Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług szkoleń zawodowych

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-04-2019

Numer ogłoszenia

1179403

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2019r. do godziny 13:00.

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej poprzez nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Kobiety Sukcesu- program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2019 r. o godzinie 13.30, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług przeprowadzenia szkoleń/ kursów zawodowych:

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników:

Część A
Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Część B
Kurs zawodowy: Kurs: Prawo jazdy kat. D
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Część C
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Okres realizacji kursu: kwiecień 2019r. - sierpień 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych określonych w niniejszym zapytaniu mających na celu podniesienie/ zdobycie przez Uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji zawodowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług przeprowadzenia szkoleń/ kursów zawodowych według poniższej specyfikacji. Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych wynosi 45 minut, godzina lekcyjna zajęć praktycznych wynosi 60 minut.

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników:

Część A
Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników kompleksowych kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu księgowego- prowadzenie spraw rachunkowych, a także nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia. Minimalny zakres tematyczny kursu musi dotyczyć: operacji matematycznych oraz statystycznych, aktów prawnych dotyczących rachunkowości, zakresu i funkcji rachunkowości, funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych, tworzenia zestawień obrotów i sald, organizacji rachunkowości, aktywów trwałych, kapitału własnego, kosztów w układzie rodzajowym, przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych, sporządzania wyniku finansowego, podatków. Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Inne wymagania: Wykonawca musi zapewnić możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego, w tym celu na etapie składania oferty musi udokumentować dysponowanie odpowiednimi zasobami np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia lub licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego z uwzględnieniem ww. wymogów w zakresie walidacji i certyfikacji.

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 108 h/gr.
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: kwiecień 2019r. - czerwiec 2019 r.
Miejsce realizacji kursu: miasto Rzeszów.


Część B
Kurs zawodowy: Kurs: Prawo jazdy kat. D
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:
Celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności uprawniające do prowadzenia autobusu i zawodowego przewozu osób, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280).

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr, w tym 20 h/gr zajęcia teoretyczne i 60 h/os zajęcia praktyczne
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: kwiecień 2019r. - sierpień 2019 r.
Miejsce realizacji kursu: miasto Rzeszów.


Część C
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu przewozu rzeczy i osób (kwalifikacja wstępna przyspieszona) zgodnie z programem szkolenia określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 280).

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/gr, w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: kwiecień 2019r. - sierpień 2019 r.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

kwiecień 2019r. - sierpień 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.

• w zakresie części A - C - Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia/ kursy zawodowe z zakresu tematycznego, na które Wykonawca złożył ofertę, a to:
- dla części A – co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży księgowości/rachunkowości,
- dla części B- co najmniej 3 szkolenia/kursy z prawa jazdy kat. D,
- dla części C - co najmniej 3 szkolenia/kursy z zakresu kwalifikacji wstępnej (kurs kwalifikacyjny do przewozu osób i rzeczy),

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie tj. wykazu doświadczenia i dokumentów je potwierdzających (wymóg przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających doświadczenie). Spełnienie wymogu doświadczenia Wykonawcy w realizacji kursów o podobnej tematyce weryfikowane będzie na podstawie opracowanego przez Wykonawcę zestawienia zrealizowanych kursów zawierającego m.in. nazwę kursu, liczbę godzin objętych kursem, datę jego realizacji, nazwę organizatora kursu oraz poprzez załączone dokumenty np. kopie dzienników zajęć lub referencje lub protokoły odbioru lub kopie FV itp. Ze sporządzonego przez Wykonawcę wykazu musi jednoznacznie wynikać, jakie szkolenia/ kursy zawodowe Wykonawca zrealizował w odniesieniu do których składana jest oferta. Konieczne jest wykazanie doświadczenia na poszczególne części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 1 trenerem posiadającym doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych:
- dla części A – w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/kursu z księgowości/rachunkowości,
- dla części B- w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/ kursu z prawa jazdy kat. D,
- dla części C - w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/ kursu kwalifikacji do przewozu osób i rzeczy,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy załącznika numer 5 – Doświadczenie zawodowe trenera do zapytania ofertowego oraz załączonych dokumentów potwierdzających wskazane dla trenera doświadczenie i kompetencje zawodowe.
Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

