Strona główna
Logo unii europejskiej

IBE/114/2019 Ekspertyza prawna dotycząca wprowadzenia zmian w prawie oświatowym dotyczących monitorowania losów absolwentów w oparciu o dane administracyjne.

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179406

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1) Treść ogłoszenia - załącznik nr 1 - modyfikacja: pkt. 3b (zmiana treści); pkt. 4b (doprecyzowanie kryteriów przyznawania punktów)
2) Wykaz spełniania warunków udziału - załącznik nr 4 - modyfikacja: tabela (zmiana treści)

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia w terminie do 24.04.2019 r., decyduje data wpłynięcia oferty.

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,
a następnie:
▪ złożyć osobiście w pok. b 3 Instytutu Badań Edukacyjnych/
▪ lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/
▪ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Pleban

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 241 71 76

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ekspertyza prawna dotycząca wprowadzenia zmian w prawie oświatowym dotyczących monitorowania losów absolwentów w oparciu o dane administracyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ekspertyza jest niezbędna do zrealizowania kamienia milowego/produktu w projekcie („Wstępne rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych niezbędnych do wdrożenia narzędzi systemowego monitorowania losów zawodowych absolwentów”). Ekspertyza będzie zawierać analizę obecnego stanu prawnego, Wskazanie koniecznych zmian prawnych wraz z uzasadnieniem, rekomendacje odnośnie umiejscowienia systemu przetwarzania danych wraz z uzasadnieniem oraz propozycje zmian w prawie – o stopniu szczegółowości porównywalnym z zapisami art. 352 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668).

Przedmiot zamówienia

Ekspertyza prawna dotycząca wprowadzenia zmian w prawie oświatowym dotyczących monitorowania losów absolwentów w oparciu o dane administracyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Kod CPV

71620000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

• Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji:
Osoba fizyczna składająca ofertę musi spełniać wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadać wykształcenie wyższe prawnicze;
b) posiadać doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz prawnych poświadczone opracowaniem co najmniej trzech ekspertyz, opinii prawnych lub publikacji odnoszących się do problematyki zlecenia – w ciągu ostatnich 5 lat – udokumentowane przedstawieniem wykazu;

Przez problematykę objętą zamówieniem rozumie się zagadnienia regulowane następującymi aktami prawnymi:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

oraz przynajmniej jednym z poniższych aktów prawnych:

 ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 ustawą z dnia 24 maja 2018 r. prawo oświatowe
 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie kwalifikacji

Podmiot składający ofertę musi do realizacji przedmiotowego zamówienia wskazać osobę, która spełnia wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadać wykształcenie wyższe prawnicze;
b) posiadać doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz prawnych poświadczone opracowaniem co najmniej trzech ekspertyz, opinii prawnych lub publikacji odnoszących się do problematyki zlecenia – w ciągu ostatnich 5 lat – udokumentowane przedstawieniem wykazu;

Przez problematykę objętą zamówieniem rozumie się zagadnienia regulowane następującymi aktami prawnymi
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przynajmniej jednym z poniższych aktów prawnych:
- ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- ustawą z dnia 24 maja 2018 r., prawo oświatowe
- ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
- ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie kwalifikacji

Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena 30% - maksymalnie 30 pkt.

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 30): cena oferty ocenianej

b) Doświadczenie 70% - maksymalnie 70 pkt.

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotowego zamówienia. Oferta otrzyma maksymalną ilość 70 pkt w przypadku spełnienia (rozłącznie) poniższych kryteriów:

Oferta otrzyma punkty (70) za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotowego zamówienia, która z należytą starannością (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert):
1) opracowała (była autorem lub współautorem) ekspertyzę/opinię prawną/pracę analityczną/artykuł, która obejmowała zagadnienia prawne wymiany i przetwarzania danych osobowych (5 pkt., maksimum: 20 pkt);
2) opracowała (była autorem lub współautorem) ekspertyzę/opinię prawną/pracę analityczną/artykuł, która obejmowała zagadnienia dotyczące prawnych aspektów regulacji odnoszących się do systemu oświaty albo szkolnictwa wyższego (5 pkt., maksimum: 20 pkt);
3) opracowała (była autorem lub współautorem) ekspertyzę/opinię prawną/pracę analityczną/artykuł, która obejmowała zagadnienia wymiany i przetwarzania danych osobowych w systemie oświaty albo szkolnictwie wyższym (10 pkt, maksimum 30 pkt.);

Za każdą ekspertyzę/ opinię prawną lub doświadczenie pracy w zespole spełniające powyższe wymagania przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca otrzyma, w ramach w/w limitów odpowiednią liczbę punktów (ocena ma charakter 0-1), łącznie nie więcej jednak niż 70 pkt.

W przypadku, gdy oferta składana jest przez podmiot, który wskazuje do realizacji przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tej samej ekspertyzy/pracy analitycznej/artykułu lub doświadczenia przez osoby wskazane do realizacji zamówienia nie będzie punktowane odrębnie.

W kryterium „Doświadczenie” – ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej w wykazie dołączonym do formularza oferty, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 5.

W ramach oceny oferty punkty otrzymane w danym kryterium zostaną do siebie dodane.

Ocena każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Adres

Górczewska 8

01-180 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222417100

Fax

222417111

NIP

5250008695

Tytuł projektu

Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 24-04-2019 r.
Cena oferty: 29 520,00 zł.
Liczba wyświetleń: 149