Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/2 - wyłonienie kierownika merytorycznego dla kursów KPP

Data publikacji: 13.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-04-2019

Numer ogłoszenia

1179472

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, I piętro, pokój nr 125
2. Termin składania ofert upływa 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660713090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji kierownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację kursu zgodnie z ramowym programem kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnym z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji kierownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację kursu zgodnie z ramowym programem kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnym z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie kierownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację kursu zgodnie z ramowym programem kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnym z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (zwanego w dalszej części zapytania kursem lub kursem KPP).

Kierownik merytoryczny jest odpowiedzialny za realizację kursu zgodnie z ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczestników projektu, tj. ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) z zakresu ratownictwa
w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej – który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego postepowania.

1. Planowana liczba uczestników kursów w ramach projektu: 780
2. Liczba edycji szkoleń przewidzianych do organizacji w ramach projektu: 65
3. Jeden kurs trwa 66 godzin zegarowych z podziałem na 21 godzin zajęć teoretycznych oraz 45 godzin zajęć praktycznych. Co stanowi 1365 godzin zajęć teoretycznych i od 2925 do 5850 godzin zajęć praktycznych.
4. Miejsca i terminy szkoleń ustala Zamawiający.
5. Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru 1 kierownika merytorycznego, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją od min. 1 do max. 50 edycji kursów.

Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi pełnienia funkcji kierownika merytorycznego min.
1 max. 50 kursów zgodnych z ramowym programem kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kod CPV

80562000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RPOWSL041H/KM/2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Adres

Powstańców 52

40-024 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

326093140

Fax

326093154

NIP

9542260707

Tytuł projektu

KWALIFIKACJOM NA RATUNEK - II EDYCJA

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-041H/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 203