Strona główna
Logo unii europejskiej

Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza podmioty zainteresowane wykonaniem zadania:świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla 7 uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w programie.

Data publikacji: 15.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179508

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W przypadku składania oferty osobiście lub pocztą termin wyznaczono na 24 kwietnia 2019 r. do godziny 16:00 (w przypadku nadania oferty pocztą liczy się data wpływu).
Ofertę można składać: osobiście lub pocztą: Biuro Projektu „Opieka w Twoim domu”
w Łodzi na ul. Kilińskiego 21,lub przesłać mailem na adres: claudia.lajs@op.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

claudia.lajs@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Claudia Łajs, e-mail claudia.lajs@op.pl, tel. 737-471-848

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48737471848

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych. Wsparciem rehabilitacyjnym zostanie objętych 7 uczestników/uczestniczek mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego tj. Miasta Łódź, powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu zgierskiego, którzy otrzymali do 60 punktów w skali Barthel i nie przysługują im gwarantowane świadczenie w ramach opieki długoterminowej. Zadanie będzie realizowane od kwietnia 2019 roku do kwietnia 2021 roku. Na każdego uczestnika/uczestniczkę objętą działaniami przypadać powinny średnio:
4h/m-c x 24 m-ce.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zatrudnienie osób, które będą świadczyć długoterminowo usługi rehabilitacyjne w warunkach domowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych. Wsparciem rehabilitacyjnym zostanie objętych 7 uczestników/uczestniczek mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego tj. Miasta Łódź, powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu zgierskiego, którzy otrzymali do 60 punktów w skali Barthel i nie przysługują im gwarantowane świadczenie w ramach opieki długoterminowej. Zadanie będzie realizowane od kwietnia 2019 roku do kwietnia 2021 roku. Na każdego uczestnika/uczestniczkę objętą działaniami przypadać powinny średnio 4h/m-c x 24 m-ce.

Świadczenia, o których mowa powyżej, będą udzielane od poniedziałku do niedzieli
w godzinach pomiędzy 8:00 – 22:00.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o poniższe kryterium:

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena za 1 h (wartość brutto) 100% 100 punktów

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena za 1 h” zostaną obliczone według wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
x 100 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
Cena brutto oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorem. Ze względu na liczbę uczestników/uczestniczek planowanych do objęcia działaniami założonymi w projekcie Zamawiający dopuszcza możliwość dzielenia zamówienia, tzn. powierzenia usługi kilku Wykonawcom z najwyższą liczbą uzyskanych punktów w celu zapewnienia płynności realizacji projektu (w zależności od zadeklarowanej maksymalnej liczby godzin w ofercie). Oferenci, którzy przedłożą ważne oferty, które zostaną uznane za najkorzystniejsze, będą przesłanką do wezwania osób objętych ofertą do podpisania umowy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

422557703

Fax

422557703

NIP

7252053979

Tytuł projektu

Opieka w Twoim domu

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-E011/18-00
Liczba wyświetleń: 162