Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sołectwie Kalsk

Data publikacji: 17.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179828

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie opatrzonej własnym imieniem, nazwiskiem, adresem oraz adresem Zamawiającego i nazwą stanowiska lub e-mailowo na adres : zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 24 .04.2019 r. Decyduje data wpływu dokumentów na do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

577 835 435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze jako partner z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy - Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sołectwie Kalsk w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Kalsk, gmina Sulechów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sołectwie Kalsk -Zadanie 3. Integracja społeczna w ramach projektu "Lepsze jutro II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Przedmiot zamówienia

Od kandydata na stanowisko Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PAS-Z) wymaga się:
1. Wymagania niezbędne:
– wykształcenie: pedagogiczne lub pokrewne,
- 2 letnie doświadczenie pedagogiczne,
– umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,
- praktyczna umiejętność obsługi komputera,
– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
– dobra współpraca ze społecznością lokalną,
– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.
2. Wymagania dodatkowe:
– kreatywność,
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opiekun PAS-Z będzie odpowiadał za:
1. Rekrutację podstawowych uczestników projektu oraz otoczenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kryteriów kwalifikowalności,
2. Ustalenie i ewaluacja potrzeb uczestników projektu,
3. Sporządzenie diagnoz społeczno-zawodowych uczestników,
4. Prowadzenie dokumentacji planistycznej i wykonawczej Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej,
5. Planowanie i prowadzenie działań integracyjnych i innych według zdiagnozowanych potrzeb,
6. Planowanie i odbiór do Punktu AS-Z zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz drobnego sprzętu i wyposażenia zgodnie z procedurami zamówień oraz wytycznymi w tym zakresie,
7. Przesyłanie materiałów graficznych (zdjęcia) i krótkich informacji do publikacji - zgodnie z wytycznymi edytorskimi,
8. Współpraca z reprezentantami sołectw (instytucji), organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi (w tym Ośrodkami Pomocy Społecznej),
9. Współdziałanie z Klubem Integracji Społecznej ZLOP,
10. Współdziałanie i współpraca z kadrą projektu w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu "Lepsze jutro II".

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Czas pracy: średnio 20 godzin tygodniowo.

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres zatrudnienia: od 01.05.2019 r. do 31.12.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
W etapie naboru kandydatów:
1. Życiorys (CV),
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego i zatrudnienia.
W etapie rozmów indywidualnych:
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4.Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena złożonych ofert będzie prowadzona w dwóch etapach.

W etapie pierwszym kandydaci zostaną ocenieni pod względem formalnym. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o zakwalifikowaniu do etapu drugiego i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna stanowi ocenę merytoryczną kandydata na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 100%.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Małgorzata Stachowiak-Schreyner
ul. Styczniowa 1 a/8
Sulechów
data wpłynięcia oferty: 23.05.2019 r.
cena: 1 750,00 zł
Liczba wyświetleń: 222