realizacji zamówienia.
W zakres dostawy wchodzi dokumentacja maszyny, w tym instrukcja obsługi w jęz. polskim i deklaracja zgodności CE.
Dodatkowe wymagania:
* Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy - liczony od dnia protokolarnego odbioru maszyny.
Gwarancja powinna obejmować w szczególności: bezpłatną naprawę niesprawnej maszyny, w tym bezpłatną dostawę wadliwych części i ich bezpłatną wymianę oraz co najmniej jeden bezpłatny przegląd serwisowy. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas naprawy.
* Warunki płatności:
I. płatność - zaliczka maksimum 20 % wartości zamówienia - po podpisaniu umowy z Wykonawcą
II. płatność - przed dostawą maksimum 60 % wartości zamówienia - po otrzymaniu od Wykonawcy oświadczenia o gotowości maszyny do dostawy i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przed dostawą (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego uprawnienia)
III. płatność końcowa (pozostała część wartości zamówienia) - po protokolarnym odbiorze (po dostawie, instalacji i uruchomieniu maszyny oraz przeszkoleniu kadry Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny).

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Nowy Świat 42, 20-418 Lublin.

Kod CPV

42621100-6

Nazwa kodu CPV

Tokarki sterowane komputerowo

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą – czerwiec 2019.
Termin realizacji zamówienia wraz montażem, instalacją i uruchomieniem maszyny oraz przeszkoleniem kadry Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny – najpóźniej do dnia 28.02.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Uznaje się, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy maszyn stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia lub podobnych.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostawy, o których mowa powyżej (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz dostaw potwierdzających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia) i potwierdzić je referencjami od Zamawiających. Załącznik nr 3 wraz z referencjami będzie podstawą oceny spełnienia warunku Wiedza i doświadczenie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w momencie publikacji niniejszego zapytania ofertowego i podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy, w szczególności:
* W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku:
- zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
- wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie ponosi winy żadna ze stron;
* W zakresie miejsca realizacji zamówienia w przypadku zmiany adresu realizacji projektu, w obrębie województwa lubelskiego;
* W przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne, rozumiane jako zmiany, które na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłyby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na wzorach dokumentów, załączonych do niniejszego zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw potwierdzających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem należytego wykonania dostaw (Referencje)
Dodatkowo:
- Specyfikacja techniczna oferowanej maszyny,
- Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – jeśli inny niż dostępny w KRS lub CEIDG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej spośród ofert Wykonawców, którzy zaoferują dostawę zgodną z przedmiotem zamówienia i spełnią wszystkie warunki i wymagania zawarte w przedmiotowym postępowaniu.
Kryteria oceny ofert i znaczenie poszczególnych kryteriów:
1. Cena – maksymalnie 70 pkt/waga kryterium 70%
2. Okres gwarancji - maksymalnie 30 pkt/waga kryterium 30%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny oferty:
1. W kryterium „Cena” punkty zostaną przyznane wg wzoru:
Liczba punktów = (Cena brutto oferty najtańszej/ Cena brutto oferty badanej) x 70 pkt.
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku Wykonawców, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczania podatku VAT w Polsce, Zamawiający - w celu właściwego porównania ofert - doliczy do podanej ceny netto kwotę należnego podatku VAT (na podstawie informacji o stawce podatku VAT w pkt. 1 Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

2. W kryterium „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane wg wzoru:
Liczba punktów = (Okres gwarancji w ofercie ocenianej/ Maksymalny limit okresu gwarancji ustalony przez Zamawiającego*) x 30 pkt.
* Maksymalny limit okresu gwarancji ustalony przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy.
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji poniżej 12 miesięcy będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Maksymalna liczba punktów wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów - po zsumowaniu punktów za poszczególne kryteria.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą łączną ilość punktów, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, zaś w przypadku równych cen Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty do złożenia ofert dodatkowych, w zakresie ceny oferty.
Gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KLEMENTOWICZ KRYSTIAN KRYSTIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

Adres

Nowy Świat 42

20-418 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

817443221

Fax

817443221

NIP

7120306521

Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego produktu - stacji klejowych ASA do zaklejania papieru w masie - będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0083/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy:
Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Zdebradska 96, 251 01 Ricany – Jazlovice, Republika Czeska

Data wpłynięcia oferty: 29-04-2019 r.

Cena brutto: 135.300,00 EUR; po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 14.06.2019 – 575.755,62 PLN.
Liczba wyświetleń: 305