Strona główna
Logo unii europejskiej

Na realizację usługi w charakterze Opiekuna (Asystenta) Osoby Niepełnosprawnej na potrzeby projektu pn. "NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI ZAWODOWO 2" Nr RPKP.09.02.01-04-0008/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Data publikacji: 17.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-07-2019

Numer ogłoszenia

1180265

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: "JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA, ul. Fałata 98-102, 87-100 Toruń.
Oferta musi być złożona osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), za pośrednictwem kuriera lub posłańca.
Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej podgląd oferty bez jej otwarcia. Koperta winna posiadać oznaczenie: „OFERTA" na realizację usług w charakterze Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej w części I lub/i II lub/i III na potrzeby realizacji projektu "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2019 roku do godziny 14.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Zarzecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 740 286

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja łącznie 7662 godzin usługi Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej na rzecz 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w okresie od 2 września 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do zrealizowania łącznie 7662 godzin usługi Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej, zwany dalej także Wykonawca, na rzecz 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego, w okresie od 2 września 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Przedmiot zamówienia

1/Przedmiotem zamówienia jest realizacja łącznie 7662 godzin usługi Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej na rzecz projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", 30 mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nieaktywnych (biernych) zawodowo zwanych dalej także uczestnikami projektu, w okresie od 2 września 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.
- W części I: 2554 godzin usługi Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w okresie od 2 września 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.
- W części II: 2554 godzin usługi Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w okresie od 2 września 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.
- W części III: 2554 godzin usługi Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w okresie od 2 września 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.
3/ Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej jest zobowiązany pozostawać w gotowości do świadczenia usługi w danych miesiącach kalendarzowych, w wymiarze zadeklarowanym w ofercie oraz świadczyć usługi w wymiarze ustalonym przez Zamawiającego – a który będzie ustalany na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby niepełnosprawne,
4/ Zakres usługi świadczonej przez Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej obejmie pomoc w co najmniej jednej z dziedzin: w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych, w tym:
- pomoc uczestnikom projektu w dojazdach na zaplanowane formy wsparcia;
- pomoc w trakcie zajęć osobom niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego oraz usługi towarzyszące, tj.:
- pomoc w ubieraniu się,
- pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych,
- pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju,
- przy czym obowiązki te będą wykonywane, jeśli wymagać tego będzie sytuacja i stan zdrowia uczestnika projektu.
5/ Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej wykonuje powyższe obowiązki dla 1 grupy około 5/6-osobowej, w trakcie zaplanowanych zadań w projekcie.
6/ Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej nie udziela pomocy medycznej, nie wykonuje specjalistycznych zabiegów opiekuńczych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do zrealizowania łącznie 7662 godzin usługi Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej lub do poszczególnych części zamówienia.

Kod CPV

98000000-3

Nazwa kodu CPV

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

DO CZĘŚCI I, II ORAZ III:
1. Zamawiający przewiduje, że zamówienie będzie realizowane od 2 września 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

DO CZĘŚCI I, II ORAZ III:
1. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
KOSZT - WAGA 50
DOŚWIADCZENIE - WAGA 50
2. W kryterium 1 – KOSZT - najwyższą liczbę punktów (50 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższy koszt, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = ( Koszt oferty najkorzystniejszej / Koszt oferty ocenianej) x 50 pkt
3. W kryterium 3 - DOŚWIADCZENIE - najwyższą liczbę punktów (50 pkt) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który udokumentuje najdłuższe doświadczenie. Bezwarunkowe doświadczenie to min. 3 lata pracy w zawodzie asystenta (sumuje się łącznie miesiące i lata, nie ma obowiązku ciągłości pracy) – 20 pkt. Dodatkowo za każdy dodatkowy miesiąc pracy 1 pkt. (1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.). Jeżeli Wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium dodatkowo 30 pkt.
4. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Punkty przyznane w danym kryterium danej ofercie zostaną do siebie dodane. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta.
6. Zamawiający udzieli zamówienia pierwszym trzem Wykonawcom, których oferty uzyskały największą liczbę punktów, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz złożone przez nich oferty nie podlegają odrzuceniu.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszych 3 ofert z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kosztu i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród takich ofert wybierze ofertę lub odpowiednio kolejne oferty z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Zasady określone w pkt 7-8 mogą być stosowane przez Zamawiającego więcej niż jeden raz.
10. O wynikach postępowania– Wykonawcach, których oferty zostały wybrane, Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez publikację ogłoszenia o wynikach przetargu na stronie internetowej pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz telefonicznie. W tym samym terminie Wykonawca poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, lub którzy zostali wykluczeniu z udziału w postępowaniu, podając przyczyny wykluczenia lub odrzucenia ich ofert.
11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, Zamawiający zaprosi do podpisania Umowy kolejnego Wykonawcę, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do zrealizowania łącznie 7662 godzin usługi Opiekun (Asystent) Osoby Niepełnosprawnej lub do poszczególnych części zamówienia.

Wykluczenia

DO CZĘŚCI I, II ORAZ III:
1. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę:
1) którego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, również źródeł innych podmiotów, łącznie z planowanym czasem zaangażowania w niniejszy projekt, przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa powyżej, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami.
2) który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277d KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK),
4) który jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
5) który przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje,
6) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
7) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie będzie podlegać ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

Adres

Juliana Fałata 98102

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56/6868170

Fax

56/6868170

NIP

9562122440

Tytuł projektu

Niepełnosprawni - sprawni zawodowo2

Numer projektu

RPKP.09.02.01-04-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do części I lub II lub III:
1/Marek Szporka, ul. Przy Skarpie 23/9, 87-100 Toruń.
Data wpłynięcia oferty: 31.07.2019r. – oferta złożona osobiście w siedzibie Beneficjenta.
Cena oferty: 63 850,00 zł
2/Ewelina Grabowska, ul. Rycerska 22, 87-162 Krobia.
Data wpłynięcia oferty: 31.07.2019r. – oferta złożona osobiście w siedzibie Beneficjenta.
Cena oferty: 63 850,00 zł
2/Piotr Przyborski, ul. Dybowska 1, 87-100 Toruń
Data wpłynięcia oferty: 31.07.2019r. – oferta złożona osobiście w siedzibie Beneficjenta.
Cena oferty: 63 850,00 zł
Liczba wyświetleń: 298