Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 18.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-04-2019

Numer ogłoszenia

1180224

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 29.04.2019 r. do godziny
16.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego ” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 8480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, w okresie między 01.06.2019 a 31.05.2020r.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki Miejscowość: Ząbkowice Śląskie, Kłodzko i inne w obrębie Dolnego Śląska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi transportu osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, w związku z realizacją projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” .

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.
2. Usługa będzie świadczona na terenie Dolnego Śląska w okresie od 01 czerwca 2019r. do 31 maja 2020 r. Liczba kilometrów zaplanowanych do przejechania w ramach świadczonej usługi wynosi 8 000 km trasy przejazdu w okresie trwania umowy. Liczba ta nie będzie mniejsza lecz może zwiększyć się w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym, w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania na usługę i od środków jakimi będzie dysponował Zamawiający.
Zamawiający wymaga złożenia oferty cenowej za przejechanie 1 km trasy, a cena ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe związane z zawarciem umowy zlecenia, koszty podstawienia pojazdu na miejsce świadczenia usługi zgodnie ze wskazaniami zamawiającego, pomoc przy wsiadaniu oraz wysiadaniu osobie z niepełnosprawnością. Usługi mogą być świadczone od poniedziałku do niedzieli, w godzinach między 6.00 a 22.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest udzielić pomocy osobie przewożonej przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu z zachowaniem szczególnych standardów bezpieczeństwa. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że powinien zapewnić więcej niż jeden środek transportu w przypadku realizacji dwóch różnych zleceń w ramach tej samej umowy w jednym czasie. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania. Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje kadrą, która posiada stosowną licencję lub zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego i/lub licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką i/lub licencję na zarobkowy przewóz osób w kraju. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia w/w licencji/zezwoleń.
3.Środek transportu, którym wykonywana będzie usługa, musi:
- spełniać wymogi w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością
- posiadać komfortowe i bezpieczne elementy umożliwiające przewóz osób z różnymi dysfunkcjami ruchowymi (np. rampa/podnośnik dla wózka inwalidzkiego)
-posiadać ważne badania techniczne wykonane w autoryzowanej stacji diagnostycznej oraz ubezpieczenie wymagane przepisami prawa,
- środek transportu musi być wyposażony w klimatyzację samochodową,
-Wykonawca w ramach usługi zapewnia środek transportu, kierowcę, ubezpieczenie (środka transportu oraz kierowcy i osób przewożonych na czas transportu),
- w przypadku awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie od momentu wystąpienia awarii.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania.

Kod CPV

60130000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Harmonogram realizacji zamówienia

Zlecenie realizowane będzie w okresie między 01.05. 2019 a 31.05.2020 roku. Usługi mogą być świadczone od poniedziałku do niedzieli, w godzinach między 6.00 a 22.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje kadrą, która posiada stosowną licencję lub zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego i/lub licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką i/lub licencję na zarobkowy przewóz osób w kraju. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia w/w licencji/zezwoleń.
Środek transportu, którym wykonywana będzie usługa, musi:
- spełniać wymogi w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością
- posiadać komfortowe i bezpieczne elementy umożliwiające przewóz osób z różnymi dysfunkcjami ruchowymi (np. rampa/podnośnik dla wózka inwalidzkiego)
-posiadać ważne badania techniczne wykonane w autoryzowanej stacji diagnostycznej oraz ubezpieczenie wymagane przepisami prawa,
- środek transportu musi być wyposażony w klimatyzację samochodową,
-Wykonawca w ramach usługi zapewnia środek transportu, kierowcę, ubezpieczenie (środka transportu oraz kierowcy i osób przewożonych na czas transportu),
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Wiedza i doświadczenie

Oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zlecenia.
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Potencjał techniczny

Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oświadczą, że są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. ilości km: liczba ta nie będzie mniejsza lecz może zwiększyć się w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym, w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania na usługę i od środków jakimi będzie dysponował Zamawiający.
b. harmonogramu realizacji umowy
c. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom)
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
5. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a. zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;
b. konieczność zmiany terminu/ harmonogramu realizacji umowy leżących po stronie:
- Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług jak również ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zrekompensowania ewentualnych szkód wyrządzonych przez zastępującego Wykonawcę.
- Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji zamówienia.
- inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające z tzw. siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy oświadczą, że:
- Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- Są związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.;
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodny z obowiązującymi przepisami;
- Posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zlecenia;
Dołączą do oferty aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej (np. KRS)
Szczegóły w SIWZ do niniejszego zapytania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium 100% cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 km brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania Wykonawcy objętego ofertą do podpisania umowy.

Wykluczenia

1. Zamawiający wyklucza z Postępowania Wykonawcę, który:
1) Jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK),
przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK).
3) Jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
4) Przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje.
5) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
6) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7) Bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Baza Zaopatrzenia i Zbytu A-Vista Komunikacja Miejska Sp. z o.o.
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 4, data wpłynięcia oferty - 29.04.2019, cena 7,99 brutto.
Liczba wyświetleń: 170