Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w przedmiocie przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych w ramach projektu "Młody rynek pracy"

Data publikacji: 15.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179548

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Navigator International Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: mlodyrynekpracy@navigator-szkolenia.eu lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór doradcy zawodowego w ramach realizacji projektu „Młody rynek pracy” nr projektu POWR.01.02.01-18-0009/18”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mlodyrynekpracy@navigator-szkolenia.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Korczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

699671182

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi tj. Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Jasło w planowanym okresie kwiecień-maj 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę 3 indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, każde po 2 godziny zegarowe (6 h/UP). Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Zajęcia z Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych będą swoim zakresem obejmowały następujące zagadnienia:
• Identyfikację potrzeb Uczestnika Projektu,
• Wieloaspektową Ocenę Preferencji Zawodowych (WOPZ), która pozwala kompleksowo zdiagnozować preferencje zawodowe i pomoże postawić diagnozę preferencji w zakresie właściwości pracy,
• Opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania dla każdego/-j Uczestnika/-czki Projektu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór doradcy zawodowego gotowego zrealizować zajęcia z Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Jasło w planowanym okresie kwiecień - maj 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę 3 indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, każde po 2 godziny zegarowe (6 h/UP). Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi tj. Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Jasło w planowanym okresie kwiecień-maj 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę 3 indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, każde po 2 godziny zegarowe (6 h/UP). Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Zajęcia z Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych będą swoim zakresem obejmowały następujące zagadnienia:
• Identyfikację potrzeb Uczestnika Projektu,
• Wieloaspektową Ocenę Preferencji Zawodowych (WOPZ), która pozwala kompleksowo zdiagnozować preferencje zawodowe i pomoże postawić diagnozę preferencji w zakresie właściwości pracy,
• Opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania dla każdego/-j Uczestnika/-czki Projektu.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

kwiecień - maj 2019 r. - Zastrzegamy możliwość przesunięcia realizacji umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe - część opisowa

Wiedza i doświadczenie

a) Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne równoważne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie wsparcia w zakresie Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych.

oraz

b) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez „min. 2-letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24-miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych doradcy zawodowego w ciągu ostatnich 3 lat.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe - część opisowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe - część opisowa

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe - część opisowa

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe - część opisowa

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe - część opisowa

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50% cena oraz kryterium 50% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi doradcze o zbliżonym zakresie przedmiotowym / tematycznym do tematów wskazanych w niniejszej procedurze.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 50
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty,
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe - część opisowa

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226520854

Fax

226520854

NIP

5272619549

Tytuł projektu

Młody rynek pracy

Numer projektu

POWR.01.02.01-18-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jacek Wojciechowski
ul. Krasińskiego 55/5
38-200 Jasło
23.04.2019 r.
Liczba wyświetleń: 195