Dodatkowe warunki

• Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
• Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia informacji o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Wytycznymi lub ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w materiałach szkoleniowych i innych dokumentach, które będą przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu.
• Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia dla grupy szkoleniowej zostanie określony przez Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z ww. harmonogramem. Wykonawca zapewni trenerów prowadzących szkolenie zawodowe w liczbie pozwalającej na płynną realizację szkolenia zgodnie z ww. harmonogramem.
• Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z harmonogramem realizacji danego szkolenia w ramach projektu. Liczba dni szkolenia w danym miesiącu, w których Wykonawca zobowiązany będzie poprowadzić szkolenie/zapewnić trenerów prowadzących szkolenie uzależniona jest od harmonogramu realizacji szkolenia w ramach projektu, ustalanego przez Zamawiającego.
• Wykonawca zobowiązany będzie również do niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/Uczestniczce projektu, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia na co najmniej 7 dni przed realizacją danej usługi szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.
b) zmiany terminu i harmonogramu realizacji kursów zawodowych każdej z części szkoleń/kursów w ramach przedmiotu zamówienia i ich harmonogramu, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń/kursów,
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu,
c) zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d) zmiany ilości godzin szkoleń/kursów, grup szkoleniowych, ilości szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia, w szczególności na skutek:
- konieczności wprowadzenia lub powstania zmian w realizacji projektu, zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
e) ostatecznej ilości godzin przeprowadzenia szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
f) zmiany ilości grup szkoleniowych w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
g) zmiany ilości szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia:
h) zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
i) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.


Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3) Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych na które składana jest oferta (odpowiednio dla części A – C).
4) CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń/ kursów zawodowych w zakresie którego Wykonawca składa ofertę, potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów/ szkoleń zgodnie z wymogami zapytania ofertowego stanowiące Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, kopie nadanych uprawnień itp.) oraz Załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług) potwierdzające wskazane w wykazie doświadczenie trenerskie.
5) Opracowany samodzielnie przez Wykonawcę wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tematyce z branży/ dziedziny jak szkolenia/ kursy zawodowe, na które Wykonawca złożył ofertę - tj. minimum 3 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Wykaz musi zawierać zestawienie zrealizowanych kursów m.in. nazwę kursu, liczbę godzin objętych kursem, datę jego realizacji, nazwę organizatora kursu. Wskazane w wykazie kursy muszą zostać potwierdzone poprzez załączone dokumenty np. kopie dzienników zajęć lub referencje lub protokoły odbioru lub kopie FV itp.
6) Dokumenty potwierdzające możliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę egzaminu zawodowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu tj. np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia lub licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego - dotyczy części A.
7) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
8) Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) - jeżeli wykonawca składa ww. dokument wraz z ofertą.
9) Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta.
10) Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym w zapytaniu ofertowym oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

W ramach części A - C przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena” – waga 80 %
Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A lub B lub C, na którą Wykonawca złożył ofertę.
Wzór:
Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium cena wynosi 80 pkt.


II. Kryterium „Elastyczność”
Elastyczność – waga 20 %
W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do C przedmiotu zamówienia – na co najmniej 6 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 3 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do C przedmiotu zamówienia – na co najmniej 5 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 6 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do C przedmiotu zamówienia – na co najmniej 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 10 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do C przedmiotu zamówienia – na co najmniej 3 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 13 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do C przedmiotu zamówienia – na co najmniej 2 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 16 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do C przedmiotu zamówienia – na co najmniej 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie lub w tym samym dniu otrzyma 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium elastyczność otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do C przedmiotu zamówienia – na co najmniej 7 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie.

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do C przedmiotu zamówienia na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą realizacji tej usługi w danym dniu, Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca deklarację bezkosztowego odwołania szkolenia przedstawia w formularzu ofertowym.
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium elastyczność wynosi 20 pkt.


Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A -C w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Elastyczność zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Reformacka 8

35-026 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Kobiety Sukcesu – program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0178/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Podkarpacka Fundacja Rozwoju, Trzebownisko 928b, 36-001 Trzebownisko, data wpływu oferty: 22.04.2019r., cena oferty: 6800,00 zł

W części B i C - nie wpłynęła żadna oferta- brak rozstrzygnięcia
Liczba wyświetleń: 245