Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do taflowania parafiny wraz z agregatem chłodniczym w ramach projektu pn. „Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu”

Data publikacji: 15.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179417

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 24.04.2019r. do godz. 09.45 w siedzibie N-WAX Sp. z o.o., Oleksze 21,
17-106 Orla, jak również drogą mailową na adres: j.monachowicz@n-wax.pl. Doręczenie oferty do innego miejsca, na inny adres mailowy niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
1. Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2. Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
5. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
7. Wykonawca, którego oferta zdobędzie najwyższą ilość punktów zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania (w tym wszelkich wymaganych załączników, o których mowa w Rozdziale VI, VII i VIII niniejszej SIWZ).
8. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje osoba upoważniona do podpisywania oferty).
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
11. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Ofertę należy złożyć:
Osobiście, drogą pocztową, kurierem w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:
N-WAX Sp. z o.o.
Oleksze 21
17-106 Orla
oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
dostawę, montaż i uruchomienie maszyny do taflowania parafiny wraz z agregatem chłodniczym w ramach projektu pn. „Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu”
Nie otwierać przed dniem 24/04/2019 r. godz. 10:00

Lub drogą mailową na adres: j.monachowicz@n-wax.pl , wpisując w tytule maila:
oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
dostawę, montaż i uruchomienie maszyny do taflowania parafiny,
Nie otwierać przed dniem 24/04/2019 r. godz. 10:00
....
Szczegóły zawarto w SIWZ

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.monachowicz@n-wax.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Monachowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607-687-367

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do taflowania parafiny wraz z agregatem chłodniczym w ramach projektu pn. „Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu” zlokalizowanego w Planta91, 17-220 Narewka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: hajnowski Miejscowość: Planta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup (dostawa, montaż i uruchomienie) maszyny do taflowania parafiny wraz z agregatem chłodniczym w ramach projektu pn. „Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu” zlokalizowanego w Planta 91, 17-220 Narewka

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do taflowania parafiny wraz z agregatem chłodniczym w ramach projektu pn. „Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu” zlokalizowanego w Planta91, 17-220 Narewka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia do 31.01.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw z montażem i uruchomieniem maszyny do taflowania parafiny o wartości prac nie niższej niż 200 000,00 PLN netto każda (46.385 EUR)* z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;
* wg kursu 4,3117 PLN/EUR w przypadku innych walut zastosowany zostanie kurs średni NBP z dnia upływu terminu składania ofert

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie przewiduje zmiany zapisów umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa Rozdz. VI i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony Rozdz. VI, należy przedłożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, – Załącznik Nr 3 do SIWZ,
2) wykaz dostaw z usługą montażu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Załącznik Nr 4 do SIWZ,
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie Rozdz. VI ust. 1 należy przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 3 do SIWZ,

VIII. Inne dokumenty – dokumenty niewymienione w rozdziale VII:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, będą badane łącznie – dokumenty określone w Rozdz. VII ust. 1 pkt. 3 powinien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VII ust. 1 pkt 1 oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w Rozdz. VII ust. 2 pkt 1 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z Wykonawców oddzielnie.

...
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie przewiduje zmiany zapisów umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
• kryterium „ceny” o wadze 70%.
• kryterium „okres gwarancji” o wadze 20%;
• kryterium „termin i tryb płatności” o wadze 10%.
Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższej wartości przyznanych punktów.
3. Zasady oceny kryterium "Cena"
W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 70
gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max. 70)
Cn - cena netto najniższa wśród ofert - w złotych polskich
Co - cena netto danego Wykonawcy - w złotych polskich
4. Ocena kryterium „Okres gwarancji”
Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 2-letniej gwarancji. Wykonawcy oferujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 2 lata uzyskają za każde kolejne 6 miesięcy gwarancji 5 punktów, ale maksy-malnie 20 punktów (za 4-letnią i dłuższą gwarancję).
5. Ocena kryterium „Termin i tryb płatności”
Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zaliczki w wysokości max. 10% oraz dokonywania płatności częściowych, jednakże:
• Oferent, który zobowiąże się do dostawy bez konieczności wniesienia zaliczki otrzyma 5 punktów.
• Oferent, który zrezygnuje z formy płatności częściowych, godząc się na pełną zapłatę 14 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu (podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przyjęty przez strony) otrzyma 5 punktów.
Łącznie nie więcej aniżeli 10 punktów.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty zdobyły taką samą ilość punktów – decydujące jest kryterium ceny. W przypadku zaś, gdy oferty charakteryzują się taką samą ceną ofertową, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Szczegóły zawarto w SIWZ, Rozdział XV. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT:

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w związku z:
1) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;
2) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego przez właściciela (w przypadku osób jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki jawnej), partnerów (w przypadku spółki partnerskiej), komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowej oraz Spółki komandytowo-akcyjnej), urzędującego członka organu zarządzającego (w przypadku osób prawnych);
4) sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
5) brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego do wykonania zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezapewniającej wykonania zamówienia;
6) wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
7) złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
8) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
Ponadto, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Szczegóły zawarto w SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

N-WAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

17-220 Planta

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

857391850

Fax

857391850

NIP

6030076005

Tytuł projektu

Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu.

Numer projektu

RPPD.01.05.00-20-0243/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Jelenko engineering d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija
oferta spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów tj. 70,00 pkt.

Nazwa: Jelenko engineering d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija.
Data wpływu: Oferta wpłynęła 23.04.2019r.
Cena i warunki pozostałe: Cena netto 457.314,00 zł, 24 miesiące gwarancji, 10% zaliczki oraz 2 płatności częściowe po 40% każda.
Liczba wyświetleń: 96