Strona główna
Logo unii europejskiej

Na realizację usługi w charakterze trenera na potrzeby projektu pn. "NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI ZAWODOWO 2" Nr RPKP.09.02.01-04-0008/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Data publikacji: 17.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-07-2019

Numer ogłoszenia

1180245

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: "JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA, ul. Fałata 98-102, 87-100 Toruń.
Oferta musi być złożona osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), za pośrednictwem kuriera lub posłańca.
Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej podgląd oferty bez jej otwarcia. Koperta winna posiadać oznaczenie: „OFERTA" na realizację usługi w charakterze trenera w części I lub/i II lub/i III i/lub IV i/lub V i/lub VI na potrzeby realizacji projektu "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2019 roku do godziny 14.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Zarzecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606740286

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja łącznie 1470 godzin usługi trenera na rzecz osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w okresie od 2 września 2019 roku do 30 listopada 2020 roku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do zrealizowania łącznie 1470 godzin usługi trenera, zwany dalej także Wykonawcą, na rzecz osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego, w okresie od 2 września 2019 roku do 30 listopada 2020 roku.

Przedmiot zamówienia

1/Przedmiotem zamówienia jest realizacja łącznie 1470 godzin usługi trenera na rzecz projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nieaktywnych (biernych) zawodowo zwanych dalej także uczestnikami projektu, w okresie od 2 września 2019 roku do 30 listopada 2020 roku.
-W części I: 240 godzin usługi trenera warsztatów psychologicznych na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w następujący sposób:
I edycja: w okresie od 2 września 2019 roku do 31 października 2019 roku oraz
II edycja: w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.
-W części II: 240 godzin usługi trenera warsztatów integracyjno-komunikacyjnych na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w następujący sposób:
I edycja: w okresie od 2 września 2019 roku do 31 października 2019 roku oraz
II edycja: w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.
-W części III: 150 godzin usługi trenera warsztatów prawniczych na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w następujący sposób:
I edycja: w okresie od 4 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz
II edycja: w okresie od 3 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku.
-W części IV: 270 godzin usługi trenera warsztatów aktywnego poszukiwania pracy na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w następujący sposób:
I edycja: w okresie od 4 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz
II edycja: w okresie od 3 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku.
-W części V: 285 godzin usługi trenera kursu komputerowego na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w następujący sposób:
I edycja: w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku oraz
II edycja: w okresie od 1 października 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.
-W części VI: 285 godzin usługi trenera kursu komputerowego na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2", w następujący sposób:
I edycja: w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku oraz
II edycja: w okresie od 1 października 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.
2/ Trener jest zobowiązany pozostawać w gotowości do świadczenia usługi w określonych przez Zamawiającego miesiącach kalendarzowych. Usługa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem projektu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do zrealizowania łącznie 1470 godzin usługi trenera lub do poszczególnych części zamówienia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

