Strona główna
Logo unii europejskiej

zapytanie na dostawę materiałów dla uczestników SMES II

Data publikacji: 15.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179513

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
lub
e-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl
lub
FAX: 58 551 57 46
2. Termin złożenia oferty: do 24.04.2019. do godz. 16.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mgawiuk@caritas.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Gawiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604493893

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych materiałów dla uczestników SMES II (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej). Dostawa nastąpi do 2 dni od podpisania umowy do siedziby Zamawiającego.
Specyfikacja:
1) Blok papieru do flipcharta - Gładki papier w kolorze białym (bez linii), nie przepuszcza atramentu. Blok zawiera minimum 20 arkuszy. wymiary minimum wys. x szer.: 95 cm x 60 cm. Zestaw 10 bloków.
2) Marker do tablic (w zestawie 4 kolory: niebieski, zielony, czerwony, czarny), okrągła końcówka, grubość pisania 1-3 mm. 10 zestawów
3) Masa mocująca (Łatwa do usunięcia ze ściany, po odklejeniu nie pozostawia żadnych plam. Pojemność minimum 35 gramów). 10 sztuk
4) Segregator A4. Liczba 20 sztuk.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy zamówienia dla uczestników SMES II.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych materiałów dla uczestników SMES II (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej). Dostawa nastąpi do 2 dni od podpisania umowy do siedziby Zamawiającego.
Specyfikacja:
1) Blok papieru do flipcharta - Gładki papier w kolorze białym (bez linii), nie przepuszcza atramentu. Blok zawiera minimum 20 arkuszy. wymiary minimum wys. x szer.: 95 cm x 60 cm. Zestaw 10 bloków.
2) Marker do tablic (w zestawie 4 kolory: niebieski, zielony, czerwony, czarny), okrągła końcówka, grubość pisania 1-3 mm. 10 zestawów
3) Masa mocująca (Łatwa do usunięcia ze ściany, po odklejeniu nie pozostawia żadnych plam. Pojemność minimum 35 gramów). 10 sztuk
4) Segregator A4. Liczba 20 sztuk.

Kod CPV

30190000-7

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt i artykuły biurowe

Harmonogram realizacji zamówienia

2 dni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1. Cena 80 pkt
2. Klauzule społeczne 20 pkt

Szczegóły w załączniku.

Wykluczenia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy
a) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK- GDYNIA-SOPOT”

Adres

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 526 81 42

Fax

583036307

NIP

5833151748

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny

Numer projektu

RPPM.06.03.01-22-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
al. Niepodległości 778
81-805 Sopot

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Partner XXI Pik sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, NIP 5542461941
Data 24.04.2019 godz. 9.23
Cena: 316,50 zł
Liczba wyświetleń: 131