Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup 3 wózków widłowych i 1 wózka paletowego

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179373

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 16.04.2019 dokonano zmiany
Rozszerzono zakres zapytania o dodatkowy wózek
Obecnie zapytanie obejmuje dostawę 3 wózków widłowych i 1 paletowego

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przekazana w terminie składania ofert
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@norgpol.pl
b) osobiście w siedzibie firmy: ul. Baletowa 104, 02-867 Warszawa
oferta powinna
1) zawierać cenę łączną netto i brutto wykonania całego zamówienia
2) dopuszcza się oferty wyrażone w PLN lub EUR
3) zostać przygotowana w języku polskim,
4) zawierać datę jej sporządzenia,
5) być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy.
6) zawierać adres Wykonawcy,
7) zawierać Oświadczenia, które stanowią załącznik do niniejszego Zapytania,
8) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Oferta powinna być ważna minimum do 30.05.2019 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku złożenia oferty niezgodnie z powyższymi wymaganiami lub po upływie terminu składania ofert lub niekompletnej w szczególności niezawierającej wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów Zamawiający ofertę odrzuci jako ofertę niezgodną z treścią zapytania ofertowego.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@norgpol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Czerwiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 424 786

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie przez firmę Norgpol Czerwiński Sp. J. środków trwałych – fabrycznie nowych wózków widłowych na potrzeby projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pieców do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0022/18-00 oraz projektu pn. Budowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie „NORGPOL” celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami do pieców przemysłowych, umowa o dofinasowanie nr POIR.02.01.00-00-0044/17 (dotyczy: poz. 1)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Ryki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nabycie fabrycznie nowych środków trwałych – wózków widłowych w związku z realizacją projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pieców do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0022/18-00 (dotyczy: poz.2-3) oraz projektu pn. Budowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie „NORGPOL” celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami do pieców przemysłowych, umowa o dofinasowanie nr POIR.02.01.00-00-0044/17 (dotyczy: poz. 1)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych wózków widłowych wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem u Zamawiającego, oraz potwierdzeniem sprawności technicznej i szkoleniem personelu.
Parametry techniczne wózków widłowych określone są w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 zapytania ofertowego i dotyczą zakupu następujących wózków widłowych:
1. Wózek widłowy elektryczny wielokierunkowy o udźwigu 2,5 tony - 1 szt.
2. Wózek widłowy elektryczny czołowy z przeciwwagą o udźwigu 1,5 tony – 1 szt.
3. Wózek widłowy elektryczny czołowy z przeciwwagą o udźwigu 4,5 tony – 1 szt.
4. Wózek paletowy elektryczny o udźwigu do 2,0 tony – 1 szt.

Kod CPV

42400000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Zawarcie umowy planowane jest na kwiecień/maj 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy, złożonych wymaganych załączników i innych dokumentów. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, posiadający wszelkie uprawnienia, które pozwalają mu na przeprowadzenie prac zgodnie z zamówieniem. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji prac objętych przedmiotem Zapytania Ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy
Zamawiający wymaga aby oferent okazał się listą referencyjną (załącznik nr 3.) dostawy, na terenie Polski, minimum po 20 wózków z każdego typu w okresie ostatnich 3 lat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji referencji.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji prac objętych przedmiotem Zapytania Ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zasobami kadrowymi, niezbędnymi do realizacji zamówienia. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne wymagane prawem badania lekarskie, szkolenia bhp, uprawnienia, itp. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać, że sytuacja ekonomiczna i finansowa potwierdza możliwości realizacji zamówienia, w tym że dysponuje zasobami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy

Dodatkowe warunki

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
Wykonawca zostanie poinformowany e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, pozostawieniu postępowania bez wyboru Dostawcy, zakończeniu postępowania bez wyboru żadnego Dostawcy, odwołania lub unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej, Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
Zamawiający w celu podpisania umowy wyznacza Dostawcy 7 dniowy termin do zawarcia umowy (liczony od dnia powiadomienia Dostawcy o jego wyborze przez Zamawiającego. Nie podpisanie umowy przez Dostawcę w wyznaczonym terminie poczytuje się jako odstąpienie przez Dostawcę od podpisania umowy. W przypadku gdy wybrany Dostawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Dostawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający wymaga zaakceptowania następującego terminu płatności:
- przedpłata max 30% wartości zamówienia
- pozostała kwota płatna min 14 dni od daty wystawienia faktury przed dostawą.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimum 24 miesiące lub przepracowane minimum 2000 mth. Początkiem biegu gwarancji jest podpisanie Końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia pochodziły od tego samego producenta.
Zamawiający wymaga aby dostawca zapewnił gotowość świadczenia własnych usług serwisowych. Usługi serwisowe nie mogą być realizowane przez podwykonawców. Wymagany czas reakcji serwisu do 4h (czas reakcji serwisu jest rozumiany jako czas od momentu zgłoszenia awarii do rozpoczęcia naprawy).
Dostawca wymaga aby dostarczone urządzenie było fabrycznie nowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający wymaga podpisania umowy na przedmiot zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
a) przesunięcia terminu rozpoczęcia lub realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku: przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy lub zaistnienia innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności (np. konieczność dokonania zmian dokumentacji projektowej) lub siły wyższej (np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp., niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie prac zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy technicznej). W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy lub innych nieprzewidzianych okoliczności oraz o czas trwania ich następstw;
b)   zmiany terminów i warunków płatności
c)   zmiany umówionego zakresu zamówienia - w przypadku:  koniecznych lub uzasadnionych zmian powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, zamiany materiałów lub urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego - będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych;
d)  zmiany zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
e)   zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT);
f)    wykonania robót dodatkowych – za roboty dodatkowe mogą być uznane te prace, których na etapie składania ofert nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności przez Oferenta;
g)  zmian organizacyjnych polegających na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane.
Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Dostawcy lub Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie z Dostawcą jeżeli zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Umowa może zostać zmieniona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
Oświadczenie oferenta o braku powiązań - wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
Specyfikacja techniczna
Lista zrealizowanych dostaw

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana przez zamawiającego metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty oraz przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niespełnienie wymagań odnośnie wymogów.
Zamawiający dokona oceny według wagi punktowych następujących kryteriów:
CENA – 50%
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 40%
CZAS REAKCJI SERWISU NA AWARIĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 10%

Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:

Cena:
Pb(C) = (Cn : Cb) x 60%

Opis:
Pb(C) - ilość punktów
Cn - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej

Termin realizacji zamówienia:
Oferta z najkrótszym Terminem Realizacji, wyrażonym w pełnych tygodniach
kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie otrzymuje 40 punktów.
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:

(Tr) = (Trn : Trb) x 40 = ilość punktów

Opis:
Trn - Ilość tygodni z oferty z najkrótszym terminem realizacji
Trb - Ilość tygodni z oferty badanej.

Czas reakcji serwisu:
RS(Trs) = (Trsn : Trsb) x 10%

Opis:
RS(Trs) - ilość punktów
Trsn- czas reakcji serwisu z oferty z najkrótszym czasem
Trsc - czas reakcji serwisu z oferty badanej

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska sumarycznie największą liczbę punktów za poszczególne kryteria.

Wykluczenia

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które pozostają z Firmą „NORGPOL” CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„NORGPOL” CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Baletowa 104

02-867 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 22 33 15 40

Fax

+48 22 33 15 44

NIP

9511767374

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji innowacyjnych pieców do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych

Numer projektu

POIR.03.02.01-06-0022/18-00

Inne źródła finansowania

Wózek widłowy elektryczny wielokierunkowy o udźwigu 2,5 tony - dofinansowany w ramach projektu POIR.02.01.00-00-0044/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3 Bronisze

05-850 Ożarów Mazowiecki

Kwota netto 105 258,00 EUR
data wpłynięcia oferty: 24.04.2019
Liczba wyświetleń: 114