cd. Przedmiotu zamówienia:
3/ Zakres usługi świadczonej przez trenera, w następujący sposób:
W części I: 240 godzin usługi realizowane będą w ramach zadania reintegracja społeczna
Trener będzie zobowiązany do:
a/prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie swoich usług (karta pracy, opracowanie programu warsztatów, przygotowanie dla każdego uczestnika projektu opinii po zakończeniu wsparcia)
b/ przeprowadzenie warsztatów psychologicznych: sondaż potrzeb i oczekiwań uczestników, motywowanie grupy ON do działań społecznych, kształtowanie kompetencji osobistych itp. Trener wykonuje powyższe obowiązki dla 1 grupy około 5/6-osobowej, w trakcie zaplanowanych zadań w projekcie.
c/ udzielenie porad indywidualnych na rzecz 30 uczestników projektu (2 godziny dla 1 osoby)
W części II: 240 godzin usługi realizowane będą w ramach zadania reintegracja społeczna
- Trener będzie zobowiązany do:
a/prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie swoich usług (karta pracy, opracowanie programu warsztatów, przygotowanie dla każdego uczestnika projektu opinii po zakończeniu wsparcia).
b/ przeprowadzenie warsztatów komunikacyjno-integracyjnych: praktyczne działania w celu integracji grupy, komunikowania się (werbalnie i niewerbalnie), sposoby porozumiewania się ze względu na specyfikę niepełnosprawności. Trener wykonuje powyższe obowiązki dla 1 grupy około 5/6-osobowej, w trakcie zaplanowanych zadań w projekcie.
W części III: 150 godzin usługi realizowane będą w ramach zadania reintegracja społeczna
- Trener będzie zobowiązany do:
a/prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie swoich usług (karta pracy, opracowanie programu warsztatów, przygotowanie dla każdego uczestnika projektu opinii po zakończeniu wsparcia).
b/ przeprowadzenie warsztatów prawniczych: sposoby zatrudnienia (rodzaje umów) oraz podobieństwa i różnice z nich wynikające, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, uprawnienia osób niepełnosprawnych i obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem, edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawnych – możliwości ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i pracowniczych, prawo rodzinne itp. Trener wykonuje powyższe obowiązki dla 1 grupy około 5/6-osobowej, w trakcie zaplanowanych zadań w projekcie.
c/ udzielenie porad indywidualnych na rzecz 30 uczestników projektu (2 godziny dla 1 osoby)
W części IV: 270 godzin usługi realizowane będą w ramach zadania reintegracja zawodowa
- Trener będzie zobowiązany do:
a/prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie swoich usług (karta pracy, opracowanie programu warsztatów, przygotowanie dla każdego uczestnika projektu opinii po zakończeniu wsparcia, testy zawodowe).
b/ przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy: rozmowy kwalifikacyjne, sporządzanie CV, badanie predyspozycji zawodowych, specyfika lokalnego rynku pracy, poszukiwanie ofert pracy, specyfika zawodów itp. Trener wykonuje powyższe obowiązki dla 1 grupy około 5/6-osobowej, w trakcie zaplanowanych zadań w projekcie.
c/ udzielenie porad indywidualnych na rzecz 30 uczestników projektu (2 godziny dla 1 osoby)
d/ organizacja staży zawodowych u pracodawcy.
W części V: 285 godzin usługi realizowane będą w ramach zadania kursy komputerowe
- Trener będzie zobowiązany do:
a/prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie swoich usług (karta pracy, opracowanie programu warsztatów, przygotowanie dla każdego uczestnika projektu opinii po zakończeniu wsparcia/testy wiedzy).
b/ przeprowadzenie kursu komputerowego: szkolenie z podstaw obsługi komputera, pakiet office i internet; kurs ma na celu zweryfikować i uzupełnić podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera jako narzędzia pracy. Trener wykonuje powyższe obowiązki dla 1 grupy około 5/6-osobowej, w trakcie zaplanowanych zadań w projekcie.
c/ udzielenie porad indywidualnych na rzecz 15 uczestników projektu (5 godzin dla 1 osoby)
W części VI: 285 godzin usługi realizowane będą w ramach zadania kursy komputerowe
- Trener będzie zobowiązany do:
a/prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie swoich usług (karta pracy, opracowanie programu warsztatów, przygotowanie dla każdego uczestnika projektu opinii po zakończeniu wsparcia/testy wiedzy).
b/ przeprowadzenie kursu komputerowego: szkolenie z podstaw obsługi komputera, pakiet office i internet; kurs ma na celu zweryfikować i uzupełnić podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera jako narzędzia pracy. Trener wykonuje powyższe obowiązki dla 1 grupy około 5/6-osobowej, w trakcie zaplanowanych zadań w projekcie.
c/ udzielenie porad indywidualnych na rzecz 15 uczestników projektu (5 godzin dla 1 osoby)

Harmonogram realizacji zamówienia

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
1. Zamawiający przewiduje, że zamówienie będzie realizowane w okresie od 2 września 2019 roku do 30 listopada 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. Posiadają wymagane kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie lub dysponują oraz skierują do realizacji zamówienia osoby legitymujące się następującymi kwalifikacjami/kompetencjami:
-W części I: psychologa – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części II: oligofrenopedagoga – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części III: prawnika – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części IV: pedagoga/trenera umiejętności psychospołecznych – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części V: informatyka/oligofrenopedagoga – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części VI: informatyka/oligofrenopedagoga – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
oraz
min. 3-letnie doświadczenie zawodowe pracy z osobami niepełnosprawnymi (36 miesięcy zaangażowanej pracy w zawodzie) umożliwiające właściwe wykonanie usługi, którzy stosują elastyczne, dopasowane do potrzeb ON formy wsparcia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do zrealizowania łącznie 1470 godzin usługi trenera lub do poszczególnych części zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
jak wyżej

Potencjał techniczny

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
jak wyżej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. Posiadają wymagane kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie lub dysponują oraz skierują do realizacji zamówienia osoby legitymujące się następującymi kwalifikacjami/kompetencjami:
-W części I: psychologa – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części II: oligofrenopedagoga – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części III: prawnika – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części IV: pedagoga/trenera umiejętności psychospołecznych – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części V: informatyka/oligofrenopedagoga – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
-W części VI: informatyka/oligofrenopedagoga – wykształcenie wyższe lub podyplomowe
oraz
min. 3-letnie doświadczenie zawodowe pracy z osobami niepełnosprawnymi (36 miesięcy zaangażowanej pracy w zawodzie) umożliwiające właściwe wykonanie usługi, którzy stosują elastyczne, dopasowane do potrzeb ON formy wsparcia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do zrealizowania łącznie 1470 godzin usługi trenera lub do poszczególnych części zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
nie dotyczy

