Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa nowych materiałów kompozytowych – farb fleksograficznych do realizacji zadań badawczych w projekcie

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179387

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów lub przesłać e-mailem na adres: biuro@marma.com.pl . Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 24 kwietnia 2019r. o godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi 25 kwietnia 2019r. o godz. 10:00 pod adresem Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty.
3. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane przez Wykonawcę i zeskanowane do formatu pliku PDF.
4. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Nowe materiały kompozytowe – Farby fleksograficzne Kędzierzyn-Koźle”.
5. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Nowe materiały kompozytowe – Farby fleksograficzne Kędzierzyn-Koźle”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@marma.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Mucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 603-131-758

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są farby rozpuszczalnikowe nitrocelulozowe, bazujące na alkoholu etylowym. Przeznaczone do druku fleksograficznego nawierzchniowego, na różnego rodzaju aktywowanych podłożach foliowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja prac badawczo-rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są farby rozpuszczalnikowe nitrocelulozowe, bazujące na alkoholu etylowym. Przeznaczone do druku fleksograficznego nawierzchniowego, na różnego rodzaju aktywowanych podłożach foliowych.

Charakterystyka farb:
- dobra przyczepność do podłoży,
- odporność na uszkodzenia mechaniczne - ścieranie oraz drapanie,
- odporność na warunki atmosferyczne,
- odporność na różne substancje chemiczne, do opakowań produktów stosowanych m.in. w rolnictwie lub przemyśle,
- do nadruków opakowań w których są pakowane produkty składowane na wolnym powietrzu,
- na bazie pigmentów o podwyższonej odporności na światło,
- posiadające dopuszczenie do kontaktu z żywnością,
- odcień barwy odpowiadający wzornikowi Pantone.

Kolorystyka farb:
1. Farba Process Yellow C - 100 kg
2. Farba Process Magenta C – 100 kg
3. Farba Process Cyan C – 100 kg
4. Farba Process Black C - 100 kg
5. Farba Process White C - 200 kg

Ilość wskazana przez Zamawiającego jest ilością maksymalną.

Zamawiający zastrzega sobie zamówienie mniejszej ilości, w szczególności zamówienia pierwszej partii farb - maksymalnie 25 kg z każdego ww. koloru (w zależności od sposobu pakowania przez Wykonawcę). W terminie 14 dni od dnia pierwszej dostawy Zamawiający podejmie decyzję o zamówieniu pozostałej ilości lub rezygnacji z pozostałej części zamówienia.
W przypadku rezygnacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście dostarczoną ilość farby fleksograficznej.

Kod CPV

22610000-9

Nazwa kodu CPV

Farba drukarska

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pani Ewa Mucha na adres ewa.mucha@marma.com.pl.
2. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaakceptowali postanowienia niniejszego zapytania ofertowego i nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania.
4. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:
a. nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty;
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowej);
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d. postępowanie obarczone jest wadą, która może mieć wpływ na wynik postępowania.
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, według wzoru który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać:
− wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z kartą techniczną farb fleksograficznych,
− wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Termin ważności oferty: 14 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena ofertowa netto za 1 kg farby fleksograficznej.
3. Przez kryterium „Cena ofertowa netto za 1 kg farby fleksograficznej” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą za 1 kg farby fleksograficznej wyrażoną w PLN uwzględniającą wszystkie koszty związane z dostawą farb do CBR w Kędzierzynie-Koźlu. Dopuszcza się składanie ofert w walucie EUR.
W przypadku wyrażenia ceny ofertowej w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu walut obcych obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert, zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
4. Zamawiający dokona oceny ofert kierując się kryterium punktowym:
Cena ofertowa netto - maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.;
5. Oferent, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 100 pkt. Dla pozostałych oferentów punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
C = (CN / COF) x 100 [pkt]
gdzie:
C - oznacza punktową wartość kryterium „Cena ofertowa netto”
CN – najniższa cena w ofertach
COF – cena rozpatrywanej oferty
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
7. W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najtańszej oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O.

Adres

Postępu 15 C/n/d

02-676 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

178506600

NIP

8130140614

Tytuł projektu

Nowe materiały kompozytowe i struktury wielowarstwowe napędem rozwoju branży tworzyw sztucznych.

Numer projektu

RPPK.01.02.00-18-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Chespa Sp. z o.o., Ul. Księdza Franciszka Duszy 5, 47-303 Krapkowice, data wpłynięcia 24.04.2019r.
poz 1. 5,26 EUR/kg
poz 2. 6,67 EUR/kg
poz 3. 5,40 EUR/kg
poz 4. 3,98 EUR/kg
poz 5. 2,89 EUR/kg
Liczba wyświetleń: 145