Strona główna
Logo unii europejskiej

01/04/REG/2019 ( ekspert tematyczny ) Świadczenie usług doradczych dla instytucji i ciał doradczo-konsultacyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2019

Numer ogłoszenia

1179370

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym i przesłać w formie elektronicznej mailem jako skany dokumentów wypełnionych ręcznie lub maszynowo i podpisaną ofertę przez wykonawcę na adres a.englot@ozrss.pl w nieprzekraczalnym terminie 19 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59.
2. Ofertę należy oznaczyć w temacie maila słowami oferta do postępowania 01/04/REG/2019
3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane treścią zapytania ofertowego załączniki
4 . Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego
5. Ofertę można sporządzić wyłącznie w języku polskim każdą że stron ofert winna być parafowana przez oferenta lub jego umocowanego pełnomocnika
6. Wszelki miejsca w których oferent naniósł zmiany należy przekreślić i opatrzyć parafą poniżej zmiany poprawki powinie być czytelne. opatrzone datą podjęcia czynności
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.englot@ozrss.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Englot

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

bez

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem zamówienia jest pozyskanie ekspertów tematycznych do realizacji działań w ramach prowadzonego projektu

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Potencjał techniczny

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Dodatkowe warunki

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego .

Wykluczenia

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Adres

Jasna 1

00-013 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

535404880

NIP

5252437443

Tytuł projektu

Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Numer projektu

POWR.02.09.00-00-0008/16-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorca Piotr Olech ul. Rogalińska 5 b/4 80-809 Gdańsk data wpłynięcia oferty 19.04.2019 g:13:58 cena oferty 150,00 PLN /ha ( za godzinę )
Liczba wyświetleń: 116