Dodatkowe warunki

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;
d) w przypadku zmiany wytycznych, które znajdują zastosowanie do realizacji projektu przez Zamawiającego lub w przypadku zmian umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego,
e)w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających wpływ na realizację umowy,
f) w przypadku zmiany potrzeb uczestników projektu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
1. Formularz Oferty - zgodnie ze wzorem w załączniku 1
2. Doświadczenie – zgodnie ze wzorcem w załączniku 2
3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem w załączniku 3
4. kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje/kompetencje oraz doświadczenie zawodowe
5. Jeżeli treść dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę będzie budziła wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich wyjaśnienie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do zrealizowania łącznie 1470 godzin usługi trenera lub do poszczególnych części zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
KOSZT - WAGA 50
DOŚWIADCZENIE - WAGA 50
2. W kryterium 1 – KOSZT - najwyższą liczbę punktów (50 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższy koszt, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = ( Koszt oferty najkorzystniejszej / Koszt oferty ocenianej) x 50 pkt
3. W kryterium 3 - DOŚWIADCZENIE - najwyższą liczbę punktów (50 pkt) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który udokumentuje najdłuższe doświadczenie. Bezwarunkowe doświadczenie to min. 3 lata pracy w zawodzie trenera dla osób niepełnosprawnych (sumuje się łącznie miesiace i lata, nie ma obowiązku ciągłości pracy) – 20 pkt. Dodatkowo za każdy dodatkowy miesiąc pracy 1 pkt. (1 miesiąc – 1 pkt., maks. 30 pkt.). Jeżeli Wykonawca w ofercie poda doświadczenie 30 miesięcy i dłuższe otrzyma w tym kryterium dodatkowo 30 pkt.
4. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Punkty przyznane w danym kryterium danej ofercie zostaną do siebie dodane. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, spełniaja warunki udziału w postępowaniu oraz złożona oferta nie podlegaja odrzuceniu.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kosztu i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród takich ofert wybierze ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Zasady określone w pkt 7-8 mogą być stosowane przez Zamawiającego więcej niż jeden raz.
10. O wynikach postępowania– Wykonawca, którego oferta została wybrana, Zamawiający poinformuje Wykonawcę poprzez publikację ogłoszenia o wynikach przetargu na stronie internetowej pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz telefonicznie. W tym samym terminie Wykonawca poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, lub którzy zostali wykluczeniu z udziału w postępowaniu, podając przyczyny wykluczenia lub odrzucenia ich ofert.
11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, Zamawiający zaprosi do podpisania Umowy kolejnego Wykonawcę, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do zrealizowania łącznie 1470 godzin usługi trenera lub do poszczególnych części zamówienia.

Wykluczenia

DO CZĘŚCI I, II, III, IV, V oraz VI:
1. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę:
1) którego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, również źródeł innych podmiotów, łącznie z planowanym czasem zaangażowania w niniejszy projekt, przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa powyżej, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami.
2) który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277d KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK),
4) który jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
5) który przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje,
6) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
7) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie będzie podlegać ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

Adres

Juliana Fałata 98102

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56/6868170

Fax

56/6868170

NIP

9562122440

Tytuł projektu

Niepełnosprawni - sprawni zawodowo2

Numer projektu

RPKP.09.02.01-04-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

-W części I: 240 godzin usługi trenera warsztatów psychologicznych na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2": Emilia Dudzik, ul. Bartosza Głowackiego 14/14, 87-100 Toruń.
Data wpłynięcia oferty: 31.07.2019r. - złożona osobiście w siedzibie Beneficjenta.
Cena oferty: 24 000,00 zł.
-W części II: 240 godzin usługi trenera warsztatów integracyjno-komunikacyjnych na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2" - brak ofert
- W części III: 150 godzin usługi trenera warsztatów prawniczych na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2": Izabela Rączka-Penar, ul. Szosa Chełmińska 145/11, 87-100 Toruń.
Data wpłynięcia oferty: 30.07.2019r. - złożona osobiście w siedzibie Beneficjenta.
Cena oferty: 15 000,00 zł.
-W części IV: 270 godzin usługi trenera warsztatów aktywnego poszukiwania pracy na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2": Lilla Załęska, ul. Włocławska 7i/7, 87-100 Toruń.
Data wpłynięcia oferty: 26.07.2019r. - złożona osobiście w siedzibie Beneficjenta.
Cena oferty: 27 000,00 zł.
-W części V lub VI: 285 godzin usługi trenera kursu komputerowego na rzecz uczestników projektu pn. "Niepełnosprawni – sprawni zawodowo 2": Patrycja Wiatr-Błażejewska, ul. Koniuchy 25b/4, 87-100 Toruń.
Data wpłynięcia oferty: 25.07.2019r. - złożona osobiście w siedzibie Beneficjenta.
Cena oferty: 28 500,00 zł.
Liczba wyświetleń: 797