Strona główna
Logo unii europejskiej

ZP/AO/18/2019

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179379

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

na adres e-mail

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@ao.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Budziak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 44 61 406

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

przeprowadzenie cyklu spotkań z zakresu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Miejscowość: Obszar Aglomeracji Opolskiej (zgodnie z zapytaniem ofertowym)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

pozyskanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami

Przedmiot zamówienia

przeprowadzenie cyklu spotkań z zakresu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

spotkania cykliczne będą realizowane co najmniej raz w miesiącu. Termin i miejsce realizacji spotkań będzie zawarty w harmonogramie spotkań, który zaplanowany będzie w oparciu o ramy czasowe od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r. Harmonogram terminów spotkań zostanie uzgodniony z wykonawcą na podstawie harmonogramu realizacji spotkań do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń/warsztatów/spotkań. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienia i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie złożonego oświadczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń/warsztatów/spotkań jest krótszy, w tym okresie, wykonawca (oferent) zrealizował/przeprowadził min. 3 szkolenia/warsztaty/spotkania tożsame z przedmiotem zamówienia, tj. związane z tematyką gospodarowania odpadami dla 3 różnych Zamawiających (w rozumieniu jeden Zamawiający jedna usługa, łącznie minimum 3 usługi), na podstawie zestawienia szkoleń/warsztatów/spotkań zgodnie z załącznikiem nr 3. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy o wartości jednostkowej min. 2 000,00 zł brutto, wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego, że przedstawione usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, oświadczenia).
3. Dysponują zespołem szkoleniowym obejmującym osoby posiadające praktyczną wiedzę z zakresu tematyki spotkania
(zgodnie z zapytaniem ofertowym)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający oczekuje wiedzy, doświadczenia oraz Przeprowadzenia w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia spotkań jest krótszy, to w tym okresie, szkoleń/warsztatów/spotkań tożsamych z przedmiotem zamówienia (max 20 pkt), dla różnych Zamawiających (w rozumieniu jeden Zamawiający=jedna usługa), na podstawie zestawienia szkoleń/warsztatów/spotkań zgodnie z załącznikiem nr 3. Jednocześnie jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy o wartości jednostkowej min. 2 000,00 zł brutto, wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego, że przedstawione usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbiory, oświadczenia):

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. Załącznik nr 3 - Wykaz szkoleń/warsztatów/spotkań tożsamych z przedmiotem zamówienia, w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia szkoleń/warsztatów/spotkań jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
4. Referencje potwierdzające przeprowadzone szkolenia/warsztaty/spotkania tożsame z przedmiotem zamówienia, w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia szkoleń/warsztatów/spotkań jest krótszy niż 3 lata, to w tym czasie, zgodnie z treścią zapytania ofertowego, wskazane w wykazie spotkań.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. CENA (80%)
Pc = (Cn / Cb) x waga kryterium
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznana w kryterium ceny,
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej),
2. DOŚWIADCZENIE (20%)
a) od 3 do 5 szkoleń/warsztatów/spotkań: 5 pkt
b) od 6 do 10 szkoleń/warsztatów/spotkań: 10 pkt
c) od 11 do 15 szkoleń/warsztatów/spotkań: 15 pkt
d) 16 i więcej szkoleń/warsztatów/spotkań: 20 pkt
Punkty będą wyliczane na podstawie następującego wzoru: S= C +P
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena
P - punkty z kryterium przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA

Adres

pl. Plac Wolności 6

45-018 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774461400

Fax

774459612

NIP

7543078725

Tytuł projektu

Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej

Numer projektu

RPOP.05.02.00-16-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ATMOTERM S.A.
Ul. Łangowskiego 4,
45-031 Opole
19.04.2019r.
cena: 17 589,00
Liczba wyświetleń: 148