Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 27/2019/PROKOKO z dnia 12.04.2019r. dotyczące dostawy homogenizatora typu stomacher z akcesoriami

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179393

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę stanowi formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Do formularza ofertowego Wykonawca powinien dołączyć:
a) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego;
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego);
c) parafowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) specyfikację techniczną dla homogenizatora typu stomacher (w tym informację o modelu/numerze katalogowym i producencie).
3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się, aby oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę były ponumerowane i trwale spięte/złączone. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w miejscach przeznaczonych na podpis. Ponadto, Wykonawca powinien parafować każdą stronę wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę można złożyć na piśmie osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego lub elektronicznie - pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
5. Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z wymienionymi i podpisanymi dokumentami, o których mowa w pkt VI.2.
6. W razie wyboru formy elektronicznej ofertę należy dostarczyć na adres e-mail osoby do kontaktu wskazany w punkcie I. Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VI.8 zapytania ofertowego, wiadomość zawierająca pełną ofertę wpłynie na serwer pocztowy Zamawiającego
w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią.
7. W przypadku składania oferty papierowej należy ją złożyć u Zamawiającego lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego wskazany w pkt. I.
8. Oferta powinna zostać złożona do dnia 24.04.2019 r. do godziny 12.00 (termin składania ofert). Dla ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod adres wskazany w punkcie I.
9. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie odeśle ofertę Oferentowi.

Dalsze szczegóły w Zapytaniu ofertowym

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania-ofertowe@proakademia.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Stojan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 085 658

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa następujących Urządzeń:
- homogenizatora typu stomacher w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu” (dalej: „PROKOKO”)
- akcesoriów do homogenizatora w ramach realizacji przez Zamawiającego przedmiotowego projektu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczące dostawy następujących Urządzeń:
- homogenizatora typu stomacher w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu” (dalej: „PROKOKO”)
- akcesoriów do homogenizatora w ramach realizacji przez Zamawiającego przedmiotowego projektu.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa homogenizatora typu stomacher z akcesoriami (dalej zwane „Urządzeniem”) o specyfikacji i w ilościach podanych poniżej.
2. Parametry techniczne homogenizatora typu stomacher:
a. Urządzenie do homogenizacji próbek do analiz mikrobiologicznych.
b. Urządzenie dostosowane do pracy z workami do homogenizacji z jednoczesną filtracją o objętości ok. 400 ml. Masa homogenizowanej próbki – do 40 g.
c. Urządzenie wyposażone w czujnik wycieku płynu z worka, dzięki któremu urządzenie zatrzyma pracę w momencie zalania komory urządzenia. Dodatkowo, Urządzenie jest wyposażone w tackę na wycieki ze stali nierdzewnej.
d. Urządzenie umożliwia regulowanie mocą rozdrabniania (maksymalny nacisk łopatki – 28 kg).
e. Urządzenie umożliwia regulację prędkości uderzeń w zakresie 4-10 uderzeń/sekundę.
f. Programowalny czas rozdrabniania – od 1 s do 59 min lub praca ciągła.
g. Poziom hałasu w trakcie pracy – poniżej 50 dB.
h. Urządzenie umożliwia podgląd homogenizacji przez szybę drzwiczek.
i. Urządzenie wyposażone w stopki antywibracyjne.
j. Urządzenie wyposażone w system uszczelnienia worka od góry z naciskiem 200-250 kg.
k. Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej.
l. Komora pracy z oświetleniem.
m. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz cyfrowy.
n. Urządzenie wyposażone w silnik bezszczotkowy.
o. Wymiary urządzenia 300 x 450 x 350 mm (+/- 30 mm).
p. Zasilanie 100-240V, 50-60Hz.
q. Do urządzenia dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w wersji drukowanej i cyfrowej.

3. Specyfikacja akcesoriów do homogenizatora
a. 2000 szt. sterylnych worków do homogenizacji i filtracji o poj. 400 ml z filtrem bocznym wykonanym z włókniny. Porowatość filtra < 250 mikronów. Worki kompatybilne z homogenizatorem. Pakowane w opakowaniach jednostkowych po 25 szt. Worki umożliwiają łatwe pobieranie filtratu pipetą z punktu 19.
b. pipeta kompatybilna z workami do homogenizacji umożliwiająca pobór cieczy o stałych objętościach ustawianych – 0,1; 0,9; 1,0 ml. Pipeta w pełni autoklawowalna i wyposażona w wyrzutnik końcówek. Pipeta umożliwia dozowanie produktów lepkich. Kalibrowana zgodnie z wymaganiami GLP.
c. 2000 szt. sterylnych końcówek w kształcie słomki, eliminujących ryzyko zatkania końcówek. Objętość końcówek – 1,1 ml. Długość słomki ok. 19 cm. Pakowane w opakowaniach jednostkowych po 25 szt. Kompatybilne z pipetą opisaną w punkcie 19.
d. 2 statywy na woreczki filtracyjne. Statywy wykonane ze stali nierdzewnej, w pełni autoklawowalne. Statywy umożliwiają umieszczenie 10 woreczków do homogenizacji.
e. Statyw, który przytrzymuje woreczek podczas wprowadzania lub pobierania próbki kompatybilny z workami. Statyw utrzymuje worek w stanie otwartym.
f. 200 szt. klipsów do worków do homogenizacji. Klipsy muszą zapewniać szczelność worka. Mogą być myte i dezynfekowane. Pakowane po 50 szt.

Dalsze szczegóły w Zapytaniu ofertowym

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

n.d.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Dostawa Towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, od daty podpisania umowy.
2. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z zał. 3

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z zał. 3

Potencjał techniczny

zgodnie z zał. 3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z zał. 3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z zał. 3

Dodatkowe warunki

zgodnie z zał. 3

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego lub
w przypadkach określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
Załącznik nr 3 – wzór umowy.
Specyfikacja techniczną dla homogenizatora typu stomacher (w tym informację o modelu/numerze katalogowym i producencie).

Zamówienia uzupełniające

n.d.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferta oceniana będzie na podstawie kryterium: „cena brutto” – waga 100%.
3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena brutto” wynosi 100 punktów.
4. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy podać wartość netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, do której należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
5. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny brutto poddanej w formularzu ofertowym za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie następującego wzoru:
Cn
P = ---------- x 100 punktów
Cb
gdzie:
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie w ramach kryterium „cena brutto”;
Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej;
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.

6. Cena ofertowa musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Cena podana w ofercie jest ceną brutto, tj. zawiera wszelkie koszty, składniki i narzuty Oferenta oraz zobowiązania, w tym zobowiązania publicznoprawne (np. podatek VAT), związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia w ramach danej części zamówienia. Cena musi być podana w walucie polskiej cyfrowo i słownie.
8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
9. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena istnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA

Adres

Innowacyjna 9/11

95-050 Konstantynów Łódzki

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

+48 426361226

NIP

7281919068

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0135/17-00

Inne źródła finansowania

Zakup homogenizatora typu stomacher finansowany ze środków własnych Zamawiającego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Argenta Sp.z o.o., Sp.K., 60-401 Poznań, ul. Polska 114,
Data wpłynięcia: 19 kwietnia 2019 11:26:49
Cena brutto: 22 078,50 PLN
Liczba wyświetleń: 198