Strona główna
Logo unii europejskiej

Parametryzacja systemu wytwarzania paneli fotowoltaicznych

Data publikacji: 15.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179537

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (parter).
Siedziba: 36-062 Zaczernie 190G.
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.04.2019 r. godz. 9.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Olga Stanek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

177788266

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest nabycie usług doradczych w zakresie parametryzacji systemu wytwarzania paneli fotowoltaicznych w celu weryfikacji gotowości do produkcji na skalę przemysłową nowej technologii, których wynikiem będzie opracowanie raportu potwierdzającego wdrożenie nowej technologii.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Zaczernie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie usług doradczych w zakresie parametryzacji systemu wytwarzania paneli fotowoltaicznych w celu weryfikacji gotowości do produkcji na skalę przemysłową nowej technologii, których wynikiem będzie opracowanie raportu potwierdzającego wdrożenie nowej technologii.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest nabycie usług doradczych w zakresie parametryzacji systemu wytwarzania paneli fotowoltaicznych w celu weryfikacji gotowości do produkcji na skalę przemysłową nowej technologii, których wynikiem będzie opracowanie raportu potwierdzającego wdrożenie nowej technologii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja usług stanowiąca załącznik
nr 4 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

71600000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowym przedmiotem zamówienia jest - kod CPV 71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 22.05.2019r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający precyzuje następujący warunek: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeśli Wykonawca wykaże spełnienie wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia dotyczącego dokonania co najmniej jednej parametryzacji urządzeń przemysłowych lub produkcyjnych.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje warunku.

Warunki zmiany umowy

Termin realizacji usługi może ulec zmianie w przypadku zaistnienia niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego okoliczności, w przypadku:
a. zmiany przepisów określonych w treści przedmiotu Zapytania ofertowego;
b. konieczności wykonania prac lub zadań dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego;
c. działania organów administracji, związanych z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
d. niemożności wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
a uznanych przez Zamawiającego, termin zakończenia Umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny;
e. siły wyższej;
f. trwających prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach, w których mają zostać zlokalizowane środki trwałe będące przedmiotem parametryzacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy w oryginale (wg Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego);
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym w oryginale (wg Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego);
3. Wypełniony wykaz wykonanych usług potwierdzający spełnienie wymogu posiadanej wiedzy i doświadczenia tj. dokonania co najmniej jednej parametryzacji urządzeń przemysłowych lub produkcyjnych (wg Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie parametryzacji;
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w oryginale, jeśli dotyczy;
5. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6. Potwierdzenie wniesienia wadium;
7. Umowa konsorcjum, jeśli dotyczy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium:
1) Kryterium cena (K1) rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie poszczególnej części przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Znaczenie kryterium – 90 pkt

najniższa oferowana cena netto
C= -------------------------------------------------------- x 90%
cena oferty badanej netto

2) Kryterium termin wykonania przedmiotu umowy (K2)
Znaczenie kryterium – 10 pkt
Opis sposobu oceny ofert wg kryterium termin opracowania raportu

Termin wykonania przedmiotu umowy:
20 dni – 0 pkt
19-18 dni – 2 pkt
17 dni– 5 pkt
16 -15 dni – 8 pkt
14 dni – 10 pkt
Termin wykonania przedmiotu umowy należy przedstawić w dniach kalendarzowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych i krótszy niż 14 dni kalendarzowych. W przypadku gdy oferta będzie zawierać termin opracowania raportu krótszy niż 14 dni kalendarzowych oceniana będzie jakby posiadała 14 – dniowy termin wykonania przedmiotu umowy.
Maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 20 dni kalendarzowych, natomiast minimalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 14 dni kalendarzowych.

3) Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:

P=K1+K2

P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach

Wykluczenia

- Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie go w innej formie niż określona w pkt IX ust. 2 Zapytania ofertowego bądź wadium wniesione w innej formie niż pieniężna nie będzie spełniać określonych w części IX Zapytania Ofertowego wymogów - zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

36-062 Zaczernie

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

(17) 7788266

Fax

(17) 8535877

NIP

5170204997

Tytuł projektu

ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0038/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Techniczno-Organizacyjnego Manager spółka z.o.o.
30-441 Kraków, ul. Fałęcka 10
oferta wpłynęła: 23.04.2019 r., godz. 10.20
cena: 19 900,00 zł netto, 24 477,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 90