Strona główna
Logo unii europejskiej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu „Kierowca operator wózków jezdniowych”, dla 30 uczniów, dającego dodatkowe uprawnienia w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 14.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-04-2019

Numer ogłoszenia

1179491

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć należy do dnia 29-04-2019r.

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/3/2019/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/3/2019/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Kierowca operator wózków jezdniowych” dla 30 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień kierowcy operatora wózków jezdniowych przez 30 uczniów. Kurs realizowany w oparciu o ramowy program kursu minimum 35 godzin zajęć, który musi być zgodny z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Kierowca operator wózków jezdniowych” dla 30 osób z podziałem na grupy szkoleniowe na zajęciach praktycznych, w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
2. Celem kursu jest uzyskanie uprawnień kierowcy operatora wózków jezdniowych. Kurs powinien być realizowany w oparciu o ramowy program kursu liczący min. 35 godzin zajęć, który musi być zgodny z wymaganiami i zatwierdzony przez Urzędu Dozoru Technicznego.
3. Program szkolenia powinien być zgodny z § 71 ust.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667), zawierający:
- nazwę szkolenia;
- czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
- wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
- cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;
- opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
- przewidziane sprawdziany i egzaminy;
oraz sporządzony zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra (www.kwalifikacje.praca.gov.pl).
4. Kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez Wykonawcę oraz egzaminem zewnętrznym przed komisją UDT.
Po zdaniu egzaminu wewnętrznego przez uczestnika kursu otrzymuje on:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu wewnętrznego uprawnia uczestnika kursu do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT.
Po zdaniu egzaminu zewnętrznego przez uczestnika kursu otrzymuje on:
- zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO
- pozwolenie na bezpieczną wymianę butli gazowej,

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej do 19.06.2019, termin realizacji do uzgodnienia.
6. Łączna liczba godzin szkolenia zajęć praktycznych i teoretycznych przypadająca na 1 osobę szkoloną musi wynosić min 35 godz. i być zgodna z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego.
7. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Koszt dojazdów instruktora oraz wózków jezdniowych do ćwiczeń wraz z paletami ponosi Wykonawca.
8. Zajęcia mogą być realizowane w terminach i godzinach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, nie kolidujących z zajęciami dydaktycznymi. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, harmonogram szkoleń z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć. (preferowane terminy to soboty lub godziny od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych).
9. Każdemu z uczestników należy zapewnić odpowiednie materiały dydaktyczne, szkoleniowe: podręcznik (książkę) zgodny z tematyką szkolenia, notatnik i długopis, oraz odpowiedni sposób organizacji zajęć praktycznych.
10. Zaoferowana przez Wykonawcę cena kursu, oprócz przeprowadzenia zajęć z zakresu: „Kierowca operator wózków jezdniowych” powinna uwzględniać: koszt badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia kursu, koszt ubezpieczenia uczestników szkolenia, wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia wszystkich dokumentów dot. przeprowadzonego szkolenia w tym:
a) listę obecności na każdych zajęciach,
b) dziennik zajęć,
c) testy wiedzy i ankiety przed – i poszkoleniowe,
d) potwierdzenia odbiory kompletu materiałów szkoleniowych,
e) potwierdzenia odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu,
g) protokół z egzaminu wewnętrznego,
h) kopii polisy ubezpieczeniowej na czas trwania szkolenia.
i) ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto usługi [KC] 70% 70 pkt.
2. Posiadanie przez Wykonawcę normy jakości ISO 10% 10 pkt – Wykonawca posiada normę jakości ISO
0 pkt – Wykonawca nie posiada normy jakości ISO
3. Doświadczenie Wykonawcy z zakresu realizacji podobnych szkoleń 20% od 0 do 6 szkoleń 10 pkt.
powyżej 6 szkoleń 20 pkt.


Zamawiający za podobne szkolenie uzna szkolenie z zakresu kierowca (operator) wózków jezdniowych zrealizowane przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla grupy liczącej co najmniej 6 osób.
Do punktacji nie wlicza się szkoleń wykazanych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. SANNORT Sp.z o.o. ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz, tel. 158327068, NIP: 864-187-58-54, Regon: 260123278
data wpłynięcia: 24.04.2019
cena: 17250,00 zł
Liczba wyświetleń: 118