Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/1 - zakup miejsc na szkoleniach

Data publikacji: 15.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-04-2019

Numer ogłoszenia

1179625

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań, do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00.
2. Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r., o godzinie 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pawłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530-981-978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup miejsc szkoleniowych na kursach wskazanych w zapytaniu dla uczestników Projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr projektu RPWP.06.02.00-30-0076/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Miejsce realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne (min. 95% zajęć) odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych subregionu pilskiego i/lub poznańskiego obejmującego powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, wągrowiecki, międzychodzki, szamotulski, obornicki, grodziski, nowotomyski, poznański, gnieźnieński, śremski, średzki, wrzesiński, lub na terenie miasta Poznań.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup miejsc szkoleniowych na kursach wskazanych w zapytaniu dla uczestników Projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr projektu RPWP.06.02.00-30-0076/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup miejsc szkoleniowych na kursach wskazanych w zapytaniu dla uczestników Projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr projektu RPWP.06.02.00-30-0076/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Cena brutto - 100 %
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*100
Gdzie
Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 100.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr WRPO0076/SZKOLENIA/1

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

Adama Mickiewicza 33/50

60-837 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

616549030

NIP

8211060291

Tytuł projektu

DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE

Numer projektu

RPWP.06.02.00-30-0076/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SUBREGION POZNAŃSKI [powiaty]: międzychodzki, szamotulski, obornicki, grodziski, nowotomyski, poznański, gnieźnieński, śremski, średzki, wrzesiński, lub na terenie miasta Poznań.
I. Kurs kosmetyczny m.in masaż twarzy, makijaż permanentny, przedłużanie rzęs, wizaż (przygotowujący do egzaminu sprawdzającego w Izbie Rzemieślniczej) – 100 pkt.; PROGRESJA Centrum Szkoleń Kosmetycznych (ul. Zeylanda 1, 60-808 Poznań), 23.04.2019 r., 1400,00 zł
II. Kurs podologiczny min. pedicure klasyczny i leczniczy, pedicure medyczny, rekonstrukcja paznokcia. (przygotowujący do egzaminu sprawdzającego w Izbie Rzemieślniczej) – 100 pkt.; PROGRESJA Centrum Szkoleń Kosmetycznych (ul. Zeylanda 1, 60-808 Poznań), 23.04.2019 r., 1400,00 zł
III. Kurs oprawy oka ze stylizacja rzęs m.in. henna brwi z laminacja brwi, henna rzęs z laminacja rzęs, stylizacje rzęs metoda 1:1. (przygotowujący do egzaminu sprawdzającego w Izbie Rzemieślniczej) – 100 pkt.; PROGRESJA Centrum Szkoleń Kosmetycznych (ul. Zeylanda 1, 60-808 Poznań), 23.04.2019 r., 1400,00 zł
SUBREGION PILSKI [powiaty]: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, wągrowiecki.
I. Kurs kosmetyczny m.in masaż twarzy, makijaż permanentny, przedłużanie rzęs, wizaż (przygotowujący do egzaminu sprawdzającego w Izbie Rzemieślniczej) – 100 pkt.; PROGRESJA Centrum Szkoleń Kosmetycznych (ul. Zeylanda 1, 60-808 Poznań), 23.04.2019 r., 1400,00 zł
II. Kurs podologiczny min. pedicure klasyczny i leczniczy, pedicure medyczny, rekonstrukcja paznokcia. (przygotowujący do egzaminu sprawdzającego w Izbie Rzemieślniczej) – 100 pkt.; PROGRESJA Centrum Szkoleń Kosmetycznych (ul. Zeylanda 1, 60-808 Poznań), 23.04.2019 r., 1400,00 zł
III. Kurs oprawy oka ze stylizacja rzęs m.in. henna brwi z laminacja brwi, henna rzęs z laminacja rzęs, stylizacje rzęs metoda 1:1. (przygotowujący do egzaminu sprawdzającego w Izbie Rzemieślniczej) – 100 pkt.; PROGRESJA Centrum Szkoleń Kosmetycznych (ul. Zeylanda 1, 60-808 Poznań), 23.04.2019 r., 1400,00 zł
Liczba wyświetleń: 202